Uutinen / 29.9.2021

Toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström: Helen on sitoutunut Helsingin kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin saavuttaa hiilineutraalisuus 2030 ja nollapäästöt 2040

Helsingin kaupunki julkaisi tänään pormestarin esityksen uudeksi kaupunkistrategiaksi. Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet tarkoittavat sekä Helenille että Helsingin kaupungille mahdollisuutta näyttää esimerkkiä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja toimia globaalina edelläkävijänä.

Tänään julkaistussa pormestarin esityksessä Helsingin kaupunkistrategiaksi linjattiin kaupungin hiilineutraalisuustavoite vuoteen 2030 aiemman 2035 sijaan. Nollapäästötavoite asetettiin vuoteen 2040. Energiantuotannon osalta strategiaehdotuksessa linjattiin, että uusiin bioenergialaitoksiin ei enää investoida ja että kivihiilestä luopumiseen Salmisaaressa on valmistauduttava jo ennen vuotta 2029.

- Helen pitää uuden kaupunkistrategian linjauksia hyvinä ja innostavina ja sitoudumme niihin täysin. Hiilineutraali 2030 -tavoite saavutetaan varmasti. Suunnitelmat Salmisaaren kivihiilen korvaamiseen alkavat olla selvillä niin, että useampi ratkaisu täyttää sekä tekniset että taloudelliset vaatimukset. Tavoitteena on, että ratkaisu ei perustu polttamiseen, sanoo toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström Helenistä.

Helen on jo aiemmin tehnyt päätöksen sulkea Hanasaaren kivihiililaitos kaksi vuotta suunniteltua aikaisemmin keväällä 2023. Nyt valmistaudutaan Salmisaaren kivihiilivoimalan alasajoon jo ennen vuotta 2029. Tuotanto korvataan pääsääntöisesti polttoon perustumattomilla energialähteillä, kuten erilasilla hukka- ja ympäristölämmöillä. Helen saavuttaa nollapäästöt 2030-luvun loppuun mennessä, mikä tarkoittaa myös pienydinvoiman tarkastelua yhtenä mahdollisuutena osittaisessa maakaasun korvaamisessa.

Päästöjen vähentäminen jatkuu markkinaehtoisesti

Helenin päästövähennystahti on ollut viime vuosina kova. Aiempi tavoite vähentää vuoteen 2020 mennessä 20 prosenttia päästöistä vuoden 1990 tasoon nähden on saavutettu. Kaukolämmön osalta tahti on ollut vielä kovempi ja päästöt ovat vähentyneet noin 35 prosenttia samassa ajassa. Lämmön tuotanto on kasvanut samaan aikaan yli 20 prosenttia.

Helenissä nähdään erityisen tärkeänä se, että fossiiliset polttoaineet ajetaan alas kustannustehokkaasti ja kaukolämmön kilpailukyky varmistaen. Tulevaisuudessa hiilineutraalin kaukolämmön hintaan ei tule rasitteita fossiilisten polttoaineiden verotuksesta eikä päästöhinnoista.

- Olemme tyytyväisiä siihen, että kaupunkistrategiaehdotuksessa ilmasto- ja energialinjauksissa on keskitetty tavoitteisiin ja tulevaisuuden parhaita päästövähennyskeinoja ei ole lähdetty ennustamaan. Ilmastotoimien vauhdittamisessa paras väline ovat markkinoiden ehdoilla toimivat päästökauppamekanismit, jotka automaattisesti ohjaavat fossiiliset polttoaineet ulos markkinoilta ja päästöt alas. Nykyinen päästökaupan hintakehitys todistaa tämän kiistatta. On myös hienoa, että kaupungin ilmasto-ohjelmassa keskitytään päästöjen vähentämiseen, teknologiavalinnat jätetään toimijoille, sanoo Weckström.

Ilmastotyötä jatketaan yhdessä kaupungin ilmasto-ohjelman merkeissä. Helen näkee Hiilineutraali Helsinki -ohjelman tärkeänä formaattina, jossa Helenin vastuulla olevilla toimilla on iso rooli. Helenin näkökulmasta on tärkeää, että päätöksenteon tietopohja perustuu päivitettyyn tilannekuvaan, dataan ja analyysiin. Niiden avulla nähdään Helenin ja muiden toimijoiden jo tekemien ilmastotoimien vaikutukset päästöjen alenemiseen ja ne otetaan huomioon, kun asetetaan uusia toimenpiteitä ja tavoitteita.

Sähköisen liikenteen merkitys kasvaa

Kaupunkistrategissa otetaan kantaa myös sähköisen liikenteen kehittämiseen. Tavoitteena on vahvistaa sähköautoinfraa ja vähentää polttomoottoriautojen määrää kaupunkialueella. Riittävät sähköautojen latausmahdollisuudet edistävän keskustan ja keskustojen toiminnallisuutta ja ilmastotavoitteiden saavuttamista, strategiassa linjataan.

- Nollapäästöt 2040 tarkoittaa Helenille huikeaa mahdollisuutta sähköisen liikenteen näkökulmasta. Polttomoottoriautot siirtyvät historiaan. Sähköisessä liikenteessä on aika siirtyä isompiin ratkaisuihin latausinfran suunnittelussa ja toteutuksessa, sanoo Weckström.