Uutinen / 26.4.2022

Helen-konsernin osavuosikatsaus: Strategian toteutusta poikkeusoloissa

Tammi-maaliskuu 2022


- Konsernin liikevaihto kasvoi verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon ja oli 508 milj. euroa (408 milj. euroa).
- Liikevoitto pieneni ja oli 45 milj. euroa (63 milj. euroa).
- Lämmön myynti pieneni 11 % edellisvuodesta ja oli 2 536 GWh (2 856 GWh).
- Sähkön kokonaismyynti laski 33 % ja oli 1 500 GWh (2 231 GWh).
- Jäähdytyksen myynti pieneni 14 % ja oli 24 GWh (28 GWh).
- Sähkönsiirto Helsingissä pysyi ennallaan ja oli 1 227 GWh (1 227 GWh).

Konsernin avainluvut

  Q1/2022 Q1/2021 Muutos
Liikevaihto, M€ 508 408 25 %
Liikevoitto, M€ 45 63 -29 %
Liikevoitto, % 8,8 15,4 -43 %
Voitto ennen tp-siirtoja, M€ 37 59 -37 %
Investoinnit, M€ 31 29 8 %
Omavaraisuusaste, % 69 76 -9 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,3 4,7 -53 %
Henkilöstö 31.3. 974 995 -2 %
Taseen loppusumma, M€ 3 136 2 900 8 %

Toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström kommentoi:


- Vuoden 2022 ensimmäinen neljännes oli monessa suhteessa täysin poikkeuksellinen. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti maailmaa sekä jo murroksessa ollutta energiamarkkinaa. Jatkoimme kuitenkin töitä strategian mukaisesti ja meillä on yhtiönä selvä suunta kohti hiilineutraalia tuotantoa, joka myös lisää riippumattomuuttamme tuontienergiasta. Investointitahtimme hiilineutraaliin ja päästöttömään energiaan pysyi suunnitelmien mukaisesti korkealla tasolla koko vuosineljänneksen ajan. Päätimme merkittävästä 165 MW:n tuulivoimainvestoinnista Ålandsbanken Tuulivoima Erityissijoitusrahaston kanssa.

Toimme markkinoille Energiaremontti-konseptin ja uudistuneen lämpötarjoamamme, joka tuo maalämmön kaukolämmön rinnalle päälämmitysjärjestelmänä. Maalämmön tarjouskanta kasvoi hyvin ja oli 21 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakasmäärämme kasvoi ensimmäisen neljänneksen aikana kaikissa segmenteissä. Tämä osoittaa, että tuotteemme ovat kilpailukykyisiä ja luovat asiakkaillemme arvoa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 508 miljoonaan euroon johtuen korkeista energiahyödykkeiden hinnoista sekä sähkön markkinahinnoista, sanoo Juha-Pekka Weckström, Helen Oy:n toimitusjohtaja.

Merkittäviä tapahtumia tammi-maaliskuussa


- Päätimme hankkia kivihiilen toistaiseksi muualta kuin Venäjältä. Vastaamme pian päättyvien kivihiilisopimusten sopimusvelvoitteistamme, mutta uusia sopimuksia venäläisestä kivihiilestä emme tee.

- Lakiakangas 3 –tuulipuiston kaikki 20 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on 86 MW, aloittivat tuotantokäytössä.
- Hankimme yhdessä Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston kanssa Kalistannevan tuulipuiston Kurikan lähellä. Tuulipuistoon tulee 30 tuuliturbiinia, ja sen kokonaiskapasiteetti on 165 MW. Tuulipuiston arvioidaan olevan täysmittaisesti käytössä tammikuussa 2025.
- Helenin ja Fortumin tuulivoiman yhteishankkeen rakentaminen alkoi. Yhteishanke käsittää kaksi tuulipuistoa ja yhteensä 56 tuulivoimalaa, joiden vuotuinen sähköntuotanto on noin 1,1 TWh. Tuulipuisto rakennetaan Närpiön ja Kristiinankaupungin ympäristöön. Tuulipuiston arvioidaan otettavan käyttöön viimeistään vuoden 2024 toisella vuosineljänneksellä.

