Nyhet / 9.8.2016

Helenkoncernens delårsöversikt januari-juni 2016

Helen har förnyat sin strategi. Målet är att växa och nå framgång i den pågående omvälvningen av energibranschen. Helen fokuserar allt mer på nya, kundorienterade tjänster. Samtidigt ägnar man uppmärksamhet åt den nuvarande affärsverksamhetens konkurrenskraft och åt att utveckla och effektivisera den egna verksamheten. I enlighet med strategin fattade Helen under översiktsperioden betydande beslut om investeringar i förnybar energi och värmepumpar samt tog i drift Finlands största solkraftverk och Nordens största ellager.

- Omvälvningen av energimarknaden fortsätter och förutsätter nytänkande och nya verksamhetssätt av alla aktörer. Här på Helen vill vi förnya oss och även vara med och förnya hela branschen. Helen har prisbelönats som världens effektivaste stadsenergiproducent, vilket är ett bra exempel på finländskt energikunnande. Det här ger en bra grund för att bygga upp nya tjänster – i fortsättningen i allt högre grad tillsammans med kunderna, säger VD Pekka Manninen.

Helenkoncernen är en affärsekonomisk helhet som består av moderbolaget Helen Ab och dotterbolagen Helen Elnät Ab, Oy Mankala Ab, Finlands Energi-Entreprenad Ab och Helsingin Energiatunnelit Oy. Intressebolag är Voimapiha Oy och Suomen Merituuli Oy.
Siffrorna inom parentes syftar på jämförelseperioden, det vill säga samma period föregående år.

APRIL-JUNI 2016

• Omsättningen var 141 miljoner euro (153 miljoner euro) och rörelsevinsten 0 miljoner euro (12 miljoner euro). Nedgången i omsättningen berodde på det fortsatt låga marknadspriset på el samt på minskad värmeförsäljning.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 43 miljoner euro (61 miljoner euro).

• Den varma våren och försommaren minskade värmeförsäljningen. Värmeförsäljningen var 1 017 GWh (1 219 GWh).

• Elförsäljningen minskade till 1 292 GWh (1 530 GWh).

• Fjärrkyleförsäljningen ökade till 40 GWh (31 GWh).

• Elöverföringen i Helsingfors minskade med 1 % till 1 001 GWh (1 007 GWh). 

JANUARI-JUNI 2016

• Resultatet för årets första hälft blev som planerat. Omsättningen var 403 miljoner euro (413 miljoner euro) och rörelsevinsten 57 miljoner euro (98 miljoner euro). Nedgången i omsättningen berodde till stor del på lägre marknadspriser på el samt på högre bränslekostnader.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 108 miljoner euro (189 miljoner euro).

• Januari var kall, vilket ökade värmeförsäljningen under årets första hälft med 5 % jämfört med föregående år. Värmeförsäljningen var 3 777 GWh (3 586 GWh).

• Elförsäljningen minskade till 3 541 GWh (3 880 GWh).

• Fjärrkyleförsäljningen ökade till 62 GWh (52 GWh).

• Elöverföringen i Helsingfors ökade med 2 % till 2 228 GWh (2 186 GWh). 

 

Koncernens nyckeltal
 

 

4-6/2016

4-6/2015

Förändring

1-6/2016

1-6/2015

Förändring

Omsättning,   MEUR

141

153

-8 %

403

413

-2 %

Rörelsevinst,   MEUR

0

12

 

57

98

-42 %

Rörelsevinst,   %

0

8

 

14

24

-

Vinst före bokslutsdispositioner, MEUR

-6

6

 

44

85

-49 %

Investeringar,   MEUR

26

28

-7 %

41

57

-28 %

Soliditetsgrad,   %

-

-

 

72

70

 

Avkastning på investerat kapital, %

-

-

 

2

3

 

Antal anställda 30.6

-

-

 

1 387

1 482

-6 %

Balansomslutning, MEUR

-

-

 

2 664

2 691

-1 %

 

FÖRNYAD STRATEGI

Helen har formulerat en förnyad strategi där syftet är att växa och nå framgång i den krävande marknadssituation som råder i energibranschen och i den pågående omvälvningen.

Ett av huvudmålen i strategin är tillväxt. Helen eftersträvar tillväxt genom att stärka försäljningen av de nuvarande huvudprodukterna, vårda kundrelationerna och utveckla kundupplevelsen. Ett annat mål är att årligen fördubbla omsättningen för nya tjänster.

Konkurrensen inom försäljningen av fjärrvärme, el och fjärrkyla hårdnar hela tiden och det är nödvändigt att säkra konkurrenskraftiga priser på produkterna.

Den viktigaste strategiska markeringen med tanke på utvecklingen av Helens energiproduktionsstruktur är det långsiktiga målet att nå klimatneutralitet fram till 2050. Riktlinjer för Helen sattes också upp genom Helsingfors stadsfullmäktiges beslut i december 2015, då fullmäktige beslutade öka andelen förnybar energi så att Hanaholmens kraftverk kan läggas ner 2024. 

