Nyhet / 5.8.2020

Helenkoncernens delårsöversikt april–juni 2020: Helen lanserade nya tjänster och investerade i ett tillväxtföretag

Första halvan av 2020 var exceptionell: vädret var varmare än normalt under början av året, vattenkraftssituationen var ytterst god, och dessutom påverkade coronapandemin även Helens verksamhet.

Omsättningsnedgången fortsatte under andra kvartalet, koncernens rörelsevinst motsvarade ändå förväntningarna. Helen fortsatte arbetet med att förnya affärsverksamheten. Helen Ventures, som inledde sin verksamhet senaste höst, gjorde en minoritetsinvestering i ett tillväxtföretag som optimerar värmeproduktionen med hjälp av artificiell intelligens. Nya tjänster lanserades: bland annat ett virtuellt batteri i anslutning till solkraftverk samt jordvärme som ett nytt energialternativ för fastigheter. Byggandet av klimatneutral produktion fortsätter i flera projekt.

- Även om coronapandemin också har påverkat Helen, har vi fortsatt att utveckla verksamheten i enlighet med strategin. Vi har lyckats bevara en god lönsamhet trots den exceptionella situationen. Vi har gjort en viktig inbrytning i Holland genom att investera i tillväxtföretaget Gradyent, som optimerar värmeproduktionen med hjälp av artificiell intelligens. I och med investeringen kan vi främja klimatneutralitet också globalt och föra ut finsk energikompetens på den internationella marknaden. I Finland har vi fortsatt byggandet av klimatneutral produktion. Vi har också lanserat många lösningar som hör till den nya energieran, bland annat ett virtuellt batteri för ägare till solkraftverk, samt börjat bygga de första jordvärmepilotprojekten tillsammans med kunderna, säger Helen Ab:s VD Juha-Pekka Weckström.  

Helenkoncernen består av moderbolaget Helen Ab och dotterbolagen Helen Elnät Ab, Oy Mankala Ab och Helsingin Energiatunnelit Oy. Intressebolag som sammanställts i koncernen är Voimapiha Oy, Finlands Havsvind Ab och Liikennevirta Oy. Från och med ingången av 2020 började Helen rapportera omsättningen och anskaffningen av el till fulla belopp. Siffrorna inom parentes är jämförbara med motsvarande tidsperiod föregående år.  

April-juni 2020

  • Koncernens resultat försämrades jämfört med motsvarande period året innan. Omsättningen gick ned till 210 miljoner euro (216 miljoner euro) och rörelsevinsten var 22 miljoner euro (26 miljoner euro).
  • Värmeförsäljningen ökade med 8 % från föregående år till 1 164 GWh (1 078 GWh).
  • Den totala elförsäljningen ökade med 5 % till 1 301 GWh (1 237 GWh).
  • Försäljningen av fjärrkyla minskade med 3 % till 48 GWh (50 GWh).
  • Elöverföringen i Helsingfors minskade med 8 % till 920 GWh (1 001 GWh).  

Januari-juni 2020

  • Koncernens resultat försämrades jämfört med motsvarande period året innan. Omsättningen gick ned till 576 miljoner euro (652 miljoner euro) och rörelsevinsten var 105 miljoner euro (116 miljoner euro). En bidragande orsak till den minskade omsättningen var att början av året var ytterst varm, vilket minskade produktionsvolymen för fjärrvärme. Affärsverksamhetens relativa lönsamhet förbättrades på grund av framgångsrika åtgärder på elmarknaden, men den lägre omsättningen försämrade den absoluta lönsamheten. 
  • Den milda början på året minskade värmeförsäljningen med 8 % från föregående år. Värmeförsäljningen uppgick till 3 477 GWh (3 786 GWh).
  • Den totala elförsäljningen minskade med 13 % till 3 285 GWh (3 777 GWh).
  • Försäljningen av fjärrkyla låg på samma nivå som året innan och uppgick till 77 GWh (76 GWh).
  • Elöverföringen i Helsingfors minskade med 6 % till 2 089 GWh (2 216 GWh).

Koncernens nyckeltal

Betydande händelser under april-juni  

Energimarknaden och klimatneutralitet

Helen Ventures investerade i ett holländskt tillväxtföretag som optimerar fjärrvärmesystem med hjälp av artificiell intelligens. Genom investeringen tillför Helen Ventures fjärrvärmekompetens av världsklass till företaget, där AI-kompetens tillämpas på en global industrigren.

Under 2019 minskade Helens fjärrvärmeutsläpp med 2,5 procent jämfört med föregående år. Helen håller som bäst på att göra stora investeringar i klimatneutral energiproduktion och kommer att få ner utsläppen med 40 procent fram till 2025 jämfört med 1990 års nivå.

Helens värmeverk på Munkholmen fick ett nytt utseende, när det gamla gröna taket förvandlades till en grönskande äng. Ängsblommorna är till glädje för omgivningen och ökar mångfalden i stadsnaturen.    

