Fjärrvärmen kommer att förnyas år 2024

Vi kommer att förnya våra fjärrvärme produkter för konsumenter, fastighetsbolag och företagskunder i början av nästa år. Syftet med produktförnyelsen är att klargöra fjärrvärme produkterna och förbättra synligheten och konsekvensen i prissättningen. Se de viktigaste förändringarna på denna sida.

Se de viktigaste förändringarnaSe vanliga frågor

Förändringar i prissättningen för fjärrvärme och kyla

Kundspecifika förändringar och uppskattningar av värmeförbrukning och betalningar för år 2024 har kommunicerats i prognosrapporten som skickades i september. Du kan också hitta prognosrapporten i Oma Helen eller Yritys Helen.

Genom att logga in på Oma Helen webb eller Yritys Helen kan du se din fastighets energiförbrukning. Tjänsten ger omfattande information om din värmeförbrukning, även på timbasis, och gör det enkelt att följa när du använder mest värme.

Produktförnyelsen förbättrar konsekvensen i prissättningen för fjärrvärme

Vi kommer att förnya fjärrvärme produkterna och klargöra prissättningsgrunderna, prissättningsperioderna och publiceringsdatumen för priserna. Med förnyelsen kommer prissättningen att bli mer transparent och dina möjligheter att påverka fjärrvärmeavgifterna kommer att förbättras.

Vi har tagit hänsyn till kundfeedback från fjärrvärme kunder i förnyelsen - de mest synliga praktiska förändringarna är relaterade till borttagningen av vattenflödesavgiften och förbättringen av prissäkerheten.

Produktförnyelsen träder i kraft den 1 januari 2024.

Förändringar i prissättningen för kylenergi

Produktförnyelsen för fjärrvärme påverkar också prissättningen för kylenergi. Priset för kylenergi kommer att ändras eftersom sommarsäsongens avgift för fjärrvärme, som har varit grunden för avgiften, inte längre kommer att användas. Ändringen av det nuvarande priset för kylenergi är liten.

För mer information om förändringar i prissättningen för kylenergi, se avsnittet nedan.

Du kan påverka kostnaderna med dina åtgärder

Produktförnyelsen möjliggör ännu bättre förutsägbarhet för uppvärmningskostnader när en fast grundavgift läggs till en energipris baserat på fastighetens förbrukning. Genom att investera i energieffektivitet kan du påverka uppvärmningskostnaderna för din fastighet.

För mer information om förändringar i grund- och energipriser, se avsnittet nedan.

Vilka förändringar ingår i förnyelsen?

Uppvärmningskostnaderna kommer att vara lättare att övervaka i framtiden, eftersom priset på fjärrvärme kommer att bestå av en fast grundavgift och ett energipris, vars priser kommer att uppdateras var sjätte månad för ett år i taget från början av 2024.

Du kan kontrollera din nya grundavgift i prognosrapporterna som skickas till kunderna i början av oktober. Energipriserna för 2024 kommer att publiceras i slutet av november.

Energipris – konsumenter, bostadsbolag och företag

Energipriset bestäms av månatlig förbrukning och energipris. Energipriset ändras varje månad, och nya priser uppdateras varje år den 1 januari och 1 juli. Ändringen ersätter det tidigare använda säsongsmässiga priset som uppdaterades fyra gånger om året.

Energipriset baseras på mängden värmeenergi som används och dess pris. Ju mer fastigheten värms upp och ju mer varmvatten som används, desto mer värmeenergi förbrukas.

Energipriset beräknas genom att multiplicera denna förbrukning med energipriset för den aktuella månaden.

Grundavgift – konsumenter

Grundavgiften ersätter vattenflödesavgiften, vars prissättningsgrund ansågs vara komplicerad.

I framtiden kommer grundavgiften att betalas enligt hur mycket fjärrvärme fastigheten förbrukar i genomsnitt per år. Fastighetens användningseffekt baseras på den genomsnittliga årliga förbrukningen under de senaste 36 månaderna. För konsumentkunder vars användningseffekt är över 50 MWh per år baseras användningseffekten på den högsta dagliga genomsnittseffekten.

Grundavgiften kommer att vara en månadsavgift i framtiden, och dess belopp kommer att granskas en gång om året. Granskningen kommer att göras efter uppvärmningssäsongen, och den uppdaterade grundavgiften kommer att träda i kraft den 1 juli. Det kommer inte att finnas någon förändring i det totala beloppet av grundavgifterna i förnyelsen.

