Nyhet / 12.10.2021

VD Juha-Pekka Weckström: Helen har förbundit sig till Helsingfors ambitiösa klimatmål om klimatneutralitet 2030 och noll utsläpp 2040

Helsingfors stad offentliggjorde i dag borgmästarens förslag till ny stadsstrategi. De ambitiösa klimatmålen innebär för både Helen och Helsingfors stad en möjlighet att föregå med exempel i arbetet mot klimatförändringen och agera som global föregångare.

I förslaget till Helsingfors stadsstrategi som offentliggjordes i dag sägs att staden tidigarelägger sitt mål om klimatneutralitet till 2030 i stället för 2035. Målet för noll utsläpp sattes till år 2040. I fråga om energiproduktionen sägs i strategin att man inte längre investerar i nya bioenergianläggningar och att man måste bereda sig på att sluta använda stenkol på Sundholmen redan före 2029.

- Helen anser att riktlinjerna i den föreslagna stadsstrategin är bra och inspirerande, och vi förbinder oss till fullo till dem. Målet om klimatneutralitet 2030 kommer med säkerhet att nås. Planerna på att ersätta stenkolet på Sundholmen börjar klarna, så att det finns flera lösningar som uppfyller både de tekniska och ekonomiska kraven. Målet är att lösningen inte ska vara förbränningsbaserad, säger VD Juha-Pekka Weckström på Helen.

Helen har redan tidigare beslutat stänga Hanaholmens kolkraftverk våren 2023, två år tidigare än planerat. Nu förbereder man sig på att köra ner Sundholmens kolkraftverk redan före 2029. Produktionen ersätts huvudsakligen med energikällor som inte är förbränningsbaserade, så som spill- och omgivningsvärme. Helen kommer att nå noll utsläpp före utgången av 2030-talet, vilket innebär att även småskalig kärnkraft granskas som en möjlighet att delvis ersätta naturgasen.

Minskningen av utsläppen fortsätter på marknadsmässiga villkor

Helen har hållit hög takt på utsläppsminskningen under de senaste åren. Det tidigare målet att minska utsläppen med 20 procent fram till år 2020 jämfört med 1990 års nivå har nåtts. För fjärrvärmens del har takten varit ännu högre, och under samma tid har utsläppen från den minskat med cirka 35 procent. Samtidigt har värmeproduktionen ökat med över 20 procent.

På Helen anser man det vara särskilt viktigt att köra ner användningen av fossila bränslen på ett kostnadseffektivt sätt och så att fjärrvärmen bevarar sin konkurrenskraft. I framtiden kommer priset på klimatneutral fjärrvärme inte att belastas av beskattningen av fossila bränslen eller av utsläppspriserna.

- Vi är nöjda över att man i stadsstrategins riktlinjer om energi och klimat har fokuserat på målen och inte börjat förutspå vilka framtida sätt att minska utsläppen som är de bästa. Det bästa verktyget för att sätta fart på klimatåtgärderna är utsläppsrättsmekanismerna, som fungerar på marknadsmässiga villkor och automatiskt styr bort fossila bränslen från marknaden och därmed minskar utsläppen. Den nuvarande prisutvecklingen inom utsläppshandeln är ett tveklöst bevis på detta. Det är också fint att man i stadens klimatprogram fokuserar på minskning av utsläppen och överlåter på aktörerna att välja teknik, säger Weckström.

Det gemensamma klimatarbetet fortsätter utifrån stadens klimatprogram. Helen anser att programmet Klimatneutralt Helsingfors är ett viktigt format, där åtgärder som Helen ansvarar för har en stor roll. Ur Helens synvinkel är det viktigt att faktaunderlaget för beslutsfattandet vilar på en lägesbild, data och analys som är uppdaterade. Med hjälp av dem kan man se hur de klimatåtgärder som Helen och andra aktörer redan vidtagit inverkat på utsläppsminskningen, och beaktar dessa när man slår fast nya åtgärder och mål.

Eldriven trafik får ökad betydelse

I stadsstrategin tar man också ställning till utvecklingen av eldriven trafik. Målet är att stärka infrastrukturen för elbilar och minska antalet bilar med förbränningsmotor i stadsområdet. Tillräckliga möjligheter att ladda elbilar främjar funktionaliteten i stadskärnan och stadens olika centrum samt uppnåendet av klimatmålen, sägs det i strategin.

- För Helen innebär noll utsläpp 2040 en enorm möjlighet med avseende på eldriven trafik. Bilar med förbränningsmotor går till historien. Inom den eldrivna trafiken är det dags att övergå till större lösningar vid planeringen och genomförandet av laddningsinfrastruktur, säger Weckström.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet Elektrisk trafik