Kundlösningar och tjänster 

Som ett led i bolagets strategi erbjuder Helen Ab sina kunder kundlösningar och tjänster av nytt slag, med ett effektivt och klimatneutralt energisystem som mål. All kylning som levereras av Helen är nu klimatneutral. Nu är det möjligt att kyla fastigheter i Helsingfors med helt utsläppsfri kyla som utnyttjar spillvärme. Vid produktionen av kyla utnyttjas uteslutande förnybara energikällor.

Helen skapar en ny modell för värmeproduktion genom ett pilotprojekt – de klimatneutrala energialternativen för fastigheter utökades med jordvärme.

OP:s verksamhetslokaler i Vallgård värms hädanefter med utsläppsfri Cirkulär värme, som till 100 procent består av spillvärme som återvunnits. Övergången till utsläppsfri Cirkulär värme gör att OP Gruppen kan minska sina egna utsläpp med cirka 4,6 procent.

Bostadshuset som byggs i Böle på den tidigare landtrafikcentralens plats värms och kyls klimatneutralt. De nya energilösningarna som tagits fram av Helen och Ilmarinen utnyttjar flera olika värmekällor och kan vara en lösning för hållbar energianvändning i byggnader i Finland.

Helens nya virtuella batteri ger möjlighet att lagra egen solel för användning senare. 

Utsikter för framtiden  

Elpriset sjönk kraftigt under början av året, liksom även priserna på andra energinyttigheter. Orsakerna är framför allt den ytterst goda vattenkraftssituationen, den varma vintern samt coronapandemin. Efterfrågan på el minskade under början av året och toppförbrukningssituationerna uteblev. Nedgången i efterfrågan fortsatte under andra kvartalet.  

Prisfluktuationerna på partimarknaden för el väntas bli kraftigare under de närmaste åren då den varierande produktionen ökar. Fjärrvärmens prismässiga konkurrenskraft är fortsatt god; investeringarna i klimatneutralitet gör att fjärrvärmen är konkurrenskraftig och attraktiv även i framtiden.   

Utsikterna för utvecklingen av marknadspriset på el är låga. Detta har betydande inverkan på den förväntade avkastningen på elproduktionsinvesteringarna och bedömningen är att det kommer att fördröja projektstarterna.

Naturgasmarknaden öppnades för konkurrens från och med 2020. Efter att marknaden öppnades har naturgasens konkurrenskraft förbättrats.

I energibeskattningen är inga stora förändringar att vänta. Om beskattningen av fossila bränslen skärps, medför det ett tryck att höja priset på energi som producerats med stenkol och gas.  

Ändringen av skatteklassen för värmepumpar som genererar värme till fjärrvärmenätet fortskrider i enlighet med regeringsprogrammet. Ändringen av skatteklassen meddelas EU genom notifieringsförfarande och målet är att ändringen ska vinna laga kraft från och med ingången av 2022. Ändringen skulle ha en ytterst positiv inverkan på lönsamheten för de nuvarande värmepumpsinvesteringarna och för investeringar som man redan beslutat om, och är en viktig faktor i projektet som utreder möjligheterna att utnyttja spillvärme från industriprocesserna i Sköldviksområdet i Borgå.  

I början av 2019 lade EU-kommissionen fram nya ambitiösa mål för Europas klimat-, energi- och miljöpolitik. Green Deal, den europeiska gröna given, tar upp många frågor som gäller klimatet, och nya lagförslag är att vänta. Som ett av de största initiativen presenterade kommissionen i början av mars en klimatlag, där man strävar efter att som ett bindande mål göra EU klimatneutralt senast år 2050 och samtidigt skärpa utsläppsmålet för år 2030 från nuvarande 40 procent till 50–55 procent. Helens eget mål för klimatneutralitet är 2035, och skärpningen av utsläppsmålet innebär ingen betydande förändring i Helens egen utsläppsstig.

Under översiktsperioden anslöt sig Helen som första energibolag i Finland till det internationella Science Based Target-programmet. Science Based Target (SBT) är en metod för företag att sätta vetenskapligt förankrade utsläppsminskningsmål i enlighet med Parisavtalet. Helens mål om klimatneutralitet är i linje med SBT:s mål. I och med anslutningen till SBT kommer Helens utsläppsmål att vara vetenskapligt grundat och tydligare, vilket förbättrar acceptansen hos kunder och intressentgrupper.

I enlighet med strategin, oavsett coronapandemin, svarar Helen på omvälvningen i energisektorn genom att göra kraftiga investeringar i lösningsinriktad affärsverksamhet och bygga partnerskap som stöder strategin. Helen förenar sina krafter med kunderna och övriga intressentgrupper för att bygga en klimatneutral framtid. Arbetet med att lösa klimatutmaningen fortsätter; energiindustrin har en viktig roll som en betydande investerare.  

Resultatet för 2020 väntas landa på en lägre nivå än föregående år. Resultatutsikterna försvagas dels av den varma början på året, dels av utvecklingen av marknadspriset på el samt osäkerheten i fråga om den ekonomiska utvecklingen till följd av coronapandemin.

Läs mer om ämnet

Företag