Uutinen / 9.8.2016

Helen-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016

Helen uudisti strategiansa. Tavoitteena on kasvaa ja menestyä energia-alan murroksessa. Suuntana on entistä vahvemmin uudet, asiakaslähtöiset palvelut. Samalla kiinnitetään huomiota nykyisen liiketoiminnan kilpailukykyyn sekä oman toiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen. Strategian mukaisesti Helen teki katsauskaudella merkittäviä investointipäätöksiä uusiutuvaan energiaan ja lämpöpumppuihin sekä otti käyttöön Suomen suurimman aurinkovoimalan ja Pohjoismaiden suurimman sähkövaraston.

- Energiamarkkinoiden murros jatkuu, ja se edellyttää uudenlaista ajattelua ja toimintatapoja kaikilta toimijoilta.  Me Helenissä haluamme uudistua ja olla uudistamassa myös koko alaa. Helen on palkittu maailman tehokkaimpana kaupunkienergiantuottajana, mikä on hyvä esimerkki suomalaisesta energiaosaamisesta. Tälle pohjalle on hyvä rakentaa uusia palveluita – jatkossa yhä enemmän yhdessä asiakkaiden kanssa, sanoo toimitusjohtaja Pekka Manninen.

Helen-konserni on liiketoiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab, Suomen Energia-Urakointi Oy ja Helsingin Energiatunnelit Oy. Osakkuusyhtiöitä ovat Voimapiha Oy sekä Suomen Merituuli Oy.
Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisvuonna.

HUHTI-KESÄKUU 2016

• Liikevaihto oli 141 milj. euroa (153 milj. euroa) ja liikevoitto 0 milj. euroa (12 milj. euroa). Liikevoiton alenemiseen vaikuttivat sähkön edelleen alhainen markkinahinta sekä vähentynyt lämmönmyynti.

• Liiketoiminnan rahavirta oli 43 milj. euroa  (61 milj. euroa).

• Lämmin kevät ja alkukesä pienensivät lämmönmyyntiä. Lämpöä myytiin 1 017 GWh (1 219 GWh).

• Sähkön myynti pieneni ja oli 1 292 GWh (1 530 GWh).

• Kaukojäähdytyksen myynti kasvoi ja oli 40 GWh (31 GWh).

• Sähkönsiirto Helsingissä laski 1 % ja oli 1 001 GWh (1 007 GWh). 

TAMMI-KESÄKUU 2016

• Alkuvuoden tulos toteutui suunnitellusti. Liikevaihto oli 403 milj. euroa (413 milj. euroa) ja liikevoitto 57 milj. euroa (98 milj. euroa). Liikevoiton alenemiseen vaikutti merkittävästi sähkön alentunut markkinahinta sekä kasvaneet polttoainekustannukset.

• Liiketoiminnan rahavirta oli 108 milj. euroa  (189 milj. euroa).

• Kylmä tammikuu kasvatti alkuvuoden lämmön myyntiä 5 % edellisvuodesta. Lämpöä myytiin 3 777 GWh (3 586 GWh).

• Sähkön myynti pieneni ja oli 3 541 GWh (3 880 GWh). • Kaukojäähdytyksen myynti kasvoi ja oli 62 GWh (52 GWh).

• Sähkönsiirto Helsingissä kasvoi 2 % ja oli 2 228 GWh (2 186 GWh). 

 

KONSERNIN AVAINLUVUT

 

4-6/2016

4-6/2015

Muutos

1-6/2016

1-6/2015

Muutos

Liikevaihto, M€

141

153

-8 %

403

413

-2 %

Liikevoitto, M€

0

12

 

57

98

-42 %

Liikevoitto, %

0

8

 

14

24

-

Voitto   ennen tilinpäätössiirtoja, M€

-6

6

 

44

85

-49 %

Investoinnit, M€

26

28

-7 %

41

57

-28 %

Omavaraisuusaste, %

-

-

 

72

70

 

Sijoitetun   pääoman tuotto, %

-

-

 

2

3

 

Henkilöstön   määrä 30.6.

-

-

 

1 387

1 482

-6 %

Taseen   loppusumma, M€

-

-

 

2 664

2 691

-1 %

Uudistettu strategia

Helen on määrittänyt uudistetun strategian, jonka tavoitteena on kasvaa ja menestyä energia-alan haastavassa markkinatilanteessa ja käynnissä olevassa murroksessa.

Strategian yhtenä päätavoitteena on kasvu. Siihen pyritään vahvistamalla nykyisten päätuotteiden myyntiä, asiakkuuksien hoitoa ja asiakaskokemuksen kehittämistä. Tavoitteena on myös vuosittain tuplata uusien palveluiden liikevaihto.

Kilpailu kaukolämmön, sähkön ja kaukojäähdytyksen myynnissä kiristyy entisestään, ja tuotteiden hintakilpailukyky on pystyttävä turvaamaan.

Helenin energiantuotantorakenteen kehittämisen kannalta merkittävin linjaus on pitkän aikavälin tavoite, ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Helenille suuntaviivoja on asetettu myös Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksessä joulukuussa 2015, jolloin päätettiin uusiutuvan energian lisäämisestä niin, että Hanasaaren voimalaitoksen toiminnasta voitaisiin luopua vuonna 2024. 

