Mankala

Tuloslaskelma 1.1.-31.12. 

 
 2013 
1000€
2012 
1000€

Liikevaihto

34 472 33 624
Liiketoiminnan muut tuotot 184 83
Materiaalit ja palvelut    
Energian hankinta -30 540 -29 218
Tarvikkeet ja palvelut -1 942 -2030
Henkilöstökulut -195 -183
Poistot ja arvonalentumiset -834 -673
Liiketoiminnan muut kulut -796 -835

Liikevoitto 

349 769
Rahoitustuotot ja -kulut     
Muut korko- ja rahoitustuotot  275 360
Korkokulut ja muut rahoituskulut  -624 -1 129

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 

0 0 

Tilikauden voitto 

0 0 
     

Tase 31.12.   

Vastaavaa 

   

Pysyvät vastaavat 

   
Aineelliset hyödykkeet     
Maa- ja vesialueet  5 206 5 206
Rakennukset  1 346  1 388
Koneet ja kalusto  18 131 18 128
Muut aineelliset hyödykkeet  1 097 1 133
Ennakkomaksu ja keskeneräiset hankinnat 926 96
Sijoitukset     
Muut osakkeet ja osuudet  120 060 120 060
     

Vaihtuvat vastaavat 

   
Pitkäaikaiset saamiset      
Lainasaamiset  27 612 18 660
Lyhytaikaiset saamiset     
Myyntisaamiset  67 2 594
Muut saamiset  1 904 2 059 
Siirtosaamiset  2 192 2 365
Rahat ja pankkisaamiset  76  3

Vastaavaa yhteensä 

178 617  171 693

Vastattavaa 

   

Oma pääoma 

   
Osakepääoma  93 129 93 129
Arvonkorotusrahasto  59 59 
  93 188  93 188

Vieras pääoma 

   
Pitkäaikainen      
Muut pitkäaikaiset velat  81 210 72 141
Lyhytaikainen      
Ostovelat  1 494  3 459
Muut lyhytaikaiset velat  5  5  
Siirtovelat  2 720 2900 
     

Vastattavaa yhteensä 

178 617 171 693