Nyhet / 30.4.2021

Fortsatt stark kundtillväxt, investeringarna på rekordnivå

Helens omsättning ökade bra, men resultatet tyngdes av prishöjningen på utsläppsrätter och kostnaderna för energianskaffningen. De betydande förändringsprojekten och projekten inom klimatneutral produktion avancerade som planerat och bolagets investeringar var på rekordnivå. Två nya kapitalinvesteringar gjordes, den ena i Norge och den andra i Tyskland.

- Vi har lyckats fortsätta med vårt utmärkta försäljningsarbete trots coronapandemin och kundtillväxten är fortsättningsvis god inom alla kundsegment och produkter. Vår placeringsenhet Helen Ventures fortsätter med sina placeringar särskilt i tillväxtföretag som satsar på utnyttjande av data. Byggandet av klimatneutral produktion fortsätter i flera projekt. Via den internationella tävlingen Helsinki Energy Challenge fick vi in fler idéer som har potential. Tävlingsbidragen visar på ett utmärkt sätt att en en klimatneutral framtid är ett samspel mellan grön teknik av många olika slag, säger Helen Ab:s VD Juha-Pekka Weckström.

Helenkoncernen består av moderbolaget Helen Ab och dotterbolagen Helen Elnät Ab, Oy Mankala Ab och Helsingin Energiatunnelit Oy. Som nya dotterbolag rapporteras också Vindpark Lakiakangas 3 Ab och Kristinestad Tupaneva Ab. Intressebolag som sammanställts i koncernen är Voimapiha Oy, Finlands Havsvind Ab och Liikennevirta Oy. Från och med ingången av 2020 började Helen rapportera omsättningen och anskaffningen av el till bruttobelopp. Siffrorna inom parentes är jämförbara siffror från föregående år.

Januari-mars 2021

 • Koncernens omsättning ökade jämfört med motsvarande period året innan. Omsättningen uppgick till 408 miljoner euro (367 mn euro). Rörelsevinsten minskade till 63 miljoner euro (83 mn euro).
 • Värmeförsäljningen ökade med 23 % från föregående år till 2 850 GWh (2 313 GWh).
 • Den totala elförsäljningen ökade med 12 % till 2 226 GWh (1 984 GWh).
 • Försäljningen av kyla minskade med 1 % till 28 GWh (29 GWh).
 • Elöverföringen i Helsingfors minskade med 5 % till 1 227 GWh (1 169 GWh).

Koncernens nyckeltal

  Q1/2021 Q1/2020 Förändring
Omsättning, MEUR 408 367 11 %
Rörelsevinst, MEUR 63 83 -24 %
Rörelsevinst, % 15,4 22,5 -32 %
Vinst före bokslutsdispositioner, MEUR 59 78 -25 %
Investeringar, MEUR 29 15 98 %
Soliditetsgrad, % 76 78 -3 %
Avkastning på investerat kapital, % 4,7 5,5 -15 %
Antal anställda 31.3. 995 975 2 %
Balansomslutning, MEUR 2900 2759 5 %

Betydande händelsar under januri-mars

Energimarknaden och klimatneutralitet

 • De fyra vinnarna i tävlingen Helsinki Energy Challenge kungjordes. De vinnande bidragen handlade om decentraliserad energiproduktion, utveckling av en marknadsmodell för fjärrvärmenätet samt tekniska lösningar för lagring och produktion av energi. Diskussionerna fortsätter med vinnarna.
 • Påfyllningen av vatten i värmegrottan på Blåbärslandet slutfördes och förvärmningen av vattnet inleddes. I juli-augusti kan värmegrottorna tas i användning för produktion som en del av energisystemet i Helsingfors.
 • Helen Ventures fortsatte med sina internationella placeringar genom att placera i det norska tillväxtföretaget Think Outside. Den nya tekniska lösning som företaget tagit fram erbjuder vattenkraftverk exaktare information om hur mycket vatten som är bundet i snö, vilket möjliggör ännu noggrannare optimering av vattenkraftsproduktionen.
 • Helen Ventures färskaste placering är LiveEO i Berlin. Företaget är inriktat på tillgångsövervakning som baserar sig på markobservationer. Övervakningen kan sänka driftskostnaderna. LiveEO analyserar satellitbilder med hjälp av artificiell intelligens och övervakar infrastrukturnät.