Grundavgift – fastighetsbolag och företag

Grundavgiften ersätter den nuvarande vattenflödesavgiften.

I framtiden kommer beloppet för grundavgiften att bestämmas baserat på den högsta dagliga genomsnittliga kraften som mäts mellan den 1 oktober och den 31 mars under de föregående 36 månaderna.

Grundavgiften kommer att vara en månatlig avgift i framtiden, och dess belopp kommer att granskas en gång om året. Granskningen kommer att göras efter uppvärmningssäsongen, och det uppdaterade grundpriset kommer att träda i kraft den 1 juli, om det behövs. Det kommer inte att ske någon förändring i det totala beloppet för grundpriserna i förnyelsen.

När den nuvarande fjärrvärme produkten förnyas kommer konsumentkunder att ha sin egen produkt, Månadsvärme Hem, och bostadsbolag och företagskunder kommer att ha sin egen produkt, Månadsvärme Fastighet.

I framtiden kommer kylenergipriset att bestämmas enligt följande:

  • Från januari till juni kommer kylenergipriset att vara genomsnittet av maj-juni energipriserna för fjärrvärme.
  • Från juli till december kommer kylenergipriset att vara genomsnittet av juli-september energipriserna för fjärrvärme.

Fjärrvärme och kyla kommer att prissättas till samma pris, och kylenergipriset kommer att vara lätt att beräkna. Kylenergipriset baseras fortfarande på maj-september priserna för fjärrvärme.

Vi uppskattar att förändringen kommer att ha en liten sänkande effekt på kylpriset. Priset kan dock variera åt båda hållen beroende på utvecklingen av fjärrvärmepriserna under sommarmånaderna.

Tidsplan för förändringen

Förändringen träder i kraft i början av maj 2024, efter slutet av den nuvarande energiprisperioden.

Under övergångsfasen kommer den första perioden endast vara två månader lång, maj och juni, och juli-december 2024 kommer att vara den första fullständiga sexmånadersperioden.

Vi kommer att genomföra förändringen automatiskt för alla kylkunder, och det kräver ingen åtgärd från våra kunder.

Om du har några frågor om förändringen, vänligen kontakta oss via e-post på kaukojaahdytys@helen.fi senast den 31 oktober.

Som ett resultat av förnyelsen kommer vi att införa produktspecifika villkor för Månadsvärme Hem och Månadsvärme Fastighet tillsammans med de allmänna villkoren för fjärrvärme. Små ändringar har gjorts i de allmänna villkoren för fjärrvärme, främst på grund av förnyelse av föråldrade avtals- och prissättningsarrangemang (avsnitt 14.4 i villkoren).

År 2022 beslutade Energibranschens förening att sänka de nationella fjärrvärmedesigntemperaturerna från 115 grader till 90 grader. De nya villkoren specificerar att temperaturen på vattnet som återvänder från kunden till fjärrvärmenätet inte får överstiga 65°C, och avsnittet som nämner att den högsta inloppstemperaturen för fjärrvärmevatten vanligtvis är 115°C har tagits bort från villkoren.

  • Avsnitten som rör kontraktsvattenflöde har uppdaterats. Avsnittet som rör ytterligare anslutningsavgifter har tagits bort eftersom inga ytterligare anslutningsavgifter kommer att tas ut i framtiden på grund av produktförnyelsen.
  • Avsnitten som rör värmekontroll (11.5 e och f) har klargjorts.
  • Definitionen av en konsument har klargjorts så att konsumentkunder nu definieras som de vars fjärrvärmeanslutningsavtal har gjorts med ett personligt identifikationsnummer.

Vänligen se de förnyade villkoren för mer information.

Produktförnyelse för fjärrvärme – vanliga frågor

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Syftet med produktförnyelsen är att förenkla och klargöra fjärrvärme produkterna och uppmuntra kunderna att spara energi. Produktförnyelsen förbättrar också konsekvensen och jämlikheten i fjärrvärmeprissättningen. Prisändringen som ingår i produktförnyelsen ökar inte Helens intäkter, men det är en strukturell prisändring som görs baserat på kundfeedback och intervjuer.

Fjärrvärmeräkningen består av ett fast grundavgift baserat användningskraft och ett energipris. Grundavgiften för Monthly Heating Property produkten påverkas också av fastighetens fjärrvärmeutrustnings förmåga att kyla fjärrvärmevatten. Effekten kan vara antingen positiv eller negativ. Den tidigare använda vattenflödesavgiften som grund för fjärrvärme grundavgiften ersätts av användningskraft, som granskas årligen. 

