Uutinen / 3.8.2020

Helen-konsernin osavuosikatsaus huhti-kesäkuu 2020: Helen toi markkinoille uusia palveluita ja teki sijoituksen kasvuyritykseen

Vuoden 2020 ensimmäinen vuosipuolisko oli poikkeuksellinen: alkuvuoden sää oli normaalia lämpimämpi, vesivoimatilanne erittäin hyvä, lisäksi koronapandemia vaikutti myös Helenin toimintaan.

Liikevaihdon lasku jatkui toisella kvartaalilla, konsernin liikevoitto oli kuitenkin odotetun mukainen. Liiketoiminnan uudistamista jatkettiin. Viime syksynä käynnistetty Helen Ventures teki vähemmistösijoituksen lämmöntuotantoa tekoälyn avulla optimoivaan kasvuyritykseen. Markkinoille tuotiin uusia palveluita: esimerkiksi virtuaaliakku aurinkovoimaloiden yhteyteen ja kiinteistöjen energiavalikoimaan maalämpö. Hiilineutraalin tuotannon rakentamista jatketaan useissa projekteissa.

- Vaikka koronapandemia on vaikuttanut myös Heleniin, olemme jatkaneet toiminnan kehittämistä strategian mukaisesti. Olemme pystyneet säilyttämään hyvän kannattavuuden poikkeustilanteesta huolimatta. Teimme merkittävän avauksen Hollantiin ja sijoitimme lämmöntuotantoa tekoälyn avulla optimoivaan kasvuyritykseen Gradyentiin. Sijoituksen myötä voimme edistää hiilineutraaliutta myös globaalisti ja viedä suomalaista energiaosaamista kansainvälisille markkinoille. Suomessa olemme jatkaneet hiilineutraalin tuotannon rakentamista. Olemme myös tuoneet markkinoille monia uuden energia-aikakauden ratkaisuja kuten virtuaaliakun aurinkovoimaloiden omistajille sekä aloittaneet ensimmäisten maalämpöpilottien rakentamisen yhdessä asiakkaiden kanssa, sanoo Helen Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström.

Helen-konsernin muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab ja Helsingin Energiatunnelit Oy. Osakkuusyhtiöinä konserniin on yhdistelty Voimapiha Oy, Suomen Merituuli Oy sekä Liikennevirta Oy. Vuoden 2020 alusta alkaen Helen siirtyi raportoimaan sähkön liikevaihdon ja hankinnan täysimääräisinä. Sulkeissa esitetyt luvut ovat vertailukelpoisia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Huhti-kesäkuu 2020

  • Konsernin tulos heikkeni verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon. Liikevaihto pieneni ja oli 210 milj. euroa (216 milj. euroa) ja liikevoitto oli 22 milj. euroa (26 milj. euroa).
  • Lämmönmyynti kasvoi 8 % edellisvuodesta ja oli 1 164 GWh (1 078 GWh).
  • Sähkön kokonaismyynti kasvoi 5 % ja oli 1 301 GWh (1 237 GWh).
  • Jäähdytyksen myynti pieneni 3 % ja oli 48 GWh (50 GWh).
  • Sähkönsiirto Helsingissä pieneni 8 % ja oli 920 GWh (1 001 GWh).

Tammi-kesäkuu 2020

  • Konsernin tulos heikkeni verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon. Liikevaihto pieneni ja oli 576 milj. euroa (652 milj. euroa) ja liikevoitto oli 105 milj. euroa (116 milj. euroa). Liikevaihdon kehitykseen vaikutti erittäin lämmin alkuvuosi, joka vähensi kaukolämmön tuotantovolyymia. Liiketoiminnan suhteellinen kannattavuus parani johtuen onnistuneista toimenpiteistä sähkömarkkinoilla, mutta alhaisempi liikevaihto heikensi absoluuttista kannattavuutta.
  • Leuto alkuvuosi vähensi lämmön myyntiä 8 % edellisvuodesta. Lämmön myynti oli 3 477 GWh (3 786 GWh).
  • Sähkön kokonaismyynti pieneni 13 % ja oli 3 285 GWh (3 777 GWh).
  • Jäähdytyksen myynti toteutui edellisvuoden tasolla ja oli 77 GWh (76 GWh).
  • Sähkönsiirto Helsingissä pieneni 6 % ja oli 2 089 GWh (2 216 GWh).

Konsernin avainluvut

Merkittäviä tapahtumia huhti-kesäkuussa

Energiamarkkinat ja hiilineutraalius

Helen Ventures teki sijoituksen hollantilaiseen kasvuyritykseen, joka optimoi kaukolämpöjärjestelmiä tekoälyn avulla. Sijoituksella Helen Ventures tuo maailmanluokan kaukolämpöosaamista yritykseen, jossa tekoälyosaamista sovelletaan globaaliin teollisuudenhaaraan.

Helenin kaukolämmön päästöt vähenivät 2,5 prosenttia vuonna 2019 edellisvuoteen verrattuna. Helen tekee parhaillaan isoja investointeja hiilineutraaliin energiantuotantoon ja saavuttaa 40 prosentin päästövähennyksen vuoden 1990 tasosta vuoteen 2025 mennessä.

Helenin Munkkisaaren lämpölaitos sai uuden ilmeen, kun vanha viherkatto muutettiin vehreäksi niityksi. Niityn kasviloisto ilahduttaa naapurustoa ja lisää kaupunkiluonnon monimuotoisuutta.

Asiakasratkaisut ja palvelut

Osana yhtiön strategiaa Helen Oy tarjoaa asiakkailleen uudenlaisia asiakasratkaisuja ja palveluja tavoitteena tehokas ja hiilineutraali energiajärjestelmä. Helenin koko jäähdytys muuttui hiilineutraaliksi. Helsinkiläiskiinteistöjä on nyt mahdollista viilentää täysin päästöttömällä, hukkalämmöt hyödyntävällä jäähdytyksellä. Jäähdytyksen tuotannossa hyödynnetään vain uusiutuvia energialähteitä.

