Nyhet / 11.3.2020

Bokslutskommuniké: Kraftigt växande kundkrets, nya öppningar inom klimatneutralitet

Helenkoncernens utmärkta resultatutveckling har fortsatt under verksamhetsåret 2019, likaså den kraftiga ökningen av kundkretsen. Bidragande orsaker till den goda resultatutvecklingen och lönsamheten har varit bolagets effektiviserade verksamhet och kraftverkens höga tillgänglighet, framgångsrika åtgärder på elmarknaden samt den gynnsamma prisutvecklingen på bränslen.

Värme, kyla och el är grunden för Helens verksamhet. Helen har gedigen erfarenhet av energisystem och energiproduktion, och detta kunnande utgör också grunden för framtida lösningar. Satsningarna på lokal förnybar energi, smarta fastigheter och eldriven trafik fortsätter. Under verksamhetsåret 2019 beslutade Helen bland annat att investera i en värmepump som byggs i Nordsjö och även utnyttjar värme ur havsvatten. Helen inledde också en markundersökning i samband med geotermisk värme.  

- Under fjolåret har vi varit särskilt framgångsrika med att styra produktionen på den växlande elmarknaden och med att kontinuerligt utöka kundkretsen, trots den hårda konkurrensen på detaljmarknaden. På basis av fjolårets omfattande strategiarbete formulerades en förnyad strategi för bolaget. Strategin stakar ut Helens väg mot en ny energiera och mot klimatneutralitet. Bland målen för energisektorn under regeringsperioden är det viktigaste målet ur Helens synvinkel att värmepumpar som producerar värme till fjärrvärmenätet flyttas från nuvarande skatteklass I till skatteklass II, säger VD Pekka Manninen.

Helenkoncernen består av moderbolaget Helen Ab och dotterbolagen Helen Elnät Ab, Oy Mankala Ab och Helsingin Energiatunnelit Oy. Intressebolag som sammanställts i koncernen är Voimapiha Oy, Finlands Havsvind Ab och Liikennevirta Oy.

Siffrorna inom parentes gäller motsvarande tidsperiod föregående år. Dotterbolaget Finlands Energi-Entreprenad Ab såldes 30.4.2019 och rapporteras efter det inte längre i siffrorna för koncernen.

 Januari-december 2019

  • Omsättningen för 2019 uppgick till 914 (930) miljoner euro. Omsättningens utveckling påverkades av kostnadsbaserade förändringar i fjärrvärmepriset, försäljningsvolymen för el för detaljmarknaden samt marknadspriset på el. Avyttringen av Finlands Energi-Entreprenad Ab under räkenskapsperioden gjorde att den jämförbara omsättningen minskade. 
  • Helen Elnät Ab:s omsättning och lönsamhet utvecklades positivt.
  • Koncernens resultat var bättre än året innan, rörelsevinsten uppgick till 177 (131) miljoner euro. Helen Ab kunde utnyttja marknadssituationen för el och öka rörelsevinsten genom framgångsrika åtgärder på partimarknaden.
  • Elförsäljningen uppgick till 6 752 GWh (6 578), vilket innebar en uppgång på 3 %.        
  • Fjärrvärmeförsäljningen uppgick till 6 523 GWh (6 702), vilket innebar en nedgång på 3 %.      
  • Fjärrkyleförsäljningen uppgick till 171 GWh (188), vilket innebar en nedgång på 9 %.       
  • Elöverföringen i Helsingfors låg på nästan samma nivå som året innan och uppgick till 4 383 GWh (4 414).

 Helenkoncernens nyckeltal 2019

  2019 2018
Omsättning, M€ 914 930
Rörelsevinst, M€ 176 131
Rörelsevinst, % 19 14
Vinst före bokslutsdispositioner, M€ 160 112
Investeringar, M€ 69 65
Soliditetsgrad, % 77 73
Avkastning på investerat kapital, % 7 5
Antal anställda 31.12. 957 1080
Balansomslutning, M€ 2710 2758

Utsikter för framtiden

Helens mål är klimatneutralitet år 2035, detta är i linje med såväl finska statens som Helsingfors stads mål. Användningen av stenkol upphör successivt redan tidigare, senast 2029. Bekämpningen av klimatförändringen har stor inverkan på planeringen av framtidens energilösningar och kommande investeringar. Investeringarna för att minska utsläppen och öka användningen av förnybar energi görs i etapper, så att vi kan ta vara på alla de möjligheter som ny teknik erbjuder. Nya energiproduktionslösningar utvecklas också tillsammans med kunderna. Helen Ab:s hela energiproduktion omfattas av EU:s utsläppshandel.

Prisfluktuationerna på partimarknaden för el väntas bli kraftigare under de närmaste åren då den varierande produktionen ökar. Fjärrvärmens prismässiga konkurrenskraft är fortsatt god; investeringarna i klimatneutralitet gör att fjärrvärmen är konkurrenskraftig och attraktiv även i framtiden.   

Naturgasmarknaden öppnades för konkurrens från och med 2020, och då började överföringen av naturgas och försäljningen av naturgasenergi särredovisas på partimarknaden. Bedömningen är att naturgasens konkurrenskraft kommer att bli bättre när marknaden öppnas.  

En totalreform av energibeskattningen är ett av de största målen i fråga om energisektorn under den här regeringsperioden. Ur Helens synvinkel är det viktigaste förnyelsebehovet att värmepumpar som producerar värme till fjärrvärmenätet flyttas från nuvarande skatteklass I till skatteklass II. Förändringen är nödvändig för att fjärrvärmen ska kunna göras klimatneutral. Helen bedriver ett aktivt påverkansarbete för att totalreformen av energibeskattningen ska beakta utsläppshandelns styrande effekt samt de nya lösningarna inom värmeproduktionen och i kundledet, och att den inte för med sig en oskälig skattebörda för den nuvarande värmeproduktionen och därmed extra kostnader för kunderna.  

I enlighet med den nya strategin som fastställdes våren 2019 svarar Helen på omvälvningen i energisektorn genom att göra kraftiga investeringar i lösningsinriktad affärsverksamhet, till exempel lokal förnybar energi, smarta fastighetslösningar och eldriven trafik, och bygga partnerskap som stöder strategin. Helen förenar sina krafter med kundernas för att bygga en klimatneutral framtid.  

Helens styrelse har utsett DI Juha-Pekka Weckström till VD för Helen Ab från och med 1.4.2020 när bolagets nuvarande VD Pekka Manninen går i pension.  

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att utdelningen fastställs till 68 000,00 euro/aktie eller sammanlagt 68 000 000,00 euro medan 46 908 523,09 euro läggs till vinstmedel. Styrelsen föreslår att utdelningen betalas ut 30.4.2020. Bolagets likviditet är god och enligt styrelsens syn äventyrar den föreslagna vinstutdelningen inte bolagets likviditet.  

Moderbolaget Helen Ab:s utdelningsbara egna kapital är 1 366 080 916,54 euro, varav 36 969 150,56 euro utgör överskott från tidigare räkenskapsperioder medan 77 939 372,53 euro utgör räkenskapsperiodens överskott.  

Helenkoncernens årsberättelse och hållbarhetsrapport publiceras 12.3.2020.