Produktförnyelsen möjliggör en bättre prisutsikt när hela årets energiprislista uppdateras en gång. Prisuppdateringarna träder i kraft i början av januari och juli. Prisuppdateringarna kommer att inkludera låsta 6-månaders priser och en 6-månaders prisprognos. Prisuppdateringarna träder i kraft i början av januari och juli, och de kommer att kommuniceras en månad i förväg, dvs den 30 november och 31 maj. 

Enligt kundfeedback ansågs säsongsmässiga energipriser vara otydliga. Månadsvis prissättning är mer kostnadseffektivt och uppmuntrar våra kunder att spara energi. 

Du kan se din fastighets energiförbrukning och användningskraft genom att logga in på Oma Helen med en webbläsare. Bostadsbolag och företagskunder kan se informationen i Yritys Helen. Du kommer att se din användningskraft på uppvärmningsräkningen och även i Oma Helen och Yritys Helen nästa år.  

Användningskraften granskas årligen senast i slutet av maj, och den nya användningskraften träder i kraft varje juli. Den årliga granskningen av fjärrvärmeanvändningskraft kräver ingen åtgärd från kunden. Vi tar inte ut någon extra anslutningsavgift när användningskraften ökar. 

Att bestämma användningskraften baserat faktisk förbrukning ökar tydligheten, rättvisan och transparensen i betalningskriterierna. Förändringar i byggnadens syfte eller vanor påverkar användningskraften. 

din begäran kommer vi att genomföra användningskraftsinspektioner baserat ett års förbrukning justerat för väder. Därför kan du begära en separat inspektion för en energieffektivitetsåtgärd som du tror kommer att påverka fjärrvärme förbrukningen efter uppvärmningssäsongen. Väderjusteringsfaktorn syftar till att balansera skillnaden mellan olika observationsperioder. För närvarande använder vi en väderkorrektionsfaktor på 1,00 när vi kontrollerar den högsta dygnsmedeleffekten och 0,98 när vi kontrollerar det årliga genomsnittliga förbrukningen.

I nya fastigheter är användningskraften 55% av designkraften. Designkraften bestäms baserat på fastighetens uppvärmningssystems tekniska planer när kunden ansluter sig till fjärrvärme.  

När produktförnyelsen träder i kraft (1 januari 2024) kommer grundavgifterna att förbli oförändrade i fall där det inte finns någon förbrukningshistorik på tre år. Grunden för grundavgiften kommer att granskas för att motsvara förbrukningen följande maj när förbrukningshistorik har samlats in i tre år. 

Med grundavgiften säkerställer vi oavbruten värmeleverans och ser till att det finns tillräckligt med värme för alla även under de kallaste vinterdagarna. Grundavgiften täcker de fasta kostnaderna för produktion och överföring av fjärrvärme, såsom investeringar i produktionsanläggningar och nätverk samt underhåll. 

Månadsvärme Hem – vanliga frågor

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Användningskraft är grunden för grundavgiften. För S-, M- och L-kunder av Monthly Heating Home produkten baseras användningskraften genomsnittlig fjärrvärme förbrukning under de tre senaste åren, och för XL-kunder är användningskraften den högsta dagliga genomsnittliga effektförbrukningen under november-mars perioden de senaste tre åren. Du kan se din användningskraft prognosrapporten i Oma Helen. 

Energieffektivitetseffekten står för i genomsnitt 70% av den totala kostnaden för konsumenter, och grundavgiften står för 30%. I större fastigheter är andelen användningskraftsavgift något mindre. 

Du kan påverka din användningskraft genom att minska förbrukningen, till exempel genom att ta hand om uppvärmningsdistribution utrustningens skick, korrekt inställning av utrustningens justeringskurva och uppvärmningsförbrukningsvanor. Fjärrvärmeenergi används för att värma lokaler och varmvatten. 

Om din grundavgiftnivå ökar grund av förnyelsen träder det nya grundavgiften i kraft den 1 juli 2026. Det nya grundavgiften baseras användningskraftens årliga granskning 2026, du kan påverka din nya grundavgiftnivå genom att minska fjärrvärme förbrukningen vid den tiden. 

Förbrukningseffekt beskriver den genomsnittliga effekt vid vilken fastigheten har förbrukat fjärrvärme. För en liten del av konsumentkunderna vars förbrukningseffekt är över 50 MWh per år baseras förbrukningseffekten den högsta dagliga genomsnittseffekten. 