Helens strävan är att göra etappvisa investeringar för att minska utsläppen och öka användningen av förnybar energi och att ta vara på alla de möjligheter som ny teknik erbjuder. Nya energiproduktionslösningar utvecklas också tillsammans med kunderna.

HÄNT INOM HELEN I APRIL-JUNI

  • Finlands största solkraftverk togs i drift i Stensböle i Helsingfors. Solkraftverket har närmare 3 000 solpaneler och den beräknade årsproduktionen motsvarar cirka 350 tvårumslägenheters årsförbrukning. Tillsammans har Helens solkraftverk – Stensböle och Södervik som togs i drift för ett år sedan – en effekt på över en megawatt. Det här är cirka 13 % av all nätansluten solelsproduktion i Finland.
  • Helen beslutade göra en av Finlands största investeringar i förnybar energi och bygga en pelletsvärmeanläggning på Sundholmen. Anläggningen utrustas med Finlands största pelletspanna. Det är fråga om ett betydande projekt i Helens omfattande investeringsprogram för att öka användningen av förnybar energi. Pelletsvärmeanläggningen ska stå färdig i början av 2018.
  • Helen beslutade bygga en ny stor värmepumpsanläggning i Helsingfors, i kylcentralen under Esplanadparken. Anläggningen tas i drift våren 2018. Investeringen omfattar två värmepumpar i industriell skala som producerar kyla och värme. De höjer kyleffekten i Esplanadens kylcentral till sammanlagt 50 megawatt. Investeringen minskar Helens koldioxidutsläpp med uppskattningsvis 20 000 ton per år.
  • Helen och Gasum ingick ett betydande partnerskapsavtal om biogas. Helen börjar producera fjärrvärme med biogas som framställts av inhemskt avfall och ökar därmed användningen av förnybara energikällor. Helen lanserar samtidigt en förnybar fjärrvärmeprodukt som är avsedd för företagskunder och där produktionen i inledningsskedet baserar sig på biogas. De direkta koldioxidutsläppen från värmeproduktion med förnybar biogas är noll.
  • Helen Elnät Ab inledde byggnadsarbeten i Fiskehamnen. Den nya elstationen i Fiskehamnen stärker eldistributionen i närområdena och förbättrar elleveranssäkerheten. Elstationen tas i drift hösten 2017. I området byggs också nytt underjordiskt distributionsnät.
  • Installationen av Nordens största ellager i Södervik slutfördes. I pilotprojektet testas de nya möjligheter som ett ellager i megawattklass erbjuder: smidig mellanlagring av el och nya affärsmodeller som kan utvecklas med hjälp av lagring av el.
  • Helen fortsatte sina satsningar på att utveckla tjänster kring flexibel efterfrågan på el genom att ta i bruk programvara för hantering av ett decentraliserat energisystem. I och med detta kan kunderna aktivt delta på elmarknaden och får därmed tillgång till en ny intjäningsmodell.
  • Helen var bland de första som beslutade gå med i energibranschens nya energieffektivitetsavtal för åren 2017-2025. Helen nådde sina egna tidigare mål redan i förtid, och Helens energieffektivitet ligger i världstopp särskilt tack vare kraftvärmeproduktionen. Helens mål är att ytterligare effektivisera energiproduktionen och energidistributionen och främja energisparande bland kunderna.
  • Helen anslöt sig till Huvudstadsregionens Smart & Clean-stiftelse som grundats av Sitra. Stiftelsens syfte är att utveckla huvudstadsregionen och Lahtis till ett testområde i världsklass för rena och smarta lösningar, erbjuda de bästa lösningarna för de utmaningar världens städer står inför samt fungera som skyltfönster för finländska och internationella företag.

 

UTSIKTER FÖR FRAMTIDEN

Osäkerhetsfaktorerna inom ekonomin och på energimarknaden i Europa och Finland speglar fortsättningsvis av sig på affärsverksamheten.

Finlands regerings beslut att skärpa beskattningen på uppvärmningsbränslen innebär en betydande extra pålaga för energiproduktionen.

Regeringens beslut att avstå från att fördubbla koldioxidskatten på kraftvärmeproduktion var dock en åtgärd i rätt riktning. Det här har stor betydelse för verksamhetsförutsättningarna för kraftvärmeproduktion och stöder därmed tryggandet av en tillräcklig eleffekt i Finland. 

Enligt prognoserna kommer elmarknaden att vara mycket svår för elproducenterna under de närmaste åren. Prisnivån är låg och de kraftiga fluktuationerna i marknadspriserna fortsätter.

Resultatet för 2016 väntas bli väsentligt svagare jämfört med 2015.

Ladda ner Helens delårsöversikt (på finska)

Helen har förnyat sin strategi

Läs mer om ämnet

Företag