Nyhet / 7.3.2016

Helens första år – ett förnyelsens år

VD Pekka Manninen:
År 2015 var förnyelsens år på Helen. Det gamla namnet Helsingfors Energi förpassades till historien när Helen Ab inledde sin verksamhet 1.1.2015. Namnändringen och den nya företagsprofilen gjorde också förnyelsen synlig utåt.

Vi satsade starkt på att utveckla produkter och tjänster med kunden i fokus och lanserade flera nya tjänster som första i Finland. Vi genomförde omfattande investeringar i förnybar energi och minskade utsläpp. Vår kundtjänst låg redan för tionde gången i topp bland stora energibolag.

Det tuffa marknadsläget och den allt hårdare konkurrensen är en följd av att energibranschen är i en brytningstid. Sådana tider skapar goda möjligheter till nya former av affärsverksamhet. Vi fortsätter att effektivisera vår verksamhet och ta fram nya produkter och tjänster så att Helen även i fortsättningen ska vara en föregångare bland energibolag och en förnyare av energibranschen.

Koncernens och moderbolagets nyckeltal 2015

 

Helenkoncernen

Moderbolaget Helen Ab

 

 

 

Omsättning, mn euro

746

634

Rörelsevinst, mn euro

110

95

Rörelsevinst, %

15

15

Vinst före bokslutsdispositioner, mn euro

83

83

Investeringar, mn euro

115

74

Soliditet, %

71

77

Avkastning på investerat kapital, %

4

4

Antal anställda 31.12

1342

1067

Helenkoncernen är en affärsekonomisk helhet som består av moderbolaget Helen Ab och dotterbolagen Helen Elnät Ab, Oy Mankala Ab, Finlands Energi-Entreprenad Ab och Helsingin Energiatunnelit Oy. Intressebolag är Voimapiha Oy och Suomen Merituuli Oy.

Siffrorna för Helen Ab:s affärsverksamhet är inte jämförbara med Helsingfors Energis verksamhet annat än i fråga om energimängderna i samband med försäljning.

Helen Ab:s första verksamhetsår utföll som planerat

År 2015 präglades av väderförhållanden som avvek från det normala. Den milda vintern minskade fjärrvärmeförsäljningen medan den kyliga sommaren kapade den förväntade ökningen för försäljning av fjärrkyleenergi. Den minskade omsättningen kompenserades av lägre bränslekostnader, och resultatnivån motsvarade förväntningarna.

År 2015 omsatte koncernen 746 miljoner euro och rörelsevinsten var 110 miljoner euro. Fjärrvärmeförsäljningen minskade med 7 % från föregående år till 6 019 GWh. Elförsäljningsvolymen, 7 122 GWh, motsvarade 2014 års nivå, men på grund av det lägre marknadspriset minskade elförsäljningens omsättning med 11 %. Försäljningen av fjärrkyleenergi var 5 % mindre än året innan. Elöverföringen i Helsingfors minskade med 4 % till 4 317 GWh.

De utsläppsfria produktionsformernas andel av den totala elanskaffningen ökade. Vattenkraftens, kärnkraftens och vindkraftens andel av den totala anskaffningen var cirka 33 procent. Vattenkraftens andel ökade till 11 procent år 2015. Koldioxidutsläppen från Helens energiproduktion minskade med 8 procent från föregående år till cirka 2,9 miljoner ton.

Investeringar i förnybar energi och minskade utsläpp

Under verksamhetsåret 2015 uppgick koncernens sammanlagda investeringar till 115 miljoner euro.

Vid Hanaholmens kraftverk byggdes under verksamhetsåret 2015 anläggningar för pelletseldning, som ger möjlighet att blanda träpellets i stenkolet. Vid Sundholmens kraftverk togs motsvarande anläggningar i bruk redan 2014. Med den planerade bränslemängden motsvarar Helens användning en tredjedel av hela landets nuvarande pelletsproduktion.

Vid Sundholmens och Hanaholmens kraftverk investerades också sammanlagt närmare 20 miljoner euro i rening av rökgaser och framför allt i minskning av kväveoxiderna.

