Nyhet / 29.4.2024

Helen-koncernens delårsöversikt januari–mars 2024: Investeringarna i fjärrvärmens gröna omställning framskrider enligt plan

Januari–mars 2024

 • Koncernens omsättning minskade med 13 procent jämfört med motsvarande period i fjol och var 631 (727) miljoner euro.
 • Rörelsevinsten minskade med 11 procent och var 60 (67) miljoner euro.
 • Elförsäljningen ökade med 3 procent och var 1 490 (1 451) gigawattimmar.
 • Elöverföringen i Helsingfors ökade med 8 procent och var 1 260 (1 166) gigawattimmar.
 • Försäljningen av värme ökade med 11 procent och uppgick till 2 713 (2 434) gigawattimmar.
 • Försäljningen av kyla ökade med 16 procent och var 36 (31) gigawattimmar.

Koncernens nyckeltal

Miljoner euro, om inget annat anges Q1/2024 Q1/2023 Förändring 2023
Omsättning 631 727 -13 % 1 826
Driftsbidrag (EBITDA) 119 131 -9 % 308
Rörelsevinst (EBIT) 60 67 -11 % 93
     % av omsättningen 9 % 9 % 0 % 5 %
Resultat före skatt 59 69 -14 % 75
Investeringar 102 74 37 % 408
Soliditetsgrad, % 55 % 57 % -4 % 54 %
Avkastning på investerat kapital (ROCE), 12 månader, % 4 % 2 % 95 % 4 %
Balansomslutning 4 063 3 980 2 % 4 005
Genomsnittlig personalmängd 789 727 9 % 757

Verkställande direktör Olli Sirkka kommenterar

Vi inledde verksamhetsåret i enlighet med vår nya strategi som bygger på grön omställning, flexibilitet och lönsamhet. Vid sidan av strategin förnyade vi också vår organisation, så att den nu består av affärsenheter med resultatansvar och koncernfunktioner som stöder dessa. Den nya organisationsstrukturen stöder genomförandet av vår strategi och gör det möjligt för oss att uppnå de uppställda målen.

Koncernens omsättning minskade med 13 procent jämfört med motsvarande period i fjol, främst på grund av det sjunkande partipriset på el, och var 631 (727) miljoner euro. Den rapporterade relativa lönsamheten låg på samma nivå som i fjol. Rörelsevinsten var 60 (67) miljoner euro. Rörelsevinsten försvagades av en nedskrivning på 11 miljoner som hänför sig till stängningen av reservkraftverket på Skällarn. Resultatet belastas också av de påskyndade avskrivningar som gäller avvecklingen av stenkolsproduktion på Sundholmen.

Till följd av samhällets gröna omställning befinner sig energibranschen i en betydande investeringsfas, och Helen har under de senaste åren gjort exceptionellt omfattande investeringar i det klimatneutrala energisystemet. Vi kommer att investera totalt över 600 miljoner euro i ren energi under 2024. Investeringarna styrs av ett nytt, grönt investeringsramverk kopplat till hållbarhetsmålen som vi publicerade i slutet av granskningsperioden. Ramverket tilldelades bästa möjliga klassificering i en extern bedömning av Moody’s Investors Service.

En betydande del av Helens investeringar 2024 riktar sig till förnyandet av värmeproduktion i Helsingfors. Vi bygger värmepumpsanläggningar på Eirastranden och Sundholmen samt elpanneanläggningar på Sundholmen och Hanaholmen. Dessutom bygger vi om stenkolspannan i Sundholmens värmekraftverk till en pelletspanna. När investeringarna färdigställts avvecklar vi slutgiltigt användningen av stenkol, vilket avsevärt minskar utsläppen för både Helen och Helsingfors. Sundholmens stenkolskraftverk inledde sitt sista år i slutet av granskningsperioden och anläggningen stängs den 1 april 2025.

När det gäller el investerade vi under granskningsperioden i ett elenergilager på 40 megawatt som byggs i Nurmijärvi. Lagret är ett av de första storskaliga lagringssystemen för elenergi i Finland och det ökar Helens elenergilagerkapacitet avsevärt. Att öka flexibiliteten i energisystemet är en central del av Helens strategi och det är viktigt att trygga förutsättningarna för ökad flexibilitet för att kunna genomföra strategin.

Den roll som elöverförings- och distributionsnäten spelar som möjliggörare av ett hållbart energisystem betonas när elförbrukningen ökar och produktionen flyttas bort från tillväxtcentrum. Investeringar i stam- och distributionsnäten för el måste tryggas så att överföringskapaciteten räcker också till den elektrifierade värmeproduktionen i Helsingfors. En tillräckligt snabb förnyelse och utvidgning av stamnätet är en förutsättning för den gröna omställningen.