Kundlösningar och tjänster

 • Skanska och Helen bygger ett unikt energilager i grottorna i Kronberget. Planerna på ett ekologiskt bostadsområde avancerar. Grottorna ska inrymma ett stort säsongslager för energi, som möjliggör lokal energiproduktion för det nya bostadsområdet.
 • Helen installerar snabbladdningsstationer för elbilar i köpcenter – den första snabbladdningsstationen öppnades i Columbus i Nordsjö. Citycon utrustar alla sina köpcenter i Finland med snabbladdningsstationer för elbilar i samarbete med Helen.
 • Helen och GreenMobility främjar bildelning. Helens bildelningsbil som drivs med vindkraft erbjuder stadsborna ett nytt, utsläppsfritt färdsätt.
 • Veritas minskar sina koldioxidutsläpp med hjälp av cirkulär värme och utsläppsfri kyla från Helen. Cirkulär värme är utsläppsfri, klimatneutral, återvunnen och vidareförädlad spillvärme.
 • Helen Elnät har infört en krediteringsberäkningstjänst och timvis nettoavräkning av småskalig produktion, vilket ger småskaliga solkraftsproducenter i Helsingfors märkbart större nytta av sina paneler.

Utsikter för framtiden

Under kvartalet steg priset på utsläppsrätter med nästan en tredjedel. Den största orsaken är att enighet nåtts om att höja EU:s mål för utsläppsminskningen.

Prisfluktuationerna på partimarknaden för el väntas bli kraftigare under de närmaste åren då den varierande produktionen ökar. Elpriset var högre än beräknat i januari och februari, i februari var månadspriset på el det högsta på tio år.

Vid årets början var de nordiska vattenresurserna på en högre nivå än normalt. Den rikliga vattenkraftsproduktionen har sänkt vattensituationen så att den närmar sig det normala.

Tävlingen Helsinki Energy Challenge avgjordes i mars. I de vinnande bidragen belönades teman som Helens klimatneutrala investeringsprogram också fokuserar på. Bidragen tillförde också nya bra infallsvinklar, och diskussionen fortsätter med vinnarteamen.

EU:s stimulansverktyg ska sätta fart på återhämtningen efter coronan, och en del av stödet inriktas på grön omställning. Helens klimatneutrala projekt passar bra in i den här helheten.

EU:s hållbara finansiering och taxonomiregleringen i anslutning till den får stor inverkan på energimarknaden i Finland. Oroväckande är att kärn-, vatten- och bioenergi inte har definierats som hållbar energi i de nuvarande utkasten.

Helens placeringsenhet Helen Ventures, som varit verksamt ett drygt år, har lyckats bra med att få in en fot på den europeiska tillväxtföretagsmarknaden. Via placeringsverksamheten är Helen aktivt med och sätter fart på omvälvningen av energisektorn, samtidigt som man främjar innovationer i sin egen affärsverksamhet.

I Finland pågår en förändring av konkurrensfältet i elbranschen och den hårda konkurrensen om kunderna fortsätter. Helens styrka är att lansera innovativa lösningar som både förbättrar konkurrenskraften och främjar bekämpningen av klimatförändringen.

Skattehöjningen på uppvärmningsbränslen försämrar lönsamheten i Helens affärsverksamhet, och detsamma gäller prishöjningen på utsläppsrätter.

En ändring av skatteklassen för värmepumpar är en ovillkorlig förutsättning för framtida investeringar i klimatneutralitet.

Resultatet för 2021 väntas landa på en klart lägre nivå än året innan. De höjda bränslekostnaderna, punktskatten på fossila bränslen och prishöjningarna på utsläppsrätter försvagar resultatutsikterna.

Läs mer om ämnet

Helen