Nyhet / 23.10.2013

Klimatpåverkan från Sundholmens kraftverk minskar när stenkol ersätts med pellets

Helsingfors Energi undersökte tillsammans med Finlands Miljöcentral och Tammerfors tekniska universitet hur klimatpåverkan från Sundholmens kraftverk förändras när en liten del av stenkolet ersätts med träpellets.

Slutresultatet var att inblandning av träpellets minskar kraftverkets klimatpåverkan. Vid låg inblandning av pellets är förändringen dock inte stor.

Vid undersökningen utreddes miljöpåverkan från verksamheten under bränslets hela livscykel, d.v.s. från tillverkning och transport till slutdeponering eller utnyttjande av de biprodukter som uppstår vid förbränningsprocessen.

Klimatpåverkan orsakas huvudsakligen av direkta växthusgasutsläpp från förbränningsprocessen. Om man antar att koldioxidutsläpp med biogent ursprung är klimatneutrala, ger förbränning med inblandning av pellets mindre klimatpåverkan jämfört med förbränning av enbart stenkol.

Inblandning av pellets även i små mängder ökar transporterna till kraftverket. Bränsle-, kemikalie- och avfallstransporternas andel av utsläppen är emellertid bara några procent, och den trafikökning som pelletseldningen medför märks knappast alls i den totala klimatpåverkan.

Låg inblandning av pellets kräver inga stora tekniska ändringar i energiproduktionsprocessen. Kraftverkets förbrukning av vatten, kemikalier och el är i stort sett oförändrad, och därför är klimat- och miljöpåverkan från dessa lika stor i båda fallen.

Undersökningen utfördes genom att göra modellberäkningar utifrån de faktiska produktions- och förbrukningsvolymerna vid Sundholmen och jämföra dem med verkligheten år 2015, alltså med att cirka 7 % av den producerade energin kommer från pellets. Undersökningen var ett led i CLEEN Oy:s forskningsprogram MMEA.

Nästa steg är att utreda hur kraftverkets miljö- och klimatpåverkan förändras om inblandningen av pellets höjs till 40 %. Biogena bränslens ursprung och råvarorna kan ha stor betydelse för den totala klimatpåverkan, vilket man i undersökningen försöker utreda med hjälp av jämförelser.

Utvecklingsprogrammet med sikte på en kolneutral framtid

Helsingfors Energis mål är en kolneutral energiproduktion fram till 2050. I det första skedet fram till 2020 ska koldioxidutsläppen minskas med 20 procent och användningen av förnybara energikällor ökas till 20 procent.

Stadsfullmäktige beslutar 2015 om byggande av ett nytt biobränslekraftverk i Nordsjö eller om omläggningsinvesteringar i Hanaholmens och Sundholmens kraftverk för att öka andelen biobränsle.

Till utvecklingen på längre sikt hör bl.a. omfattande havsvindsprojekt, storskaligt utnyttjande av solenergi, avskiljning och lagring av koldioxid samt helt ny teknologi.


Läs mer om ämnet i Helsingors Energis blogg.