Uutinen / 14.10.2013

Kivihiilen korvaaminen puupelletillä vähentää ilmastovaikutuksia

Helsingin Energia tutki yhdessä Suomen Ympäristökeskuksen ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa, miten Salmisaaren voimalaitoksen ympäristövaikutukset muuttuvat, kun kivihiiltä korvataan puupelletillä pieniä määriä. Lopputulos oli, että puupelletin seospoltto vähentää  voimalaitoksen ilmastovaikutuksia. Pienellä pellettiosuudella vaikutusten muutos ei kuitenkaan ole suuri.

Teksti: Marina Galkin-Aalto

Tutkimuksessa selvitettiin toiminnan ympäristövaikutukset polttoaineen koko elinkaaren ajalta eli sen valmistuksesta ja kuljetuksesta polttoprosessissa syntyvien sivutuotteiden loppusijoittamiseen tai hyödyntämiseen asti.

Ilmastovaikutuksista suurin osa aiheutuu polttoprosessin suorista kasvihuonekaasupäästöistä. Kun bioperäisten hiilidioksidipäästöjen oletetaan olevan ilmastoneutraaleja, pelletin seospolton ilmastovaikutukset ovat pienemmät verrattuna pelkän kivihiilen poltosta aiheutuviin ilmastovaikutuksiin. Pelletin seospoltto pienilläkin osuuksilla lisää kuljetuksia voimalaitokselle. Polttoaine-, kemikaali- ja jätekuljetusten osuus päästöistä on kuitenkin vain muutamia prosentteja, eikä pelletin poltosta aiheutuva liikenteen lisäys juuri näy kokonaisilmastovaikutuksissa.

Pelletin seospoltto pienellä osuudella ei edellytä suuria teknisiä muutoksia energiantuotantoprosessissa. Laitoksen veden, kemikaalien ja sähkön kulutus pysyy suurin piirtein samalla tasolla, joten niistä aiheutuvat ilmasto- ja ympäristövaikutukset ovat samansuuruisia molemmissa tapauksissa.

Tutkimus suoritettiin mallintamalla Salmisaaren toteutuneita tuotanto- ja kulutusmääriä ja vertailemalla niitä vuoden 2015 todellisuuteen eli siihen, että tuotetusta energiasta noin 7 % on peräisin pelletistä. Tutkimus toteutettiin osana CLEEN Oy:n MMEA-tutkimusohjelmaa.

Seuraavaksi selvitetään, mitä muutoksia laitoksen ympäristö- ja ilmastovaikutuksissa tapahtuu, jos pelletin osuus nostetaan 40 %:iin. Bioperäisten polttoaineiden alkuperällä ja raaka-aineilla voi olla huomattavia vaikutuksia kokonaisilmastovaikutuksiin, mitä tutkimuksessa pyritään selvittämään vertailujen avulla.

Kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

Helsingin Energian tavoitteena on hiilineutraali energiantuotanto vuoteen 2050 mennessä. Ensimmäisessä vaiheessa vuoteen 2020 mennessä hiilidioksidipäästöjä vähennetään 20 prosenttia ja lisätään uusiutuvien energianlähteiden käyttöä 20 prosenttiin.

Helsingin kaupunginvaltuusto päättää vuonna 2015, rakennetaanko Vuosaareen uusi biopolttoainetta hyödyntävä voimalaitos vai toteutetaanko Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksilla muutosinvestoinnit biopolttoaineen osuuden kasvattamiseksi. Pidemmän tähtäimen kehitykseen kuuluvat mm. mittavat merituulihankkeet, aurinkoenergian laajamittainen hyödyntäminen, hiilidioksidin talteenotto ja kokonaan uudet teknologiat.

Lisätiedote: Ilmansuojeluinsinööri Anna Häyrinen, Helsingin Energia, p. 040 5634225, anna.hayrinen@helen.fi

Lue aiheesta lisää Helsingin Energian blogista.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Hiilineutraalisuus