Maakaasun myyntitoiminta

Tuloslaskelma 1.1.-31.12. 

 
 2013 
1 000 €
2012 
1 000 €

Liikevaihto

2 029 485  2 058 966
Kulut    
Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
   Maakaasun osto -1 723 879 -1 780 281 
Henkilöstökulut -2 324 -962
Liiketoiminnan muut kulut -62 136 -62 894

Liikevoitto

241 146 214 828
Rahoitustuotot ja -kulut    
Rahoitustuotot 1 212 1 168

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja

242 358 215 996
Korvaus peruspääomalle -50 435 -49 910

Tilikauden voitto

191 923 166 086
     

Tase 31.12.

Vastaavaa

 2013 
 €
 2012 
 €
Pysyvät vastaavat    
Vaihtuvat vastaavat     
Lyhytaikaiset saamiset  1 053 837 1 061 631

Yhteensä 

1 053 837 1 061 631

Vastattavaa 

   
Oma pääoma     
Edellisten tilikausien voitto  630 951 662 465
Tilikauden voitto/tappio  191 923 166 086
Vieras pääoma     
Lyhytaikainen vieras pääoma  230 963  233 081 

Yhteensä 

1 053 837 1 061 631