Uutinen / 27.2.2020

Tilinpäätöstiedote: Asiakasmäärä vahvassa kasvussa, uusia avauksia hiilineutraaliuuteen

Helen-konsernin tuloskehitys on jatkunut liiketoimintavuonna 2019 erinomaisena, samoin asiakasmäärän voimakas kasvu. Hyvään tuloskehitykseen ja kannattavuuteen ovat vaikuttaneet yhtiön tehostunut toiminta ja laitosten hyvä käytettävyys, onnistuneet toimenpiteet sähkömarkkinoilla sekä polttoaineiden suotuisa hintakehitys.

Helenin toiminnan perustan muodostavat lämpö, jäähdytys ja sähkö. Helenissä on vahva kokemus energiajärjestelmistä ja -tuotannosta, ja tälle osaamiselle rakennetaan myös tulevaisuuden ratkaisut. Panostuksia jatketaan alueelliseen uusiutuvaan energiaan, älykkäisiin kiinteistöihin ja sähköiseen liikenteeseen. Toimintavuonna 2019 tehtiin mm. investointipäätös Vuosaareen rakennettavasta, myös meriveden lämpöä hyödyntävästä lämpöpumpusta ja käynnistettiin geotermiseen lämpöön liittyvä maaperätutkimus.

- Olemme viime vuonna onnistuneet erityisesti tuotannon ohjauksessa vaihtelevilla sähkömarkkinoilla sekä asiakasmäärän jatkuvassa kasvattamisessa, vaikka kilpailu vähittäismarkkinoilla on kovaa. Viime vuoden kattavan strategiatyön pohjalta yhtiölle määritettiin uudistettu strategia, joka viitoittaa Helenille tietä kohti uutta energia-aikakautta ja hiilineutraaliutta. Hallituskauden energia-alaa koskevista tavoitteista Helenin kannalta tärkein on kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavien lämpöpumppujen sähköveroluokan muutos I-vero-luokasta II-veroluokkaan, sanoo toimitusjohtaja Pekka Manninen.

Helen-konsernin muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab ja Helsingin Energiatunnelit Oy. Osakkuusyhtiöinä konserniin on yhdistelty Voimapiha Oy, Suomen Merituuli Oy sekä Liikennevirta Oy.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tytäryhtiö Suomen Energiaurakointi Oy on myyty 30.4.2019, jonka jälkeen sitä ei enää raportoida konsernin luvuissa.

Tammi-joulukuu 2019

  • Vuoden 2019 liikevaihto oli 914 (930) milj. euroa. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat kaukolämmön kustannusperusteiset hinnanmuutokset, vähittäissähkön myyntivolyymi sekä sähkön markkinahinta. Suomen Energiaurakointi Oy:n myynti kesken tilikauden vaikutti vertailukelpoisen liikevaihdon pienentymiseen.
  • Helen Sähköverkko Oy:n liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät positiivisesti.
  • Konsernin tulos parani edellisvuodesta, liikevoitto oli 177 (131) milj. euroa. Helen Oy pystyi hyödyntämään sähkön markkinatilannetta ja kasvattamaan liikevoittoa onnistuneilla toimenpiteillä sähkön tukkumarkkinoilla.
  • Sähköä myytiin 6 752 GWh (6 578), kasvua 3 %.
  • Kaukolämpöä myytiin 6 523 GWh (6 702), laskua 3 %.
  • Kaukojäähdytystä myytiin 171 GWh (188), laskua 9 %.
  • Sähkönsiirto Helsingissä toteutui lähes edellisen vuoden tasolla, 4 383 GWh (4 414).

Helen-konserin avainluvut 2019

  2019 2018
Liikevaihto, M€ 914 930
Liikevoitto, M€ 176 131
Liikevoitto, % 19 14
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja, M€ 160 112
Investoinnit, M€ 69 65
Omavaraisuusaste, % 77 73
Sijoitetun pääoman tuotto, % 7 5
Henkilöstön määrä 31.12. 957 1080
Taseen loppusumma, M€ 2710 2758

Näkymät tulevaisuuteen

Helenin tavoitteena on hiilineutraalius 2035, tavoite on yhteneväinen sekä Suomen valtion että Helsingin kaupungin tavoitteiden kanssa. Kivihiilen käytöstä luovutaan vaiheittain jo aikaisemmin, viimeistään vuonna 2029. Ilmastonmuutoksen hillintä vaikuttaa keskeisesti tulevaisuuden energiaratkaisujen suunnitteluun ja tuleviin investointeihin. Päästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvan energian lisäämiseksi investointeja tehdään vaiheittain, jolloin voidaan hyödyntää kaikki uusien teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet. Uusia energiantuotantoratkaisuja kehitetään myös yhdessä asiakkaiden kanssa. Helen Oy:n koko energiantuotanto kuuluu EU:n päästökaupan piiriin.

Sähkön tukkumarkkinan hintavaihteluiden ennakoidaan voimistuvan tulevien vuosien aikana vaihtelevan tuotannon lisääntyessä. Kaukolämmön hintakilpailukyky säilyy hyvällä tasolla; investoinnit hiilineutraaliuuteen pitävät sen kilpailukykyisenä ja haluttuna tulevaisuudessakin.

Maakaasumarkkinat avautuivat kilpailulle vuoden 2020 alusta alkaen, jolloin tukkumarkkinoilla maakaasun siirto ja energian myynti eriytettiin. Markkinan avautumisen myötä maakaasun kilpailukyvyn arvioidaan paranevan.

Tämän hallituskauden isoimpia energia-alaa koskevia tavoitteita on energiaverotuksen kokonaisuudistus. Helenin kannalta tärkein uudistustarve liittyy kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavien lämpöpumppujen sähköveroluokan muutokseen nykyisestä I-veroluokasta II-veroluokkaan. Muutos on välttämätön, jotta kaukolämpöä voidaan kehittää hiilineutraaliksi. Helen on aktiivisesti vaikuttamassa siihen, että energiaverotuksen kokonaisuudistus huomioi päästökaupan ohjausvaikutuksen sekä uudet lämmöntuotannon ja asiakaspään ratkaisut, ja ettei se tuo kohtuutonta verotaakkaa nykyiselle lämmöntuotannolle ja sitä kautta lisäkustannuksia asiakkaille.

Keväällä 2019 vahvistetun strategian mukaisesti Helen vastaa energia-alan murrokseen investoimalla voimakkaasti ratkaisuliiketoimintaan, esimerkiksi alueellinen uusiutuva energia, älykkäät kiinteistöratkaisut ja sähköinen liikenne, sekä rakentamalla strategiaansa tukevia kumppanuuksia. Voimat yhdistetään asiakkaiden kanssa hiilineutraalin tulevaisuuden rakentamiseksi.

Helenin hallitus on valinnut DI Juha-Pekka Weckströmin Helen Oy:n toimitusjohtajaksi 1.4.2020 lukien nykyisen toimitusjohtaja Pekka Mannisen jäädessä eläkkeelle.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 68 000,00 euroa/osake eli yhteensä 68 000 000,00 euroa ja voittovaroihin jätetään 46 908 523,09 euroa. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 30.4.2020. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä esitetty voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Emoyhtiö Helen Oy:n jakokelpoinen oma pääoma on 1 366 080 916,54 euroa, josta edellisten tilikausien voitto on 36 969 150,56 euroa ja tilikauden voitto 77 939 372,53 euroa.

Helen-konsernin vuosikertomus ja vastuullisuusraportti julkaistaan 12.3.2020.