Helen luo uuden lämmöntuotannon mallin pilottihankkeella - maalämpö lisättiin osaksi kiinteistöjen hiilineutraalia energiavalikoimaa.

OP:n Vallilan toimitiloja lämmitetään vastaisuudessa päästöttömällä Kiertolämmöllä, joka on 100-prosenttisesti kierrätettyä hukkalämpöä. Päästöttömään Kiertolämpöön siirtyminen mahdollistaa noin 4,6 prosentin päästövähennyksen OP Ryhmän omien päästöjen osalta.

Pasilan entisen maaliikennekeskuksen paikalle rakennettava asuintalo lämpenee ja viilenee hiilineutraalisti. Helenin ja Ilmarisen kehittämät uudenlaiset energiaratkaisut hyödyntävät useita eri lämmönlähteitä ja voivat olla ratkaisu rakennusten kestävään energiankäyttöön Suomessa.

Helenin uusi virtuaaliakku mahdollistaa oman aurinkosähkön varastoinnin myöhempää käyttöä varten.

Näkymät tulevaisuuteen  

Sähkön hinta putosi voimakkaasti alkuvuonna, kuten myös muiden energiahyödykkeiden hinnat. Sähkön hintaan on vaikuttanut erityisesti erittäin hyvä vesivoimatilanne, lämmin talvi sekä koronapandemia. Sähkön kysyntä putosi alkuvuonna ja huippukulutustilanteet jäivät kokematta. Kysynnän lasku on jatkunut toisella kvartaalilla.

Sähkön tukkumarkkinan hintavaihteluiden ennakoidaan voimistuvan tulevien vuosien aikana vaihtelevan tuotannon lisääntyessä. Kaukolämmön hintakilpailukyky säilyy hyvällä tasolla; investoinnit hiilineutraaliuuteen pitävät sen kilpailukykyisenä ja haluttuna tulevaisuudessakin.

Näkymä sähkön markkinahinnan kehityksestä on alhaisella tasolla. Sillä on merkittävä vaikutus sähköntuotantoinvestointien tuotto-odotuksiin ja sen arvioidaan viivästyttävän hankkeiden aloitusta.

Maakaasumarkkinat avautuivat kilpailulle vuoden 2020 alusta alkaen. Markkinan avautumisen myötä maakaasun kilpailukyky on parantunut.

Energiaverotukseen ei odoteta suuria muutoksia. Jos fossiilisten polttoaineiden verotus kiristyy, aiheuttaa se painetta nostaa kivihiilellä ja kaasulla tuotetun energian hintaa.

Kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavien lämpöpumppujen veroluokanmuutos etenee hallitusohjelman mukaisesti. Veroluokan muutos on laitettu EU:n notifikaatio-menettelyyn ja se on tavoitteena saada lainvoimaiseksi vuoden 2022 alusta alkaen. Muutos vaikuttaisi erittäin positiivisesti nykyisten ja jo päätettyjen lämpöpumppuinvestointien kannattavuuteen ja se on merkittävä tekijä Porvoon Kilpilahden alueen teollisuusprosessien hukkalämpöjen selvityshankkeessa.

EU-komissio esitti vuoden 2019 lopussa uusia kunnianhimoisia aloitteita koskien Euroopan ilmasto-, energia- ja ympäristöpolitiikkaa. Green Deal -aloitteeseen on koottu laajasti ilmastoasioita ja uusia lakiehdotuksia on odotettavissa. Yhtenä isoimpana aloitteena komissio julkaisi maaliskuun alussa Ilmastolain, jossa tavoitellaan EU:n sitovaksi tavoitteeksi ilmastoneutraaliuutta vuoteen 2050 mennessä ja samalla myös kiristettäisiin vuoden 2030 päästötavoitetta nykyisestä 40 prosentista 50 - 55 prosenttiin. Helenin oma hiilineutraalitavoite on vuonna 2035 eikä päästötavoitteen kiristys tuo merkittävää muutosta Helenin omaan päästöpolkuun.

Helen on katsauskaudella päättänyt liittyä kansainväliseen Science Based Target -sitoumukseen ensimmäisenä energiayhtiönä Suomessa. Science Based Target (SBT) on tieteeseen pohjautuva ilmastotavoitehanke, jossa yritys sitoutuu Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen päästöjen vähennystavoitteeseen. Helenin hiilineutraalisuustavoite on linjassa SBT:n tavoitteen kanssa. SBT:n liittymisen kautta Helenin päästötavoite tulee perustumaan tieteeseen ja tavoitteen selkeys ja hyväksyttävyys paranee asiakkaiden ja sidosryhmien osalta.

Strategian mukaisesti, koronapandemiasta huolimatta, Helen vastaa energia-alan murrokseen investoimalla voimakkaasti ratkaisuliiketoimintaan ja rakentamalla strategiaansa tukevia kumppanuuksia. Voimat yhdistetään sekä asiakkaiden että muiden sidosryhmien kanssa hiilineutraalin tulevaisuuden rakentamiseksi. Ilmastohaasteen ratkaiseminen jatkuu; energiateollisuudella on iso rooli merkittävänä investoijana.

Vuoden 2020 tuloksen ennakoidaan toteutuvan alemmalla tasolla kuin edellinen vuosi. Lämpimän alkuvuoden lisäksi tulosnäkymiä heikentää sähkön markkinahinnan kehitys sekä epävarmuus koronan aiheuttamasta talouskehityksestä.

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020

Lue lisää aiheesta

Yritykset