Nyhet / 11.10.2018

Byggstart för Finlands största grottvärmelager

Helen bygger Finlands största värmelager för lagring av fjärrvärme i de gamla oljegrottorna på Blåbärslandet. Rivningsarbetena inleds snart och byggnadsarbetena startar i början av året. Grottvärmelagret minskar Helens koldioxidutsläpp med 21 000 ton per år.

Under Blåbärslandet finns tre grottor som sprängdes in i berget 1982. Där förvarades tung eldningsolja ända tills grottorna slutgiltigt tömdes och togs ur bruk 1999. Nu bygger Helen om två sammanhängande grottor till Finlands största värmelager.

Upphandlingarna pågår och rivningsarbetena i oljegrottorna inleds de närmaste veckorna. Byggnadsarbetena kommer i gång i början av 2019 och värmelagret ska stå färdigt för produktion 2021.

Tack vare grottvärmelagret på Blåbärslandet behöver all fjärrvärme som förbrukas i Helsingfors inte användas och produceras samtidigt.

- I lagret kommer vi att lagra värme som producerats med hög verkningsgrad eller överskottsvärme när helsingforsbornas värmebehov inte är som störst. Värmen i värmelagret kan användas året om. Särskilt vintertid kommer lagret att minska behovet av att starta upp värmecentraler som drivs med olja eller gas. Därmed ger värmelagret möjlighet att minska användningen av fossila bränslen. Samtidigt ökar vi användningen av förnybara bränslen och kraftvärmeproducerad el, berättar projektchef Päivi Saajoranta.

Värmelagret beräknas minska användningen av fossila bränslen med en mängd som motsvarar 1 000 000 liter olja per år. Grottvärmelagret minskar Helens koldioxidutsläpp med 21 000 ton per år.

Värmelagret jämnar ut den varierande värmeförbrukningen

Värmelagret skapar flexibilitet i energisystemet, eftersom det jämnar ut variationerna i värmeförbrukningen genom att värme kan lagras i och tas ut ur lagret. Värme som tas ut ur lagret kan som sådan utnyttjas som fjärrvärme.

Värmelagrets effektiva vattenvolym är 260 000 kubikmeter och totala volym 320 000 kubikmeter. Laddnings- och urladdningseffekten är 120 megawatt.

- Vattnet i värmelagret är inte i kontakt med vattnet i fjärrvärmenätet. Värmen överförs från vattnet i värmelagret till vattnet i fjärrvärmenätet med hjälp av värmeväxlare. Det tar fyra dygn att fylla värmelagret med värme och fyra dygn att tömma det helt, säger Saajoranta.

Den årliga energimängd som kan lagras är cirka 140 000 MWh, vilket motsvarar cirka 25 000 tvårumslägenheters värmeförbrukning.

Värmelagret styrs från kontrollrummet på Hanaholmens kraftverk eller från energikontrollrummet i Elhuset. Värmelagrets underjordiska processlokaler besöks bara för servicearbeten när värmelagret är avställt.

Investeringens värde 15 miljoner

Investeringens värde är cirka 15 miljoner euro, varav arbets- och näringsministeriets stöd för investeringar i ny teknik täcker 2,1 miljoner euro. Projektet sysselsätter tiotals personer.

Grottvärmelagret på Blåbärslandet rymmer över 40 gånger mer vatten än bassängerna på Helsingfors simstadion. Värmelagret fylls med vattenledningsvatten; det tar cirka 3 månader att fylla det.

Vid anslutningen av värmelagret till fjärrvärmenätet utnyttjas en befintlig tunnel som går under havet och Sumparn från Hanaholmens kraftverksområde till Blåbärslandet.

Värmelagret kommer i sin helhet att ligga under markytan. Inga ovanjordiska konstruktioner byggs och värmelagringen påverkar inte den övriga verksamheten på Blåbärslandet.

Värmelagret stöder arbetet mot klimatförändringen

- Helens mål är en klimatneutral energiproduktion. För att motverka klimatförändringen behövs det flera olika lösningar, och lagring av energi bidrar till att minska användningen av fossila bränslen, öka användningen av förnybar energi och effektivt återvinna spillvärme, säger direktör Heikki Hapuli.

Värmelagret på Blåbärslandet förbättrar energieffektiviteten i energisystemet. Med hjälp av värmelagret kan man öka den lönsamma drifttiden för kraftvärmeproduktion och förbättra dess möjligheter att även i fortsättningen finnas med på marknaden för att trygga produktions- och leveranssäkerheten för energi.

Fakta:

  • Fjärrvärme lagras i två sammanhängande grottor.
  • För lagringen av energi används hett vatten, vars temperatur är 45–100 °C.
  • Grottlagrets effektiva vattenvolym är 260 000 m3. Det rymmer över 40 gånger mer vatten än bassängerna på Helsingfors simstadion.
  • Den energimängd som kan lagras är 11 600 MWh, och den lagrade energimängden per år är 140 000 MWh. Det motsvarar cirka 25 000 tvårumslägenheters årliga värmeförbrukning.
  • Lagrets laddnings-/urladdningseffekt är 120 MW. Det räcker för cirka 4 dygn.
  • Grottvärmelagret minskar Helens koldioxidutsläpp med 21 000 ton per år.
  • Grundtanken med värmelagret är att kontinuerligt optimera produktionen.
  • Grottvärmelagret på Blåbärslandet tas i bruk för produktion sommaren 2021.
  • Helen har också värmelager vid kraftverken i Nordsjö och på Sundholmen.
  • Helen planerar också ett värmelager på Kronbergsstranden. Det här säsongslagret för energi skulle ha en annan funktionsprincip än värmelagret på Blåbärslandet.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet