Nyhet / 26.2.2019

Antalet kunder på alla tiders rekordnivå, efterfrågan på fjärrvärme historiskt livlig

Helenkoncernens bokslutskommuniké 2018

Helenkoncernens resultat var utmärkt. Till den starka resultatutvecklingen bidrog framgångsrika åtgärder på grossistmarknaden för el, där prisnivån var högre än väntat. Efterfrågan på fjärrvärme och fjärrkyla var rekordlivlig och inom elförsäljningen noterades igen nytt rekord för antalet kunder.

Helen har målmedvetet ökat värmepumparnas andel inom sin produktion: Sommaren 2018 färdigställdes en helt ny värmepumpsanläggning under Esplanaden och som bäst förstoras värmepumpsanläggningen i Sörnäs med en ny värmepump. Lagring av energi ses som en viktig del av Helsingfors energisystem, och som komplement till de befintliga värmelagren byggs ett enormt grottvärmelager i de gamla oljecisternerna på Blåbärslandet. Sommaren 2018 invigdes Helens första biovärmeverk. Också solenergin byggs ut: På Mässcentrums tak byggs ett nytt solkraftverk som fungerar enligt konceptet Boka en egen solpanel, som lanserats av Helen.

– Vi har lyckats bra med både försäljningen och utvecklingen av den egna verksamheten. I år kommer vi särskilt att fortsätta med att ta fram nya tjänster och produktionslösningar, säger VD Pekka Manninen.

Helenkoncernen består av moderbolaget Helen Ab och dotterbolagen Helen Elnät Ab, Oy Mankala Ab, Finlands Energi-Entreprenad Ab och Helsingin Energiatunnelit Oy. Intressebolag som sammanställts i koncernen är Voimapiha Oy, Finlands Havsvind Ab och Liikennevirta Oy. Siffrorna inom parentes är jämförbara siffror för samma tidsperiod föregående år.

JANUARI-DECEMBER 2018

  • Verksamhetsåret 2018 var resultatmässigt starkt för koncernen. På den nordiska elbörsen var marknadspriset högt under hela året och steg kraftigt under andra halvåret till följd av den knappa nederbörden och höjda kostnader för bränslen och utsläppsrätter. Prisuppgången gjorde att elproduktionsvolymen var klart större än normalt.
  • Omsättningen för 2018 uppgick till 930 (805) miljoner euro och rörelsevinsten till 131 (81) miljoner euro.
  • Försäljningen av el uppgick till 6 578 GWh och ökade med 7 %.
  • Försäljningen av fjärrvärme uppgick till 6 702 GWh och ökade med 1 %.
  • Under de heta dagarna i juli fördubblades behovet av kylning jämfört med motsvarande tidpunkt 2017. Kylning producerades på full effekt, försäljningen av fjärrkyleenergi ökade med 32 % till 188 GWh.
  • Elöverföringen i Helsingfors uppgick till 4 414 GWh, vilket motsvarade föregående års nivå.

HELENKONCERNENS NYCKELTAL 2018

  2018 2017
Omsättning, M€ 930 805
Rörelsevinst, M€ 131 81
Rörelsevinst, % 14 10
Vinst före bokslutsdispositioner, M€ 112 60
Investeringar, M€ 65 95
Soliditetsgrad, % 73 72
Avkastning på investerat kapital, % 5 3
Antal anställda 31.12. 1 080 1 144
Balansomslutning, , M€ 2 758 2 732

UTSIKTER FÖR FRAMTIDEN

Prisfluktuationerna på grossistmarknaden för el väntas förbli stora och öka ytterligare under de närmaste åren då den varierande produktionen ökar. Inom fjärrvärmen skärps konkurrensen med andra uppvärmningsformer och -aktörer hela tiden, då nya aktiva och synliga aktörer etablerar sig på marknaden och ny teknik lanseras. Inom fjärrkylan söker Helen nya kunder genom aktiv försäljning och marknadsföring.

Samförståndet om regelverket för genomförandet av Parisavtalet var en viktig etapp i det internationella samarbetet. Helens mål är en klimatneutral produktion och koncernen strävar målmedvetet mot detta mål. Som etappmål för den närmaste framtiden kommer Helen att minska utsläppen med 40 procent fram till 2025. Investeringarna inriktas på storskaligt utnyttjande av spillvärme med hjälp av värmepumpar, likaså fortsätter projekten kring lagring av värme. I ett längre tidsperspektiv utreds flera utsläppsfria tekniker så som geotermisk värme, utvinning av värme från havsvattnet samt små modulära kraftverk.

Regeringens förslag till lag om förbud mot stenkol behandlas som bäst i riksdagen. Helen har metoder för att ersätta stenkolet. Vilka metoder som kan användas beror på tidsramarna. I praktiken skulle stenkolslagen om den går igenom ange tidsramarna och därmed även vilka lösningar som kan komma i fråga. I Helsingfors förhållanden kan tillståndsprocessen och byggandet av en enda energiproduktionsanläggning ta upp till tio år. Det betyder att projekt som gäller lösningar för 2029 måste inledas inom de närmaste åren.

Om stenkolslagen eventuellt går igenom är det viktigt att se till att man samtidigt också lagstiftar om makulering av de utsläppsrätter som frigörs, för att koldioxidutsläppen ska minska också i realiteten.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV VINSTEN

Moderbolaget Helen Ab:s utdelningsbara egna kapital är 1 339 141 544,01 euro, varav 45 583 175,42 euro utgör överskott från tidigare räkenskapsperioder medan 42 385 975,14 euro utgör räkenskapsperiodens överskott. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att utdelningen fastställs till 51 000,00 euro/aktie eller sammanlagt 51 000 000,00 euro medan 36 969 150,56 euro läggs till vinstmedel.

Läs mer om ämnet

Företag