Effekten av produktförnyelsen priset fjärrvärme är liten, men förändringens storlek varierar mycket beroende kunden. För de flesta konsumentkunderna innebär produktförnyelsen en förändring cirka -25...+25 € (inkl. moms 24%) i månatliga totala kostnader för fjärrvärme. Därför är förändringen årsbasis mellan en ökning 300 € och en minskning 300 €. Vi kommer att meddela energipriserna för 2024 den 31 november 2023. 

Ja, det är olika termer för samma sak. Samma gäller för enheter - till exempel är en genomsnittlig årlig förbrukning 50 MWh/a samma sak som en årlig genomsnittseffekt 5,7 kW. 

Månadsvärme Fastighet – vanliga frågor

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Användningskraft är grunden för grundavgiften. Användningskraft hänvisar till kundens högsta dagliga genomsnittliga effektförbrukning under en 36-månaders mätperiod. Endast avläsningarna från uppvärmningssäsongen, dvs november-mars, beaktas i 36-månaders mätperioden. Måttenheten för användningskraft är kW (kilowatt). Energieffektivitetseffekten beaktas också i grundavgiften för Monthly Heating Property produkten. Du kan se din användningskraft prognosrapporten och även i Yritys Helen nästa år. 

Energieffektivitetseffekten är en del av grundavgiften för Monthly Heating Property produkten. Energieffektivitetseffekten bestäms baserat på temperaturen på fjärrvärmevattnet som återvänder från fastigheten (temperaturen på vattnet som återvänder från fastighetens uppvärmningsdistribution utrustning till Helens fjärrvärmenät). Energieffektivitetseffekten är en koefficient för grundavgiften, och koefficienten är mellan 0,7 och 1,6. Du kan se din energieffektivitetseffekt på fjärrvärme prognosrapporten och även i Yritys Helen nästa år.

Att sänka fjärrvärme returtemperaturen förbättrar fjärrvärmesystemets energieffektivitet och minskar produktionen och distributionskostnaderna för fjärrvärme. Därför gör returvattenkomponenten prissättningen mer kostnadseffektiv. Vi vill uppmuntra våra kunder att spara energi genom att belöna dem för energieffektiva lösningar.

Energieffektivitetseffekten står för i genomsnitt 80% av den totala kostnaden för bostadsbolag och företagskunder, och grundavgiften står för 20%. I större fastigheter är andelen grundavgift något mindre. 

Du kan påverka din användningskraft genom att spara energi genom uppvärmningsförbrukningsvanor och genom att ta hand om uppvärmningsdistribution utrustningens skick och korrekt inställning av utrustningens justeringskurva. 

Du kan påverka din användningskraft genom att spara energi genom uppvärmningsförbrukningsvanor och genom att ta hand om uppvärmningsdistribution utrustningens skick och korrekt inställning av utrustningens justeringskurva.

Fjärrvärmeenergi används för att värma lokaler och varmvatten och ventilation.

Det är värt att uppmärksamma energibesparingar och tidpunkten för förbrukning för att undvika stora förbruknings toppar i fjärrvärme förbrukningen. Fjärrvärme förbrukningstoppar avser dagar när fjärrvärme förbrukningen är högre än genomsnittet. 

Den nya grundavgiften kan delvis förklara förändringen, men det är inte den enda orsaken till betydande förändringar.

Observera att prognosrapporter för företag indikerar moms-fria betalningar, till skillnad från föregående år.

Den uppskattade årliga förbrukningen av fastigheten har en betydande påverkan på prognosen för betalningar. För prognosrapporterna för 2024 har den uppskattade årliga förbrukningen uppdaterats för att återspegla det 3-åriga genomsnittet, så jämför också den årliga energiprognosen (MWh) med den föregående. 

Fjärrkyla – vanliga frågor

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

När fjärrvärmeprissättningen förnyas kommer inte längre sommarsäsongens pris för fjärrvärme, som är grunden för kylpriset, att användas, och energipriserna för fjärrvärme kommer att ändras från säsongsmässiga till månatliga. 

Kylpriserna publiceras i samma takt som fjärrvärmeenergipriserna, dvs två gånger om året. Därför kommer kylenergipriset att ändras två gånger om året (januari och juli) istället för en gång om året. Kylpriset är fortfarande kopplat till uppvärmningspriset: januari-juni energipriset för fjärrkyla är genomsnittet av maj-juni priserna för fjärrvärme, och juli-december energipriset för fjärrkyla är genomsnittet av juli-september priserna för fjärrvärme. 

 Den nya prissättningsgrunden träder i kraft i början av maj 2024, efter slutet av den nuvarande energiprisperioden.