Helsingin Sähkötalo

Tuloslaskelma 1.1.-31.12. 

 
 2013 
1 000 €
2012 
1 000 €

Liikevaihto

6 313 6 011
Liiketoiminnan muut tuotot 18 68
Materiaalit ja palvelut -1 747 -1 954
Henkilöstökulut -18 -17
Poistot ja arvonalentumiset -2 363 -2 276
Liiketoiminnan muut kulut -270 -256

Liikevoitto

1 616  1 259
Rahoitustuotot ja -kulut    
Korkotuoto 1  1
Korkokulut ja muut rahoituskulut -793 -915

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

825 346
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -316 -250

Tilikauden voitto

509 96
     

Tase 31.12.  

Vastaavaa

   

Pysyvät vastaavat

   
Aineettomat hyödykkeet    
Aineettomat oikeudet 25 31
Aineelliset hyödykkeet    
Maa- ja vesialueet 22 479 22 479
Rakennukset 40 996 40 244
Koneet ja kalusto 4 808 5 345
     

Vaihtuvat vastaavat

   
Lyhytaikaiset saamiset 772 1 428
Rahat ja pankkisaamiset 6 7

Vastaavaa yhteensä

69 086 69 534
     

Vastattavaa

   

Oma pääoma

   
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 5 000 5 000
Ylikurssirahasto 17 000 17 000
Edellisten tilikausien voitto (tappio) -446 -541
Tilikauden voitto (tappio) 509 96
  22 064 21 554

Tilinäätössiirtojen kertymä

   
Poistoero 566  250

Vieras pääoma

   
Pitkäaikainen    
Lainat rahoituslaitoksilta 40 788 38 117
Lyhytaikainen    
Lainat rahoituslaitoksilta 2 500 2 945
Ostovelat 401 360
Muut velat 2 486 6 196
Siirtovelat 281 111

Vastattavaa yhteensä

69 086 69 534