- Lanseerasimme Energiaremontti-konseptin, joka on Helenin tarjoama avaimet käteen -palvelu, jonka avulla taloyhtiö voi leikata lämmityksen energiakustannuksia, parantaa asumisen mukavuutta, varustautua sähköautojen latauspisteillä sekä hankkia oman aurinkovoimalan.
- Lanseerasimme uudistetun lämpötarjoaman taloyhtiöille. Uuden tarjoaman myötä tarjoamme asiakkaillemme kaukolämmön ohella maalämpöä päälämmitysjärjestelmänä, sekä entistä enemmän muita lämmitystä tehostavia ratkaisuja, kuten poistoilmalämpöpumppuja ja energiaremontteja.

- Olkiluoto 3:n sähköntuotannon koekäyttövaihe alkoi maaliskuussa.
- Meriveden lämmöntalteenottoprojektissa käynnistimme julkisen hankinnan koskien merivesijärjestelmän allianssikumppanin valintaa. Kilpailutuksen tavoitteena on löytää maailmanluokan rakentajakumppani, jonka kanssa muodostettava allianssi kehittää ja toteuttaa merivesijärjestelmän hankeosan täysin valmiiksi.

- Liityimme suunnitellusti koko toimialan kanssa Fingridin Datahubiin 21.2.2022. Liittymistä edelsi laaja noin kahden vuoden kehitystyö.
- Siirryimme uuteen asiakasjärjestelmään lämpöasiakkaidemme osalta.
- Teimme sopimuksen Hesburgerin kanssa neljän sähköauton suurteholatausaseman toteuttamisesta.
- Julkaisimme vuoden 2021 vuosikertomuksemme ja uudistetun vastuullisuusraporttimme.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

4.4.2022 ilmoitimme käynnistävämme selvityksen käyttö- ja kunnossapitotehtävien hankinnasta palveluna. Siirtyminen palvelunhankinnan toimintamalliin on osa Hanasaaren voimalaitoksen ja Salmisaaren hiilivoimalan sulkemiseen liittyviä sopeuttamistoimia. Selvitys on myös strategian mukainen askel vihreässä siirtymässä.

5.4.2022 kerroimme, että olemme investoineet lisää puhtaaseen ja päästöttömään energiaan. Helenin tuulivoimalla tuotetun sähkön määrä lisääntyy entisestään, kun Suomen Hyötytuuli Oy teki investointipäätöksen Oosinselän tuulipuiston rakentamisesta Poriin ja sen naapurikuntaan Eurajoelle. Kokonaan omistamamme tytäryhtiö Oy Mankala Ab on yksi Hyötytuulen osakkaista ja Mankalan osuus Oosinselän tuulipuistosta on 25 prosenttia. Oosinselän tuulipuistoon rakennetaan yhteensä 15 tuulivoimalaa, jotka ovat kokonaisteholtaan 93 MW.

12.4.2022: EU-jäsenmaat ovat hyväksyneet uusien tuontipakotteiden asettamisen venäläiselle kivihiilelle. Kyseinen EU:n asettama hiilen tuontikielto on tullut voimaan 9.4.2022, mutta kyseistä tuontikieltoa ei sovelleta ennen 9.4.2022 tehtyihin sopimuksiin ennen kuin vasta 10.8.2022 alkaen. Helen kannattaa pakotteita ja yhtiönä noudatamme EU:n voimassa olevia pakotteita Ukrainan sotaan liittyen.

Näkymät tulevaisuuteen

Merkittävät muutoshankkeemme ja hiilineutraalin tuotannon projektit jatkuvat suunnitellusti. Tulemme myös jatkamaan investointejamme vauhdittaaksemme muutosta hiilineutraaliin sähkön- ja lämmöntuotantoon. Tuotantorakenteemme muuttuu yhteistuotannosta erillistuotantoon Hanasaaren ja Salmisaaren yhteistuotannon loppuessa. Sähkön erillistuotannon pääasialliset tuotantomuodot ovat tuuli-, vesi- ja ydinvoima. Salmisaaren alue säilyy energiantuotannossa.

