Uutinen / 26.2.2019

Asiakasmäärä kaikkien aikojen ennätystasolla, kaukolämmön kysyntä historiallisen vilkasta

Helen konsernin tilinpäätöstiedote 2018

Helen-konsernin tulos toteutui erinomaisella tasolla. Vahvaan tuloskehitykseen vaikuttivat onnistuneet toimenpiteet sähkön tukkumarkkinoilla, jossa hintataso oli ennakoitua korkeampi. Kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen kysyntä oli ennätysvilkasta ja sähkönmyynnissä Helenin asiakasmäärä nousi jälleen uuteen ennätykseen.

Lämpöpumppujen osuutta Helenin tuotannossa on kasvatettu määrätietoisesti: Esplanadin alle valmistui kesällä 2018 kokonaan uusi lämpöpumppulaitos ja Sörnäisten lämpöpumppulaitosta laajennetaan parhaillaan yhdellä uudella pumpulla. Energian varastointi nähdään tärkeänä osana Helsingin energiajärjestelmää, ja jo käytössä olevien lämpövarastojen rinnalle rakennetaan valtavaa luolalämpövarastoa Mustikkamaan vanhoihin öljysäiliöihin. Keväällä 2018 vihittiin käyttöön Helenin ensimmäinen biolämpölaitos. Myös aurinkoenergiaa rakennetaan lisää: Messukeskuksen katolle tehdään uusi aurinkovoimala, joka toimii Helenin lanseeraamalla nimikkopaneelikonseptilla.

– Olemme onnistuneet hyvin sekä myynnissä että oman toiminnan kehittämisessä. Tänä vuonna jatkamme erityisesti uusien palveluiden ja tuotantoratkaisujen kehittämistä, sanoo toimitusjohtaja Pekka Manninen.

Helen-konsernin muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab, Suomen Energia-Urakointi Oy ja Helsingin Energiatunnelit Oy. Osakkuusyhtiöinä konserniin on yhdistelty Voimapiha Oy, Suomen Merituuli Oy sekä Liikennevirta Oy. Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat edellisvuoden saman ajanjakson vertailukelpoisiin lukuihin.

TAMMI-JOULUKUU 2018

 • Konsernin liiketoimintavuosi 2018 oli tuloksellisesti vahva. Pohjoismaisen sähkön
  markkinahinta oli koko vuoden korkealla tasolla ja nousi voimakkaasti toisella
  vuosipuoliskolla vähäsateisen loppuvuoden sekä nousseiden polttoaine- ja
  päästöoikeuskustannusten seurauksena. Sähkön tuotantomäärä lisääntyi hinnan nousun myötä selvästi normaalitasosta.
 • Vuoden 2018 liikevaihto oli 930 (805) milj. euroa ja liikevoitto 131 (81) milj. euroa.
 • Sähkön myyntimäärä 6 578 GWh kasvoi 7 %.
 • Kaukolämpöä myytiin 6 702 GWh, 1 % edellisvuotta enemmän.
 • Heinäkuun hellepäivinä jäähdytyksen tarve tuplaantui vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Jäähdytystä tuotettiin täydellä teholla, kaukojäähdytysenergian myynti kasvoi 32 % ja oli 188 GWh.
 • Sähkönsiirto Helsingissä 4 414 GWh toteutui edellisvuoden tasolla.

HELEN-KONSERNIN AVAINLUVUT 2018 

  2018 2017
Liikevaihto, M€ 930 805
Liikevoitto, M€ 131 81
Liikevoitto, % 14 10
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja, M€ 112 60
Investoinnit, M€ 65 95
Omavaraisuusaste, % 73 72
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5 3
Henkilöstön määrä 31.12. 1 080 1 144
Taseen loppusumma, M€ 2 758 2 732

 
NÄKYMÄT TULEVAISUUTEEN

Sähkön tukkumarkkinan hintavaihteluiden ennakoidaan pysyvän korkeana ja lisääntyvän tulevien vuosien aikana vaihtelevan tuotannon lisääntyessä. Kaukolämmössä kilpailu suhteessa muihin lämmitysmuotoihin ja -toimijoihin kiristyy jatkuvasti, kun markkinoille tulee uusia aktiivisia ja näkyviä toimijoita sekä teknologioita. Kaukojäähdytyksessä haetaan lisää asiakkaita aktiivisella myynnillä ja markkinoinnilla.

Yhteisymmärrys Pariisin sopimuksen toimeenpanon säännöistä oli tärkeä etappi kansainvälisessä yhteistyössä. Helenin tavoitteena on ilmastoneutraali tuotanto ja tätä kohden edetään määrätietoisesti. Lähitulevaisuuden etappina Helen tulee vähentämään päästöjä 40 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Investointeja kohdennetaan hukkalämmön laajamittaiseen hyödyntämiseen lämpöpumpuilla, samoin jatketaan hankkeita lämmön varastointiin. Pidemmällä aikajänteellä selvityksessä on useita päästöttömiä teknologioita, kuten esimerkiksi geoterminen lämpö, meriveden hyödyntäminen ja modulaariset pienydinvoimalat.

Hallituksen ajama kivihiilen kieltolaki on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Helenillä on keinot korvata kivihiili. Se, mitä keinoja voidaan käyttää, riippuu aikataulusta. Käytännössä kivihiililaki toteutuessaan määrittäisi aikataulun ja näin myös käytettävissä olevat ratkaisut. Helsingin olosuhteissa yhden energiantuotantolaitoksen rakentaminen lupamenettelyineen kestää jopa kymmenen vuotta. Näin ollen vuotta 2029 koskevien ratkaisujen hankkeet on käynnistettävä seuraavien vuosien kuluessa.

Kivihiililain mahdollisesti toteutuessa on tärkeää varmistaa, että samalla säädetään myös vapautuvien päästöoikeuksien mitätöinnistä, jotta hiilidioksidipäästöt aidosti vähenevät.

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI

Emoyhtiö Helen Oy:n jakokelpoinen oma pääoma on 1 339 141 544,01 euroa, josta edellisten tilikausien voitto on 45 583 175,42 euroa ja tilikauden voitto 42 385 975,14 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 51 000,00 euroa/osake eli yhteensä 51 000 000,00 euroa ja voittovaroihin jätetään 36 969 150,56 euroa.

Lue lisää aiheesta

Yritykset