Muut sähköliiketoiminnot, tase 31.12.

Vastaavaa 

    2013 
1 000 €
2012 
1 000 €

Pysyvät vastaavat

   
Aineettomat hyödykkeet 57 300 47 902
Aineelliset hyödykkeet 224 100 231 411
Sijoitukset 243 103 182 207

Vaihtuvat vastaavat

   
Vaihto-omaisuus 72 783 68 985
Saamiset 249 028 241 863

Yhteensä

846 314 772 368

Vastattavaa

Oma pääoma

   
Peruspääoma 179 717 179 717
Muut rahastot 52 693 52 693
Edellisten kausien voitto 188 594 155 249
Tilikauden voitto 102 687 107 268

Varaukset

105 622 105 300

Vieras pääoma

   
Pitkäaikainen osuus perustamislainasta 88 106 92 592
Lyhytaikaiset velat 68 894 79 548

Yhteensä

846 314 772 368