Helenin tavoitteena on tehdä päästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvan energian lisäämiseksi investointeja vaiheittain ja hyödyntää kaikki uusien teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet. Uusia energiantuotantoratkaisuja kehitetään myös yhdessä asiakkaiden kanssa.

Helenin tapahtumia huhti-kesäkuussa

• Suomen suurin aurinkovoimala otettiin käyttöön Helsingin Kivikossa. Aurinkovoimalassa on lähes 3000 aurinkopaneelia, ja sen arvioitu vuosituotanto vastaa noin 350 kerrostalokaksion vuosikulutusta. Yhteensä Helenin aurinkovoimalat - Kivikko ja vuosi sitten käynnistynyt Suvilahti - yltävät teholtaan yli megawattiin. Tämä on noin 13 % koko Suomen verkkoon kytketystä aurinkosähkötuotannosta.

• Helen teki päätöksen yhdestä Suomen suurimmasta uusiutuvan energian investoinnista ja rakentaa pellettilämpölaitoksen Salmisaareen. Laitokseen tulee Suomen suurin pellettikattila. Kyseessä on merkittävä hanke Helenin mittavassa investointiohjelmassa uusiutuvan energian lisäämiseksi. Pellettilämpölaitos valmistuu vuoden 2018 alussa.

• Helen päätti rakentaa Helsinkiin, Esplanadin puiston alla sijaitsevaan jäähdytyskeskukseen uuden, suuren lämpöpumppulaitoksen, jonka tuotantokäyttö alkaa keväällä 2018. Investointi kattaa kaksi jäähdytystä ja lämpöä tuottavaa, teollisen mittakaavan lämpöpumppua. Ne kasvattavat Esplanadin jäähdytyskeskuksen jäähdytystehon yhteensä 50 megawattiin. Investointi vähentää Helenin hiilidioksidipäästöjä arviolta 20 000 tonnia vuodessa.

• Helen ja Gasum solmivat merkittävän biokaasukumppanuussopimuksen. Helen alkaa tuottaa kaukolämpöä kotimaisella jätteestä valmistetulla biokaasulla ja lisää näin uusiutuvien energianlähteiden käyttöä. Helen tuo samalla markkinoille yritysasiakkaille tarjottavan uusiutuvan kaukolämpötuotteen, jonka tuotanto perustuu alkuvaiheessa biokaasuun. Uusiutuvan biokaasun lämmöntuotannon suorat hiilidioksidipäästöt ovat nolla.

• Helen Sähköverkko Oy käynnisti rakennustyöt Kalasatamassa. Uusi Kalasataman sähköasema vahvistaa lähialueiden sähkönjakelua ja parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Sähköasema otetaan käyttöön syksyllä 2017. Lisäksi alueelle rakennetaan uutta maanalaista jakeluverkkoa.

• Suvilahteen toteutettavan, Pohjoismaiden suurimman sähkövaraston asennustyöt valmistuivat. Pilottihankkeessa testataan megawattiluokan sähkövaraston tarjoamia uusia mahdollisuuksia: sähkön joustavaa välivarastointia sekä uusia liiketoimintamalleja, joita sähkön varastoinnin avulla voidaan kehittää.

• Helen jatkoi panostuksia sähkön kysyntäjoustopalveluiden kehittämiseen ottamalla käyttöön hajautetun energiajärjestelmän hallintaohjelmiston. Se mahdollistaa asiakkaan aktiivisen osallistumisen sähkömarkkinoille ja uuden ansaintamallin asiakkaalle.

• Helen päätti lähteä ensimmäisten joukossa mukaan uusiin energia-alan energiatehokkuussopimuksiin vuosille 2017-2025. Helen saavutti omat aiemmat tavoitteensa jo etuajassa, ja Helenin energiatehokkuus on erityisesti sähkön ja lämmön yhteistuotannon ansiosta maailman huippua. Helenin tavoitteena on edelleen parantaa energiantuotannon ja -jakelun tehokkuutta sekä edistää asiakkaiden energiansäästöä.

• Helen liittyi mukaan Sitran perustamaan Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiöön, jonka tavoitteena on kehittää pääkaupunkiseudusta ja Lahdesta maailmanluokan testialue puhtaissa ja älykkäissä ratkaisuissa, tarjota parhaat ratkaisut maailman kaupunkien haasteisiin sekä toimia näyteikkunana suomalaisille ja kansainvälisille yrityksille.

Näkymät tulevaisuuteen

Euroopan ja Suomen talouden ja energiamarkkinoiden epävarmuustekijät heijastuvat edelleen liiketoimintaan. Suomen hallituksen päätös kiristää lämmityspolttoaineiden verotusta tuo merkittävän lisärasitteen energiantuotantoon.

Hallituksen ratkaisu luopua sähkön ja lämmön yhteistuotannon hiilidioksidiveron kaksinkertaistamisesta oli kuitenkin oikeansuuntainen toimenpide. Tällä on merkittävä vaikutus yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon toimintaedellytyksiin, ja näin se tukee sähkötehon riittävyyden turvaamista Suomessa.

Lähivuosien sähkömarkkinat tulevat ennusteiden mukaan olemaan hyvin vaikeat sähköntuottajille. Hintataso on matala ja markkinahintojen jyrkkä vaihtelu jatkuu.

Vuoden 2016 tuloksen ennakoidaan laskevan oleellisesti verrattuna vuoteen 2015.

Lataa Helenin osavuosikatsaus

Helen

Lue lisää aiheesta

Yritykset