Liitetiedot 13-19

 HELEN-KONSERNIHELSINGIN ENERGIA
 2013
1 000 €
2012 
1 000 €
2013 
1 000 €
2012 
1 000 €

13. Vapaaehtoiset varaukset

       
Investointivaraus        
Voimalaitosinvestoinnit     95 300 95 300

14. Pakolliset varaukset

       
Hanasaaren kivihiilen avovarastoalueen
vapauttaminen sekä takuu- ja tappiovaraus
9 218 8 404 8 404 8 404 

15. Yli viiden vuoden kuluttua
erääntyvät pitkäaikaiset velat

       
Perustamislaina kaupungilta 123 114 131 523 123 114 131 523
Lainat rahoituslaitoksilta 59 839 57 267    
Ydinjätehuoltoasema 76 210 72 141    
Yhteensä 259 163 260 931 123 114 131 523
Helen-konserni omistaa osakkeita suomalaisessa ydinvoimayhtiö Teollisuuden Voima Oyj:ssä (TVO), jolla on lainmukainen velvoite kattaa täysimääräisesti Valtion ydinjätehuoltorahaston kautta ydinvoimalaitostensa käytöstäpoisto ja käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittaminen. Kattaakseen tulevan vuoden osuutensa TVO:n rahastotavoitteesta, ja mahdollisten odottamattomien tapahtumien varalle, Helen-konserni on antanut määrältään 12,5 miljoonan euron omavelkaisen takauksen. TVO on käyttänyt oikeuttaan lainata varoja takaisin valtion ydinjätehuoltorahastolta. Helen-konsernin osuus takaisinlainasta on 76,2 miljoonaa euroa, mikä sisältyy yli viiden vuoden kuluttua erääntyviin pitkäaikaisiin velkoihin.

16. Vastuut ja vastuusitoumukset

       
Vastuutalletukset 3 064 3 552 3 064 3 552
Muut vastuutalletukset        
Pankkivastuut 1 897 1 906 1 730 1 739
Leasingvastuut 13 120 13 563 8 716 8 742
Vuokravastuut 215 240    
Vakuudelliset rahalaitoslainat        
Lainojen vakuudeksi annetut
kiinnitykset kiinteistöön
64 800 58 600    
Omavelkaiset takaukset 13 236 13 039    
Työ- ja takuuaikaiset vastuut 2 125 1 986    

Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Helsingin Energia antaa kaupungin puolesta EPV Energia Oy:lle ja Pohjolan Voima Oy:lle sitovat ilmoitukset osallistumisesta Olkiluoto 4 -hankkeen kilpailu- ja suunnitteluvaiheeseen sekä merkitsee kassavaroin EPV Energia Oy:n enintään 2,6 milj. euron osakepääoman korotukset ja antaa Pohjolan Voima Oy:lle enintään 2,3 milj. euron osakaslainan.

Oy Mankala Ab on sitoutunut antamaan osakaslainan Teollisuuden Voima Oyj:lle, jonka enimmäismäärä on yhteensä 47,2 milj. euroa ja josta on maksamatta 34,2 milj. euroa.

 Koron- ja valuutanvaihtosopimukset        

Johdannaisilla suojataan vaihtuvakorkoisten lainojen tulevia korkokustannuksia sekä valuuttalainoja kurssivaihteluilta.

Sopimusten maturiteetti on pisimmillään 7 vuotta.

 Koron- ja valuutanvaihtsopimukset        
 Sopimusten nimellisarvo 210 958 202 642 30 000  
 Sopimusten käypä arvo 399 997 -14  
 Joista kirjaamatta tuloslaskelmaan 399 -150 -14  
 Sähkö-, valuutta-, hiili- ja päästöjohdannaiset        

Sähköjohdannaiskaupan tarkoitus on suojata tulevaisuudessa markkinahintaan tapahtuvia sähkön ostoja ja myyntejä. Valuuttajohdannaisilla suojataan dollarimääräisiä hiilihankintoja.

Päästöjohdannaisten käyttötarkoitus perustuu toteutuneen ja ennustetun päästömäärän sekä alkujaossa myönnettyjen päästöoikeuksien mukaiseen kaupankäyntitarpeeseen. Hiilijohdannaisilla suojataan tulevaa hiilen fyysistä hankintaa. Johdannaisten markkina-arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkinahintoihin.

Sähköjohdannaiset ovat futuuri-, forward- ja swap-sopimuksia. Niiden ajallinen ulottuvuus on maksimissaan 10 vuotta tilinpäätöshetkestä eteenpäin. Valuuttajohdannaiset ovat termiinisopimuksia. Niiden ajallinen ulottuvuus on maksimissaan 5 vuotta tilinpäätöshetkestä eteenpäin. Hiilijohdannaiset ovat termiinisopimuksia. Niiden ajallinen ulottuvuus on maksimissaan 5 vuotta tilinpäätöshetkestä eteenpäin. Päästöjohdannaiset ovat termiinisopimuksia, joiden ajallinen ulottuvuus on maksimissaan vuoden 2020 loppuun saakka.

Suojaustarkoituksessa tehtyjen johdannaissopimusten arvonmuutokset kirjataan tulokseen samalle jaksolle niillä suojattujen fyysisten sopimusten kanssa.

