Maakaasun verkkotoiminta

Tuloslaskelma 1.1.-31.12. 

 
 2013 
1 000 €
2012 
1 000 €

Liikevaihto

146 893 165 887
Kulut    
Ulkopuoliset palvelut -7 504 -248
Henkilöstökulut -2 324 -962
Poistot -24 890 -24 890
Liiketoiminnan muut kulut -51 618 -63 024

Liikevoitto

60 557 76 762
Rahoitustuotot ja -kulut    
Rahoitustuotot 606 584
Korkokulut -24 024 -25 188

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja

37 139 52 158
Korvaus peruspääomalle -12 609 -12 052

Tilikauden voitto

24 530 40 106
     

Tase 31.12.

Vastaavaa

 2013 
 €
 2012 
 €
Pysyvät vastaavat    
Rakennukset ja rakennelmat     
   Verkosto  187 014 211 904
Vaihtuvat vastaavat     
Lyhytaikaiset saamiset  161 059 162 120

Yhteensä 

348 073 374 024

Vastattavaa 

   
Oma pääoma     
Peruspääoma  70 000 70 000
Edellisten tilikausien voitto  24 939 23 676
Tilikauden voitto/tappio  24 530 40 106
Vieras pääoma     
Pitkäaikainen vieras pääoma     
Laina kaupungilta  228 604 240 243

Yhteensä 

348 073 348 024