Tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Helen-konserni on liiketoiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat Helsingin Energia sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab, Mitox Oy, Suomen Energia-Urakointi Oy ja Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo. Osakkuusyhtiöitä ovat Vantaan Energia Oy, Voimapiha Oy, Suomen Merituuli Oy ja Finestlink Oy.

Helsingin kaupungin tilinpidossa Helsingin Energia sisältyy Helsingin kaupungin tilinpäätökseen ja Helen-konsernin tytäryhtiöt yhdistellään Helsingin konsernitilinpäätökseen

Konsernitilinpäätöksen laskentaperusteet

Konsernin sisäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Konsernin keskinäiset liiketapahtumat, pysyvien vastaavien sisäinen kate samoin kuin sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Tytäryhtiöiden hankintameno on kohdistettu asianomaisille omaisuus- ja velkaerille, ja jäljelle jäävä hankintamenon ja oman pääoman erotus on konsernitaseessa kohdistettu konserniliikearvoksi, joka poistetaan viidessä tai 20 vuodessa. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tiikauden voitosta sekä esitetty omana eränään. Osakkuusyhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus esitetään fifo -periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä.

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien hankintamenosta tasapoistoina.

 Poistoaika, vuotta

Asuinrakennukset

30-40

Muut rakennukset ja rakennelmat

20-40

Verkosto

15-40

Tuotannolliset koneet ja kalusto

15-40

Muut koneet ja kalusto

3-10

Lyhytvaikutteiset investoinnit

3-10

Aineettomat hyödykkeet

3-5

 

Liittymismaksujen käsittely

Liittymismaksut, jotka ovat siirtokelpoisia, mutta eivät palautettavia, on kirjattu tuloslaskelmaan tuotoiksi.

Tilinpäätöksen liitetiedot

Liitetiedot 1-5
Liitetiedot 6-10
Liitetiedot 11-12
Liitetiedot 13-19