Muiden kuin suojaustarkoituksessa tehtyjen johdannaissopimusten realisoitumaton tappio kirjataan tulosvaikutteisesti tilikaudelle.

 Sähköjohdannaiset        
 Sopimusten käypä arvo -63 287  -48 168  -62 311  -47 838 
 joista kirjaamatta tuloslaskelmaan -63 287  -48 168  -62 311  -47 838 
  Twh  Twh   Twh   Twh  
 Ostettu 15,3  15,7  14,9  15,7 
 Myyty 10,9  11,1  10,9  11,2 
Johdannaissopimusten tulouttamatta oleva osa on muodostunut tulevaisuudessa tapahtuvaa
fyysistä markkinahintaista sähkön ostoa ja myyntiä suojattaessa.
 Valuuttajohdannaiset        
 Sopimusten nimellisarvo 9 568  9 278  9 568  9 278 
 Sopimusten käypä arvo -369  24  -369  24 
 joista kirjaamatta tuloslaskelmaan -369  24  -369  24 
Valuuttajohdannaissopimusten käypä arvo on muodostunut tulevaisuudessa tapahtuvaa hiilen hankintaa suojattaessa.
 Hiilijohdannaiset        
 Sopimusten käypä arvo -1 039  -1 416  -1 039  -1 416 
 josta kirjaamatta tuloslaskelmaan -1 039  -1 416  -1 039  -1 416 
 
 Ostettu 135 000 120 000 135 000 120 000
 Myyty   20 000   20 000
Hiilijohdannaisten käypä arvo on muodostunut
tulevaisuudessa tapahtuvaa hiilen hankintaa suojattaessa.
 Päästöjohdannaiset        
 Sopimusten käypä arvo 176 -89 176 -89
 josta kirjaamatta tuloslaskelmaan 176 -89 176 -89
         
 Ostettu t CO2 t CO2 t CO2 t CO2
Myyty 1 331 000 720 000 1 331 000 720 000
Päästöjohdannaissopimusten käypä arvo on muodostunut
tulevaisuudessa ennakoituja päästöjä sekä myönnettyjen
päästöoikeuksien eroa suojattaessa.

 17. Päästökauppa

       

Helsingin Energialle on myönnetty päästöoikeuksia vuosille 2013-2020 yhteensä 7,2 miljoonaa tonnia CO2.

Arvio vuoden 2013 toteutuneista päästöistä on 3,3 miljoonaa tonnia CO2. Vuoden 2013 kaupankäynnissä päästöoikeuksia ja niitä vastaavia oikeuksia ostettiin fyysisesti 5,7 miljoonaa tonnia CO2. Kaupankäynnin ja energiantuotannossa käytettyjen päästöoikeuksien yhteinen nettovaikutus tulokseen vuonna 2013 on 16,1 miljoonaa euroa tulosta pienentävä. Taseen aineettomissa oikeuksissa päästöoikeuksia ja niitä vastaavia oikeuksia on 31.12.2013 yhteensä 7,8 miljoonaa tonnia CO2.

 18. Valuuttamääräiset erät

       
Valuuttamääräiset erät on arvostettu tilinpäätöspäivän kurssiin.    

 19. Oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt

       

Helen-konserniin kuuluva Oy Mankala Ab on osakkaana (8,1 %) Teollisuuden Voima Oyj:ssä (TVO), joka rakennuttaa avaimet käteen –periaatteella Olkiluoto 3-ydinvoimalaitosyksikköä Eurajoelle Olkiluotoon.

Laitoksen tuli valmistua alkuperäisen aikataulun mukaisesti vuonna 2009. Teollisuuden Voima (TVO) ei ole saanut laitostoimittaja AREVA-Siemens konsortiolta pyytämäänsä Olkiluoto 3 -projektin kokonaisaikataulun päivitystä. Siksi TVO ei tällä hetkellä anna arviota OL3-ydinvoimalaitosyksikön valmistumisajasta.

TVO jätti vuonna 2012 kanteen ja vastineen Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä koskien OL3:n valmistumisen viivästymistä ja siitä aiheutuneita kustannuksia. Kanteen rahamääräinen arvio TVO:n kustannuksista ja menetyksistä oli noin 1,8 miljardia euroa, johon sisältyi TVO:n varsinainen vaatimus ja elokuuhun 2014 asti ulottuva arvio-osuus.

Välimiesmenettely alkoi joulukuussa 2008 OL3-laitostoimittajan aloitteesta. Laitostoimittajan vuonna 2013 päivittämä, vuoden 2011 kesäkuun loppuun ulottuva rahamääräinen vaatimus on yhteensä noin 2,7 miljardia euroa. Summa sisältää muun muassa laitostoimitussopimuksen viivästettyjä maksueriä noin 70 miljoonaa euroa sekä viivästyskorkoja noin 700 miljoonaa euroa ja saamatta jäänyttä voittoa noin 120 miljoonaa euroa. TVO on todennut laitostoimittajan aiemmin toimittaman kanteen perusteettomaksi. Välimiesmenettely voi kestää useita vuosia ja siinä vaaditut määrät voivat vielä päivittyä. Välimiesmenettelyssä esitettyjen vaatimusten perusteella TVO ei ole kirjannut saatavia eikä varauksia.