Uutinen / 4.3.2016

Helenin ensimmäinen vuosi – uudistumisen vuosi

Toimitusjohtaja Pekka Manninen:
Vuosi 2015 oli Helenissä uudistumisen vuosi. Vanha nimi, Helsingin Energia, jäi historiaan, kun Helen Oy aloitti toimintansa 1.1.2015. Nimen ja ulkoisen ilmeen muutos tekivät uudistumisemme näkyväksi myös ulospäin.

Panostimme vahvasti asiakaslähtöiseen tuote- ja palvelukehitykseen ja toimme markkinoille useita uusia palveluita ensimmäisenä Suomessa. Toteutimme mittavia investointeja uusiutuvaan energiaan ja päästöjen vähentämiseen. Asiakaspalvelumme palkittiin jo kymmenettä kertaa suurten energiayhtiöiden ykkösenä.

Haastava markkinatilanne ja edelleen kiristyvä kilpailu ovat seurausta energiatoimialan murroksesta. Tällainen murros luo hyviä mahdollisuuksia uudenlaiselle liiketoiminnalle. Jatkamme oman toimintamme tehostamista sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä siten, että Helen säilyy jatkossakin energiayhtiöiden edelläkävijänä ja energia-alan uudistajana.

Konsernin ja emoyhtiön avainluvut 2015

 

Helen-konserni

Emoyhtiö Helen Oy

Liikevaihto, milj. euroa

746

634

Liikevoitto, milj. euroa

110

95

Liikevoitto, %

15

15

Voitto ennen tilinpäätösiirtoja, milj. euroa

83

83

Investoinnit, milj. euroa

115

74

Omavaraisuusaste

71

77

Sijoitetun pääoman tuotto, %

4

4

Henkilöstö 31.12.

1342

1067

Helen-konserni on liiketoiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab, Suomen Energia-Urakointi Oy ja Helsingin Energiatunnelit Oy. Osakkuusyhtiöitä ovat Voimapiha Oy ja Suomen Merituuli Oy.

Helen Oy:n liiketoiminnan luvut eivät ole vertailukelpoisia Helsingin Energian toimintaan muutoin kuin myyntiin liittyvien energiamäärien osalta.

Helen Oy:n ensimmäinen toimintavuosi toteutui suunnitellun mukaisesti

Vuotta 2015 leimasi tavanomaisesta poikkeavat sääolot. Leuto talvi vähensi kaukolämmön myyntiä ja kolea kesä puolestaan leikkasi kaukojäähdytyksen energiamyynnin odotetun kasvun. Polttoainekustannusten lasku kompensoi liikevaihdon vähentymistä ja tulos oli ennakoidulla tasolla.

Konsernin vuoden 2015 liikevaihto oli 746 milj. euroa ja liikevoitto 110 milj. euroa. Kaukolämmön myynti laski edellisestä vuodesta 7 % ja oli 6 019 GWh. Sähkön myyntimäärä 7 122 GWh toteutui vuoden 2014 tasolla, mutta alentuneen sähkön markkinahinnan vuoksi sähkönmyynnin liikevaihto laski 11 %. Kaukojäähdytysenergian myynti oli 5 % edellisvuotta pienempi. Sähkönsiirto Helsingissä aleni 4 % ja oli 4 317 GWh.

Päästöttömien tuotantomuotojen osuus sähkön kokonaishankinnasta kasvoi. Vesivoiman, ydinvoiman ja tuulivoiman osuus oli noin 33 prosenttia kokonaishankinnasta. Vesivoiman osuus nousi 11 prosenttiin vuonna 2015. Helenin energiantuotannon hiilidioksidipäästöt laskivat edellisvuodesta 8 prosenttia ja olivat noin 2,9 miljoonaa tonnia.

Investointeja uusiutuvaan energiaan ja päästöjen vähentämiseen

Konsernin investoinnit toimintavuonna 2015 olivat yhteensä 115 milj. euroa.

Toimintavuonna 2015 Hanasaaren voimalaitokselle rakennettiin pelletinpolttolaitteistot, jotka mahdollistavat puupelletin polton kivihiilen seassa. Salmisaaren voimalaitoksella otettiin käyttöön vastaavat laitteistot jo vuoden 2014 lopulla. Suunnitellulla polttomäärällä Helenin käyttö vastaa kolmasosaa koko Suomen nykyisestä pellettituotannosta.

Salmisaaren ja Hanasaaren voimalaitoksilla toteutettiin myös yhteensä lähes 20 miljoonan euron investoinnit savukaasujen puhdistukseen, ja erityisesti typen oksidien vähentämiseen.