Viktiga händelser under granskningsperioden

 • Med den nya strategin organiserades moderbolaget i affärsenheter med resultatansvar och koncernfunktioner som stöder dessa. Den nya ledningsgruppen tillträdde den 1 januari.
 • Helen Elnät Ab:s verkställande direktör Markus Lehtonen utsågs till medlem i moderbolagets ledningsgrupp från och med den 1 februari.
 • Moderbolaget fattade ett investeringsbeslut om ett elenergilager på 40 megawatt som ska byggas i Nurmijärvi. Lagret är ett av de första storskaliga lagringssystemen för elenergi i Finland.
 • Inom fjärrvärme övergick man till månadspriser i och med den produktförnyelse som trädde i kraft vid årsskiftet. Målet med förnyelsen är att bättre svara på kundernas föränderliga behov samt öka transparensen och överensstämmelsen hos prissättningen på fjärrvärme.
 • Omställningsförhandlingar inleddes på moderbolagets affärsenheter Försäljning och kundservice samt Värme och kyla med målet att trygga affärsenheternas lönsamhet. Som resultat av förhandlingarna nedlades 43 arbetsuppgifter och tack vare förmildrande åtgärder blev antalet uppsägningar av ekonomiska och produktivitetsskäl endast en.
 • Helen informerade om sin flytt från det ikoniska Elhuset till nya verksamhetslokaler på Sundholmen sommaren 2025. Flytten möjliggör ett ännu närmare samarbete inom koncernen eftersom Helen Elnät Ab flyttar till samma lokaler som moderbolaget.
 • Helen Elnät Ab meddelande att de inte tar ut några nättjänstavgifter av sina kunder i april och maj. Bakgrunden till beslutet är en märkbar minskning av kostnaderna i och med att stamnätsbolaget Fingrid Abp lät bli att ta ut en del av stamnätsavgifterna. Beslutet påverkar inte koncernens resultat.

Viktiga händelser efter granskningsperioden

 • Helen fattade beslut om byggandet av en produktionsanläggning för grön vätgas i Nordsjö i Helsingfors. Det är Helens första vätgasprojekt och skapar nödvändig kunskap för behovet att producera vätgas i stor skala och öka en smidig funktion inom hela energisystemet. Den producerade vätgasen kommer främst att användas i en vätgasstation som byggs i anslutning till anläggningen.

Utsikter för framtiden

Elmarknaden är fortsättningsvis ytterst känslig för förändringar, vilket gör det mycket svårt att förutspå den framtida prisnivån för el. Den växande vindkraftsproduktionen ökar mängden tillgänglig el, men genomförandet av de storskaliga investeringarna för den gröna omställningen och den resulterande ökningen av elförbrukning är ännu inte aktuella.

Stora fluktuationer i elpriset gör det svårt att förutsäga bolagets resultatutveckling, men enligt uppskattningar kommer 2024 års resultat att vara bättre än året innan. Fjärrvärmen, som länge varit förlustbringande, förutspås blir vinstgivande före årets slut då värmeproduktionen lösgörs från fossila bränslen. Helen Elnät Ab:s beslut att inte ta ut nättjänstavgifter av sina kunder för april–maj påverkar inte koncernens resultat.

Den allmänna osäkerheten gällande den ekonomiska situationen samt ökningarna i räntesats och kostnader som inflationen medför syns inom energibranschen både som en minskad beställningsbas och som utmaningar förknippade med finansieringen. Finland får dock inte förlora sin ställning i framkanten av den gröna omställningen. Trots den sämre ekonomiska situationen är det ytterst viktigt att vi håller oss till den planerade investeringstakten så att övergången från fossila bränslen till förnybar och klimatneutral energiproduktion genomförs i tid.

Helens investeringar i klimatneutral produktion av el, värme och kyla kommer att konkretiseras genom att nya vind- och solparker byggs runt om i Finland och befintliga kraftverksområden omformas i Helsingfors. Bolagets produktionsstruktur övergår från kraftvärme av el och värme till separat produktion, där de huvudsakliga produktionsformerna för el är vind-, sol-, vatten- och kärnkraft. Värmeproduktionen elektrifieras snabbt och kommer i framtiden att bestå av värmepumpar, elpannor och hållbar bioenergi. Dessutom framskrider arbetet med att utreda rollen för vätgas och småskalig kärnkraft som en del av det hållbara energisystemet.

Helen-koncernens halvårsöversikt för januari–juni publiceras den 29 juli 2024.

Läs mer om ämnet

Helen