Uutinen / 29.4.2024

Helen-konsernin osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2024: Kaukolämmön vihreän siirtymän investoinnit etenivät suunnitellusti

Tammi–maaliskuu 2024

 • Konsernin liikevaihto pieneni 13 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden ja oli 631 (727) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto pieneni 11 prosenttia ja oli 60 (67) miljoonaa euroa.
 • Sähkön myynti kasvoi 3 prosenttia ja oli 1 490 (1 451) gigawattituntia.
 • Sähkön siirto Helsingissä kasvoi 8 prosenttia ja oli 1 260 (1 166) gigawattituntia.
 • Lämmön myynti kasvoi 11 prosenttia ja oli 2 713 (2 434) gigawattituntia.
 • Jäähdytyksen myynti kasvoi 16 prosenttia ja oli 36 (31) gigawattituntia.

Konsernin avainluvut

Milj. euroa, ellei toisin mainittu Q1/2024 Q1/2023 Muutos 2023
Liikevaihto 631 727 -13 % 1 826
Käyttökate (EBITDA) 119 131 -9 % 308
Liikevoitto (EBIT) 60 67 -11 % 93
     % liikevaihdosta 9 % 9 % 0 % 5 %
Tulos ennen veroja 59 69 -14 % 75
Investoinnit 102 74 37 % 408
Omavaraisuusaste, % 55 % 57 % -4 % 54 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 12 kk, % 4 % 2 % 95 % 4 %
Taseen loppusumma 4 063 3 980 2 % 4 005
Keskimääräinen henkilöstömäärä 789 727 9 % 757

Toimitusjohtaja Olli Sirkka kommentoi

Käynnistimme liiketoimintavuoden vihreään siirtymään, joustoon ja kannattavuuteen nojaavan uuden strategiamme ohjaamana. Strategian lisäksi uudistimme organisaatiomme, joka koostuu nyt tulosvastuullisista liiketoimintayksiköistä ja niitä tukevista konsernitoiminnoista. Uusi organisaatiorakenne tukee strategiamme toteuttamista ja mahdollistaa tavoittelemiemme tulosten saavuttamisen.

Konsernin liikevaihto pieneni 13 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden pääasiassa sähkön tukkuhinnan laskun vuoksi ja oli 631 (727) miljoonaa euroa. Raportoitu suhteellinen kannattavuus pysyi edellisvuoden tasolla. Liikevoitto oli 60 (67) miljoonaa euroa. Liikevoittoa heikensi Kellosaaren varavoimalaitoksen sulkemiseen liittyvä 11 miljoonan euron alaskirjaus. Tulosta rasittavat myös Salmisaaren kivihiilituotannon päättymiseen liittyvät nopeutetut poistot.

Energia-ala elää yhteiskunnan vihreän siirtymän vuoksi merkittävää investointivaihetta, ja Helen on tehnyt viime vuosina poikkeuksellisen mittavia investointeja hiilineutraaliin energiajärjestelmään. Tulemme investoimaan yhteensä yli 600 miljoonaa euroa puhtaaseen energiaan vuoden 2024 aikana. Investoinneissamme meitä ohjaa uusi vihreä ja vastuullisuustavoitteisiin sidottu rahoituksen viitekehys, jonka julkaisimme katsauskauden lopulla. Viitekehys sai ulkopuolisen arvion antaneelta Moody’s Investors Serviceltä parhaan mahdollisen luokituksen.

Merkittävä osa Helenin vuoden 2024 investoinneista kohdistuu lämmöntuotannon uudistamiseen Helsingissä. Rakennamme lämpöpumppulaitoksia Eiranrantaan ja Salmisaareen sekä sähkökattilalaitoksia Salmisaareen ja Hanasaareen. Lisäksi muutamme Salmisaaren lämpölaitoksen kivihiilikäyttöisen kattilan pellettikäyttöiseksi. Investointien valmistuessa luovumme lopullisesti kivihiilen käytöstä, mikä vähentää niin Helenin kuin koko Helsingin päästöjä merkittävästi. Salmisaaren kivihiilikäyttöisen voimalaitoksen viimeinen vuosi käynnistyi katsauskauden lopussa, ja laitos poistuu käytöstä 1. huhtikuuta 2025.

Sähkön osalta investoimme katsauskauden aikana Nurmijärvelle rakennettavaan 40 megawatin sähkövarastoon. Varasto on yksi ensimmäisistä suuren mittaluokan sähkön varastointijärjestelmistä Suomessa ja se tuo merkittävän lisän Helenin sähkövarastokapasiteettiin. Energiajärjestelmän joustavuuden lisääminen on kriittinen osa Helenin strategiaa, ja sen edellytysten turvaaminen on tärkeää strategian toteutumisen kannalta.

Sähkön siirto- ja jakeluverkkojen rooli kestävän energiajärjestelmän mahdollistajana korostuu sähkön kulutuksen kasvaessa ja tuotannon siirtyessä pois kasvukeskuksista. Investoinnit sähkön kanta- ja jakeluverkkoon pitää turvata, jotta siirtokapasiteetti riittää myös sähköistyvään lämmön tuotantoon Helsingissä. Kantaverkon riittävän nopea uudistaminen ja laajentaminen on vihreän siirtymän edellytys.

