Blogi / 19.12.2016

Sidosryhmät: Helenin pitäisi lisätä uusiutuvan energian tuotantoa

Me kysyimme, te vastasitte. Ja priorisoitte.

Teksti: Pirjo Jantunen

Marraskuun lopulla toteutimme verkkoaivoriihen, jossa kysyimme sidosryhmiltämme mikä on tärkeintä Helenin vastuullisuustyössä. Vastaajia oli yli 1000 ja erilaisia ehdotuksia kertyi yli 200 sivua. Kiitos!

Eroon fossiilisista, lisää uusiutuvaa energiaa

Mitä mieltä te sitten olitte? Lähes yksimielisesti sitä mieltä, että Helenin tulee siirtyä fossiilista polttoaineista, etenkin kivihiilestä, uusiutuviin polttoaineisiin, erityisesti aurinkoon ja tuuleen. Yli 860 ehdotuksesta noin viidennes käsitteli fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistä.

Kaikkein tärkeimmäksi vastuullisuutta edistäväksi keinoksi nähtiin aurinkoenergian lisääminen. Lähes yhtä tärkeäksi arvioitiin uusiutuva energia yleisesti.

Avointa viestintää ja uusia palveluita

Osallistujat pitivät myös energiatehokkuutta ja energiansäästön edistämistä tärkeinä asioina. Myös energiatehokkuuteen liittyvistä uusista palveluista tuli paljon ideoita ja koululaisyhteistyön toivottiin jatkuvan.

Päästöjen vähentämisessä korostui hiilidioksidipäästöjen vähentäminen tuotantotapoja muuttamalla. Ilmanlaatuun vaikuttavien päästöjen vähentäminen nähtiin myös tärkeänä.

Tuotantomuotoihin liittyvien kommenttien lisäksi aivoriihen vastauksissa näkyy, että sidosryhmät uskovat Helenin mahdollisuuksiin toimia edelläkävijänä energiantuotannon muutoksessa. Meiltä toivotaan rohkeita tekoja ja erityisesti avoimempaa viestintää. Henkilöstömme pitää luonnollisesti tärkeänä vastuullista toimintaamme työnantajana.

Vahvistusta toiminnan kehittämiselle

Mitä me sitten teemme tuloksilla? Olemme käsitelleet tuloksia sisäisesti eri foorumeilla ja vieneet ideoita eteenpäin. Sidosryhmien näkemykset ovat taustamateriaalia vastuullisuustyömme kehittämiselle. Konkreettinen osa työtä on pian julkaistava vastuullisuusraporttimme. Raportissa nostamme esiin erityisesti sidosryhmien tärkeänä pitämiä asioita.

Kivihiilen käytön vähentäminen ja uusiutuvan energiantuotannon lisääminen ovat oleellinen osa kehitysohjelmaamme kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Kehitysohjelman toteutusvaihtoehdot, uuden voimalaitoksen rakentaminen Vuosaareen tai biomassan polton lisääminen Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksissa, menevät tämän vuoden aikana kaupungin päätöksentekoprosessiin.

Aurinkovoimala

Teidän vastaustenne perusteella voimme todeta, että kehityssuunta on oikea, mutta vauhtia tarvitaan lisää. Onneksi konkreettista edistymistäkin tapahtuu: kuvissa näkyvä Suvilahden aurinkovoimala on valmis ja tuottaa aurinkosähköä aina kun säät suosivat. Pohdimme parhaillaan, millaisia energiatehokkuuspalveluita voisimme tarjota esimerkiksi taloyhtiöille, mitä vastauksissa paljon toivottiin.

Kalateiden rakentaminen vesivoimaloihin ja Vanhankaupunginkosken padon purkaminen nousi kyselyssä voimakkaasti esiin. Asia on esillä muillakin foorumeilla: Helsingin kaupunginvaltuustolle on tehty aloite HSY:n omistaman padon purkamisesta. Aloite on parhaillaan lausuntokierroksella. Vanhankaupunginkosken vesivoimalaitos ennallistettiin aikoinaan teollisuusperinteen vaalimiseksi. Pato estää kalojen nousun joen länsihaarasta, itähaarassa sen sijaan on kalatie.

Viestinnän avoimuuden lisääminen on yksi kehityskohteistamme. Tämä blogi on yksi väylä kertoa kuulumisistamme, mutta selvästi lisää työtä tarvitaan. Jatkossa yritämme ottaa sidosryhmiä entistä enemmän mukaan toimintamme kehittämiseen. Kutsunkin sinut ideoimaan vastuullisempaa Heleniä työpajaan keskiviikkona 25.3., lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä. Tervetuloa!

 

Vastuullisuusaivoriihi:
Kysyimme aivoriihessä, miten voisimme toimia entistä vastuullisemmin. Osallistujat vastasivat kysymykseen omin sanoin. Seuraavaksi pyysimme vastaajaa priorisoimaan muiden osallistujien jättämiä ehdotuksia sen mukaan, mikä on kaikkein tärkeintä Helenin vastuullisuudessa. Lopuksi pyysimme vielä ehdotuksia yhteistyöstä vastuullisuuden kehittämiseksi. Aivoriiheen osallistuttiin kaikkiaan 1006 kertaa. Tässä tekstissä on käsitelty sidosryhmien aivoriihessä esiintuomia näkemyksiä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Fountain Parkin kanssa.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus