Liitetiedot 11-12

 HELEN-KONSERNIHELSINGIN ENERGIA
     2013
1 000 €
2012
1 000 
2013
1 000
 
2012
1 000 

11. Pysyvät vastaavat

       
Aineettomat oikeudet 84 661 85 804 82 332 83 846
   Lisäykset 1.1.-31.12. 28 345 31 631 28 153 31 259
   Vähennykset 1.1.-31.12. 16 200 32 774 16 122 32 774
Hankintameno 31.12. 96 806 84 661 94 363 82 332
Kertyneet sumupoistot 1.1. 34 126 31 978 32 511 30 649
   Poistot 1.1.-31.12. 2 148 2 147 1 821 1 862
Kirjanpitoarvo 31.12. 60 533 50 536 60 031 49 821
Konserniliikearvo 53 215 53 215    
Hankintameno 1.1.        
   Lisäykset 1.1.-31.12.        
   Vähennykset 1.1.-31.12.        
Hankintameno 31.12. 53 215 53 215    
Kertyneet poistot 1.1. 32 016 29 219    
   Poistot 1.1.-31.12. 2 525 2 797    
Kirjanpitoarvo 31.12. 18 674 21 199    
Maa- ja vesialueet        
Hankintameno 1.1. 27 685 27 685    
   Lisäykset 1.1.-31.12.        
   Vähennykset 1.1.-31.12.        
Hankintameno 31.12. 27 685  27 685    
Kirjanpitoarvo 31.12. 27 685 27 685    
Rakennukset ja rakennelmat        
Hankintameno 1.1. 336 071 329 252 239 799 236 823
   Lisäykset 1.1.-31.12. 13 013 6 938 5 476 2 977
   Vähennykset 1.1.-31.12. 475 118 475  
Hankintameno 31.12. 348 609 336 071 244 800 239 799
Kertyneet sumupoistot 1.1. 182 227 171 928 162 364 155 852
   Poistot 1.1.-31.12. 10 522 10 299 6 240 6 512
Kirjanpitoarvo 31.12. 155 861 153 84  76 196 77 435
Koneet ja kalusto        
Hankintameno 1.1. 1 868 004 1 744 053  1 439 595 1 362 889 
   Lisäykset 1.1.-31.12. 78 423 126 203  44 691 77 408 
   Vähennykset 1.1.-31.12. 2 506 2 251 1 730 702
Hankintameno 31.12. 1 943 921 1 868 004 1 482 556 1 439 595
Kertyneet sumupoistot 1.1. 935 221 870 483 787 973 746 915
   Poistot 1.1.-31.12. 66 877 64 738 43 412 41 058
Kirjanpitoarvo 31.12. 941 823 932 783 651 171 651 623
Ennakkomaksut ja
keskeneräinen käyttöomaisuus
 
     
Hankintameno 1.1. 23 826 27 270 11 834 18 099
   Lisäykset 1.1.-31.12. 25 242 22 507 10 962 7 880
   Vähennykset 1.1.-31.12. 15 597 25 950 2 235 14 146
Hankintameno 31.12. 33 471 23 826 20 561 11 834
Kirjanpitoarvo 31.12. 33 471 23 826 20 561 11 834

 

 

  Helen-konserni  Helsingin Energia

Sijoitukset 31.12.2013

Kotipaikka  Lukumäärä Osuus-%  Kirjanpitoarvo   Lukumäärä Osuus-% Kirjanpitoarvo

Osakkeet ja osuudet

 
           
Osakkeet konserniyhtiöissä            
Oy Mankala Ab Iitti       42 500262 100,00 158 617
Helen Sähköverkko Oy Helsinki        42 000 100,00 84 000
Mitox Oy  Helsinki        520 100,00 1 560 
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo Oy Helsinki        1 000 000 100,00 22 000
Suomen Energia-Urakointi Oy Helsinki        3 625 60,00 3 407
Osakkuusyritykset              
Vantaan Energia Oy  Vantaa  684 363 40,00 104 455 684 363 40,00 127 305
Voimapiha Oy  Helsinki  400 000 33,33 61 780 400 000 33,33 60 000
Finestlink Oy Helsinki  9 000 40,00 1 208 9 000 40,00 900
Suomen Merituuli Oy Helsinki  1 000 50,00 1 000      
Muut osakkeet              
Teollisuuden Voima Oy Helsinki  99 630 381 8,10 117 973      
EPV Energia Oy Helsinki 483 840 7,12 20 043 483 840  7,12  20 043 
Pohjolan Voima Oy Helsinki 302 010 0,87 1 980 302 010  0,87  1 980 
Kemijoki Oy Rovaniemi 22 982 0,94 1 075 22 982 0,94 1 075 
Asunto Oy Meri-Kamppi Helsinki 776   401 776   401 
Liikennevirta Oy Helsinki 1 000 10,00 195 1 000 10,00 195 
Elisa Communications Oy Helsinki 53 364   67 53 364   67
Cleen Oy Helsinki 100 4,10 100  100 4,10 100
POWEST Oy Helsinki 4 436   30 4 436   30
Suomen Hyötytuuli Oy Pori 276 12,50 1087      
Suomen Messut osuuskunta Helsinki 1   0   0
Muut sijoitukset              
Pääomalaina Helen Sähköverkko Oy 1.10.2006 - 30.9.2026,
korko sähkömarkkinaviranomaisen vahvistama viitekorko +2 prosenttiyksikköä      
    146 000
Pääomalaina Suomen Energia-Urakointi Oy 30.4.2012 - 31.12.2017,
korko Suomen valtion 5 vuoden obligaatioiden korko + 1 prosenttiyksikköä   
    2 400
Osakaslaina Pohjolan Voima Oy:lle
korko 6 kk:n euribor + 1 prosenttiyksikköä      
    458

 

 

Helen konserni

Helsingin Energia

12. Oma pääoma

2013
1 000 €

2012
1 000 €

2013
1 000 €

2012
1 000 €

Peruspääoma 1.1. ja 31.12.  474 290 474 290 474 290 474 290
Muut rahastot        
   Arvonkorotusrahasto 1.1. ja 31.12.  59 59    
   Varmuusvarastorahasto 1.1. ja 31.12.  52 693 52 693 52 693 52 693
Edellisten tilikausien voitto 1.1.  507 618 538 532 519 220 564 342
Muut oman pääoman muutokset        
   Ylijäämän tulostus kaupungille  -150 000 -200 000 -150 000 -200 000
   Osingot vähemmistöille         
   Lahjoitukset  -15 -14    
   Edellisen tilikauden oikaisu   1 614 1 105    
Edellisten tilikausien voitto 31.12.  359 217 339 623 369 220 364 342
Tilikauden voitto 31.12.  174 046 167 995 156 140 154 878
Yhteensä  1 060 305 1 034 660 1 052 343 1 046 203
Edellisen tilikauden oikaisu sisältää osakkuusyhtiön virallisen tilinpäätöksen ja konsolidoinnissa käytetyn tilikauden voiton erotuksen sekä 1.1.2014 muuttuvan yhteisöverokannan muutoksen vaikutuksen konserniyhtiöiden tilinpäätössiirtojen jakautumiseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.