Kahden tuulipuiston yhteishankkeemme Fortumin kanssa Pohjanmaalle jatkaa rakentumistaan ja yhdessä Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston kanssa omistamamme Kalistannevan tuulipuisto alkaa rakentua. Tavoitteenamme on jatkaa tuulivoimainvestointeja.

Tulemme edistämään hukkalämpöjen hyödyntämistä. Aurinkoenergian rooli kasvaa ja tavoitteenamme on investoida lisää aurinkoenergiaan. Otamme käyttöön Vuosaaren voimalaitosten sisäisiä jäähdytysvesikiertoja ja hukkalämpöjä ja merivesilämpöä hyödyntävän lämpöpumpun. Katri Valan seitsemäs lämpöpumppu edistyy ja Mustikkamaan luolalämpöakun osalta on päästy lämmitysvaiheeseen, jota toteutetaan energiamarkkinatilanteen mukaisesti. Vedyllä on tärkeä rooli tulevaisuuden hiilineutraalissa yhteiskunnassa ja meillä on suunnitteilla vetyyn liittyviä yhteistyösopimuksia.

Ukrainan sota kiihdyttää edelleen energiamurrosta ja alleviivaa tarvetta energiaomavaraisuuteen. Helen tulee korvaamaan nykyistä tuotantoaan monipuolisilla teknologisilla ratkaisuilla, joihin kuuluu muun muassa sähkökattilat, ilma-vesilämpöpumput, konesalien lämmön talteenotto ja erilaiset maalämpöratkaisut. Helen lisää lämmön hankinnan yhteistyötä naapurikuntien kanssa. Helen näkee pienydinreaktoreissa (SMR) varteen otettavan ratkaisun tulevaisuuden energiaratkaisuksi. Pyrimme luomaan osaltamme edellytyksiä viranomaistahojen (TEM, STUK) kanssa ydinenergia-alan lainsäädännön ja siihen liittyvän luvituksen uudistamisesta ja uudistamisen nopeuttamisesta.

Visionamme on olla markkinoiden asiakaskeskeisin energiayhtiö, ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi jatkamme panostuksia asiakaskokemuksen parantamiseksi. Asiakaskeskeisyyteen tähtäävä visio edellyttää panostusta digitaaliseen asiakaskohtaamiseen ja ratkaisuliiketoiminnan digitalisointiin.

Jatkamme uudistetun ja kattavan lämpötarjoamamme esille tuontia. Sen myötä tarjoamme asiakkaillemme kaukolämmön ohella maalämpöä päälämmitysjärjestelmänä, sekä entistä enemmän muita lämmitystä tehostavia ratkaisuja, kuten poistoilmalämpöpumppuja ja energiaremontteja.

Odotamme markkinoiden epävakauden jatkuvan ainakin Ukrainan sodan loppumiseen asti. Valmistaudumme venäläisten polttoaineiden hankinnan loppumiseen. Polttoaineiden hankinta uusista kanavista aiheuttaa kasvavia kustannuksia. Haastavat markkinaolosuhteet kiihdyttävät edelleen hintojen vaihtelua. Tämä tulee entisestään heikentämään energiamarkkinoiden ennustettavuutta. Sähkön vähittäismarkkinoiden tilanne säilyy haastavana muuttuvissa markkinaolosuhteissa. Energiatoimialan riskillisyyden voidaan yleisesti todeta kasvavan edelleen tulevaisuudessa. Helenin kannattavuutta heikentää edelleen korkeat päästöoikeuksien ja polttoaineiden kustannukset vuonna 2022. Tästä johtuen kannattavan kaukolämpöliiketoiminnan harjoittaminen on haastavaa. Olemme jo aiemmin ennakoineet vuoden 2022 tuloksen jäävän edellisvuotta heikommaksi. Lisäksi nykyinen markkinatilanne on merkittävästi lisännyt tuloksen epävarmuutta.

Tutustu Helen-konsernin osavuosikatsaukseen. 

Lue lisää aiheesta

Helen