Tuloslaskelma

 HELEN-KONSERNIHELSINGIN ENERGIA
 2013 
1 000 €
2012 
1 000 €
2013 
1 000 €
2012 
1 000 €

Liikevaihto

877 621 897 094 746 609 766 539
Keskeneräisten tuotteiden muutos -399
väh.
-1 759
lis.
- -
Valmistus omaan käyttöön 4 582  5 817 3 502 4 754
Liiketoiminnan muut tuotot 21 350 9 504 34 041 18 332

Kulut
       
Aineet, tarvikkeet ja tavarat        
   Voimalaitospolttoaineostot -282 109 -321 173 -282 109 -321 173
   Energia-, aine- ja tarvikeostot -110 387 -87 174 -96 862 -76 922
   Varastojen muutos 1 801
lis.
1 897
lis.
2 127
lis.
1 567
lis.
Ulkopuoliset palvelut -40 913 -40 751 -31 551 -31 951
Henkilöstökulut -92 949 -94 875 -70 648 -71 806
Suunnitelman mukaiset poistot -79 547 -77 185 -51 472 -49 432
Konserniliikearvon poisto -2 525 -2 797 - -
Liiketoiminnan muut kulut -57 703 -53 044 -51 433 -47 612

Liikevoitto

238 822 235 554 202 204 192 296
Rahoitustuotot ja -kulut        
Osuus osakkuusyritysten voitosta 10 860 6 647 -   - 
Osinkotuotot 17 2 175 15 119 17 682
Muut korko- ja rahoitustuotot  3 051 4 950 5 889 8 131
Korko- ja muut rahoituskulut  -25 708 -27 553 -19 349 -18 292

Voitto ennen
tilinpäätössiirtoja
ja veroja

227 042 221 773 203 863 199 817
Poistoeron muutos  - -   2 668
Varausten muutos   - - -323 -207
Tuloverot - 5 352 -6 499 - 
Korvaus peruspääomalle  -47 400 -47 400 -47 400 -47 400
Vähemmistöosuudet  -244 121 -  -

Tilikauden voitto

174 046 167 995 156 140 154 878