Fjärrvärme- och fjärrkylenät byggdes på en sträcka av 29 kilometer och deras andel av investeringarna var sammanlagt 17 miljoner euro. I Böle färdigställdes en ny underjordisk elstation.

Helen presenterade ett utvecklingsprogram för ökad användning av förnybar energi och minskning av koldioxidutsläppen. Helsingfors stadsfullmäktige beslutade i december 2015 om en modell där man i etapper investerar i ökad användning av biobränslen inom värmeproduktionen. Samtidigt beslutade fullmäktige att Hanaholmens kraftverk läggs ner senast 31.12.2024.

Genom etappvisa investeringar kan man beakta nya tekniska lösningar och eventuella förändringar i kundernas energianvändning. Helen utreder också bland annat möjligheterna att utnyttja geotermisk värme och söker fortsättningsvis nya möjligheter att öka användningen av solvärme och värmepumpar. Redan nu är Helen Finlands största solvärmeproducent.

Det första betydande investeringsprojekt som genomförs är att bygga Finlands största pelletsvärmeanläggning på Sundholmens kraftverksområde som ersättning för den oljeeldade värmeanläggningen. Den nya anläggningens produktionskapacitet motsvarar 25 000 höghustvåors värmebehov.

Följande steg som planeras är en stor biovärmeanläggning på Nordsjö kraftverksområde och eventuellt också på en annan byggnadsplats.

Affärsstrukturen förnyades

Helen Ab förnyade sin affärsstruktur så att den motsvarar bolagets strategi. Genom förändringarna stärker bolaget sin konkurrensposition på en ständigt föränderlig energimarknad. Målet är att utveckla försäljningen och kundupplevelsen och därigenom öka marknadsandelen och kundnöjdheten. Genom att koncentrera egendomsförvaltningen förbättrar och förenhetligar Helen underhållshanteringen av produktionsanläggningarna samt värme- och kylnäten. Genom att koncentrera energihandeln eftersträvar Helen bättre täckningsbidragsstyrning i en svår marknadsmiljö.

Finansiering

Moderbolagets soliditet var 77 % och vid räkenskapsperiodens slut uppgick de räntebärande skulderna till 499 miljoner euro. Den räntebärande skulden består av kapitallån från ägaren (157 mn euro), ett s.k. seniorlån från ägaren (294 mn euro) samt lån från finansinstitut (48 mn euro).

Personal

Vid årets slut hade moderbolaget 1 067 anställda. Antalet ordinarie anställda var 1 016, vilket motsvarar 95 %, och antalet visstidsanställda 51. Det genomsnittliga antalet anställda var 1 111.

Vid Helen Elnät Ab var det genomsnittliga antalet anställda 108 och vid Finlands Energi-Entreprenad Ab 167. De övriga dotterbolagen hade inga anställda vid utgången av 2015.

Utsikter för framtiden

Resultatet för 2016 väntas bli sämre än för 2015. Osäkerhetsfaktorerna inom ekonomin och på den europeiska och finska energimarknaden speglar fortsättningsvis av sig på Helens verksamhet. Enligt prognoserna kommer elmarknaden att vara mycket svår för elproducenterna under de närmaste åren. Den subventionerade produktionen av förnybar energi ökar snabbt. Prisnivån är låg och de kraftiga prisfluktuationerna fortsätter och förstärks ytterligare. På längre sikt kommer investeringslösningarna som hänför sig till Helens utvecklingsprogram att försämra resultatförmågan.

Styrelsens förslag till disposition av vinsten

Moderbolaget Helen Ab:s utdelningsbara egna kapital är 1 323 155 185,70 euro, varav räkenskapsperiodens vinst utgör 67 974 375,03 euro.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att utdelningen fastställs till 34 000,00 euro per aktie, det vill säga sammanlagt 34 000 000,00 euro, medan 33 974 375,03 euro läggs till eget kapital.

Helenkoncernens årsberättelse och hållbarhetsrapport publiceras 16.3.2016.

Helen Ab inledde sin verksamhet 1.1.2015.