Tuloslaskelma

 KONSERNIEMOYHTIÖ
 

2015
 €


2015 
 €

Liikevaihto

  745 806 302,57   633 814 353,03
Keskeneräisten tuotteiden muutos   -529 856,43   -
Valmistus omaan käyttöön   5 718 836,16   4 514 993,07
Liiketoiminnan muut tuotot   10 896 430,79   20 978 668,42

Kulut
       
Energian hankinta   -74 133 392,31   -69 388 385,15
Sähkönsiirron osto   -370 284,88   -5 974 602,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat:        
   Voimalaitospolttoaineostot   -236 369 668,85   -236 369 668,85
   Varastojen muutos   

388 240,18
lis.

  -553 965,30
väh.
   Aine- ja tarvikeostot   -18 814 717,65   -11 830 702,22
Ulkopuoliset palvelut   -52 856 517,03   -29 142 003,26
Henkilöstökulut   -83 265 113,24   -66 339 171,34
Poistot ja arvonalentumiset   -118 497 444,41   -84 724 397,27
Liiketoiminnan muut kulut   -68 325 513,81   -59 752 580,11

Liikevoitto

  109 647 301,09   95 232 538,32
Rahoitustuotot ja -kulut        
Osuus osakkuusyritysten voitosta   1 273 334,09  
Osinkotuotot   17 496,96   7 537 496,96
Muut korko- ja rahoitustuotot    2 896 964,46   6 173 647,77
Korko- ja muut rahoituskulut    -30 462 090,40   -25 885 699,31

Voitto ennen
tilinpäätössiirtoja
ja veroja

  83 373 006,20   83 057 983,74
Tuloverot   -16 742 937,14   -15 083 608,71
Vähemmistöosuudet    -459 104,04   -

Tilikauden voitto

  66 170 965,03   67 974 375,03