Kaukolämpö- ja jäähdytysverkostoja rakennettiin 29 kilometriä ja niiden osuus investoinneista oli yhteensä 17 milj. euroa. Pasilaan valmistui uusi maanalainen sähköasema.

Helen esitteli kehitysohjelman uusiutuvan energian lisäämiseksi ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Toteutusratkaisu, jossa investoidaan vaiheittain biopolttoaineiden lisäämiseen lämmöntuotannossa, päätettiin Helsingin kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2015 . Valtuusto päätti samalla Hanasaaren voimalaitoksen käytön lopettamisesta viimeistään 31.12.2024.

Vaiheittaisilla investoinneilla voidaan huomioida uudet teknologiset ratkaisut ja mahdolliset muutokset asiakkaiden energiankäytössä. Myös esimerkiksi geotermisen lämmön hyödyntämistä selvitetään ja uusia mahdollisuuksia aurinkolämmön ja lämpöpumppujen käytön laajentamiseen etsitään edelleen. Jo nyt Helen on Suomen suurin aurinkolämmön tuottaja.

Ensimmäisenä merkittävänä investointihankkeena toteutetaan Salmisaaren voimalaitosalueelle Suomen suurin pellettilämpölaitos, joka korvaa öljykäyttöisen lämpölaitoksen. Valmistuessaan uusi laitos tuottaa 25 000 kerrostalokaksion lämmöntarvetta vastaavan energiamäärän.

Seuraavana askeleena suunnitellaan suurta biolämpölaitosta Vuosaaren voimalaitosalueelle ja mahdollisesti myös toiselle rakennuspaikalle.

Liiketoimintarakenne uudistettiin

Helen Oy uudisti liiketoimintarakennettaan vastaamaan yhtiön strategiaa. Muutoksilla yhtiö vahvistaa kilpailuasemaansa jatkuvasti muuttuvilla energiamarkkinoilla. Tavoitteena on kehittää myyntiä ja asiakaskokemusta ja siten kasvattaa markkinaosuutta ja asiakastyytyväisyyttä.  Omaisuudenhallinnan keskittämisellä parannetaan ja yhdenmukaistetaan tuotantolaitosten sekä lämpö- ja jäähdytysverkkojen kunnonhallintaa. Energiakaupan keskittämisellä tavoitellaan entistä parempaa katteen hallintaa nykyisessä vaikeassa markkinaympäristössä.

Rahoitus

Emoyhtiön omavaraisuusaste oli 77 % ja korollisten velkojen määrä tilikauden lopussa 499 milj. euroa. Korollinen velka muodostuu omistajalta otetusta pääomalainasta (157 milj. euroa), omistajalta otetusta ns. seniorilainasta (294 milj. euroa) sekä rahalaitoslainoista (48 milj. euroa).

Henkilöstö

Emoyhtiön henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 1067. Vakinaisten määrä oli 1016 eli 95 % ja määräaikaisten 51. Keskimääräinen henkilöstölukumäärä oli 1111. 

Helen Sähköverkko Oy:n keskimääräinen henkilöstömäärä oli 108 ja Suomen Energia-Urakointi Oy:n 167. Muissa tytäryhtiöissä ei ollut henkilöstöä vuoden 2015 lopussa.

Näkymät tulevaisuuteen

Vuoden 2016 tuloksen ennakoidaan laskevan verrattuna vuoteen 2015. Euroopan ja Suomen talouden ja energiamarkkinoiden epävarmuustekijät heijastuvat edelleen Helenin toimintaan. Lähivuosien sähkömarkkinat tulevat ennusteiden mukaan olemaan sähköntuottajille hyvin vaikeat. Tuetun uusiutuvan tuotannon määrä kasvaa nopeasti. Hintataso on matala ja hintojen jyrkkä vaihtelu jatkuu ja voimistuu. Pidemmällä tähtäimellä Helenin kehitysohjelmaan liittyvät investointiratkaisut vaikuttavat tuloksentekokykyä heikentävästi.

Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Emoyhtiö Helen Oy:n jakokelpoinen oma pääoma on 1 323 155 185,70 euroa, josta tilikauden voitto on 67 974 375,03 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 34 000,00 euroa/osake eli yhteensä 34 000 000,00 euroa ja omaan pääomaan jätetään 33 974 375,03 euroa.

Helen-konsernin vuosikertomus ja vastuullisuusraportti julkaistaan 16.3.2016.  

Helen Oy aloitti toimintansa 1.1.2015.