Katsastuskauden merkittävät tapahtumat

 • Emoyhtiö organisoitui uuden strategian myötä tulosvastuullisiin liiketoimintayksiköihin ja niitä tukeviin konsernitoimintoihin. Uusi johtoryhmä aloitti toimintansa 1. tammikuuta.
 • Helen Sähköverkko Oy:n toimitusjohtaja Markus Lehtonen nimitettiin emoyhtiön johtoryhmän jäseneksi 1. helmikuuta alkaen.
 • Emoyhtiö teki investointipäätöksen Nurmijärvelle rakennettavasta 40 megawatin sähkövarastosta. Varasto on yksi ensimmäisistä suuren mittaluokan sähkön varastointijärjestelmistä Suomessa.
 • Kaukolämmössä siirryttiin vuodenvaihteessa voimaan tulleen tuoteuudistuksen myötä kuukausihintoihin. Uudistuksen tavoitteena on vastata paremmin asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin sekä lisätä kaukolämmön hinnoittelun läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaisuutta.
 • Emoyhtiön asiakkuudet ja palvelut- sekä lämpö ja jäähdytys -liiketoimintayksiköissä käytiin muutosneuvottelut, joiden tavoitteena oli varmistaa liiketoimintayksiköiden kannattavuus. Neuvotteluiden lopputuloksena 43 työtehtävää päättyi ja lieventävien toimenpiteiden seurauksena tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottavien määrä jäi yhteen.
 • Helen kertoi muuttavansa Sähkötalosta uusiin toimitiloihin Helsingin Salmisaareen kesällä 2025. Muutto mahdollistaa konsernin entistä tiiviimmän yhteistyön, sillä Helen Sähköverkko Oy muuttaa samoihin tiloihin emoyhtiön kanssa.
 • Helen Sähköverkko Oy kertoi jättävänsä veloittamatta asiakkailtaan huhti- ja toukokuun verkkopalvelumaksut. Päätöksen taustalla on kulujen merkittävä aleneminen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n jätettyä perimättä osan kantaverkkomaksuista. Päätöksellä ei ole vaikutusta konsernin tulokseen.

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

 • Helen teki investointipäätöksen Helsingin Vuosaareen rakennettavasta vihreän vedyn tuotantolaitoksesta. Kyseessä on Helenin ensimmäinen vetyhanke, jonka avulla se luo tarvittavaa osaamista laajamittaisen vedyn tuotannon tarpeisiin ja lisää koko energiajärjestelmän joustavuutta. Tuotetun vedyn ensisijainen käyttökohde on laitoksen yhteyteen rakennettava vetytankkausasema.

Näkymät tulevaisuuteen

Sähkömarkkinat ovat edelleen äärimmäisen herkkiä muutoksille, minkä vuoksi sähkön tulevan hintatason ennustaminen on hyvin vaikeaa. Tuulivoimatuotannon lisääntyminen kasvattaa tarjolla olevan sähkön määrää, mutta suuren mittaluokan vihreän siirtymän investointien toteutus ja niiden myötä lisääntyvä sähkön kulutus antavat vielä odottaa itseään.

Sähkön suuret hinnanvaihtelut tekevät yhtiön tuloskehityksen ennakoinnista vaikeaa, mutta vuoden 2024 tuloksen arvioidaan olevan edellisvuotta parempi. Pitkään tappiollisena pysyneen kaukolämmön ennustetaan kääntyvän voitolliseksi vuoden loppuun mennessä lämmön tuotannon irtaantuessa fossiilisista polttoaineista. Helen Sähköverkko Oy:n päätöksellä jättää veloittamatta huhti–toukokuun verkkopalvelumaksut asiakkailtaan ei ole vaikutusta konsernin tulokseen.

Yleisen taloustilanteen epävarmuus sekä inflaation aiheuttama korkotason ja kustannusten nousu näkyy energia-alalla tilauskannan laskuna sekä rahoitushaasteina. Suomi ei kuitenkaan saa menettää asemaansa vihreän siirtymän eturintamassa. Taloustilanteen heikentymisestä huolimatta on äärimmäisen tärkeää pitää kiinni suunnitellusta investointitahdista, jotta siirtymä fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan ja hiilineutraaliin energiantuotantoon toteutuu ajallaan.

Helenin investoinnit hiilineutraaliin sähkön, lämmön ja jäähdytyksen tuotantoon konkretisoituvat uusien tuuli- ja aurinkopuistojen rakentuessa ympäri Suomea ja olemassa olevien voimalaitosalueiden muuttaessa muotoaan Helsingissä. Yhtiön tuotantorakenne siirtyy sähkön ja lämmön yhteistuotannosta erillistuotantoon, jossa sähkön pääasialliset tuotantomuodot ovat tuuli-, aurinko-, vesi- ja ydinvoima. Lämmön tuotanto sähköistyy vauhdilla ja koostuu tulevaisuudessa lämpöpumpuista ja sähkökattiloista sekä kestävästä bioenergiasta. Lisäksi selvitystyö vedyn ja pienydinvoiman roolista osana kestävää energiajärjestelmää etenee.

Helen-konsernin tammi–kesäkuun puolivuosikatsaus julkaistaan 29. heinäkuuta 2024.

Lue lisää aiheesta

Helen