Blogi / 16.3.2017

Lisää uusiutuvaa ja päästötöntä energiaa, vähemmän fossiilisia

Vuonna 2016 Helenin fossiilisilla polttoaineilla tuottaman energian osuus laski. Samaan aikaan uusiutuvan, lämpöpumppujen ja ydinvoiman osuus tuotannossa kasvoi.

Teksti: Maiju Westergren

Uusiutuvien energianlähteiden, lämpöpumppujen ja ydinvoiman osuus energiantuotannossamme kasvoi 20 prosentista 22 prosenttiin. Lisäsimme lämpöpumpuilla tuotetun energian määrää 17 prosenttia ja viisinkertaistimme puupelleteillä tuotetun kaukolämmön määrän. Samaan aikaan fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian osuus laski 80 prosentista 78 prosenttiin.

Kaukolämmön alkuperäSähkön alkuperä

Näistä muutoksista huolimatta hiilidioksidipäästömme kasvoivat 12 prosenttia. Myös rikki- ja hiukkaspäästöt kasvoivat. Tämä johtuu fossiilisten polttoaineiden käytön sisällä tapahtuneista muutoksista: osa maakaasun käytöstä korvautui kivihiilellä.

Kaikki päästömme eivät suinkaan kasvaneet. Pystyimme hieman vähentämään typen oksidipäästöjä, sillä teimme toissavuonna mittavat investoinnit typen oksidien puhdistuslaitteistoihin.  

Mitä muutosten taustalla?

Uusiutuvien energianlähteiden käytön kasvu on seurausta puupellettien käytön lisäämisestä Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksissa. Katri Valan lämpöpumppulaitoksessa tuotimme ennätysmäärän kaukolämpöä. Myös tuulituotantomme määrä kasvoi hieman.

Maakaasun käytön korvautuminen kivihiilellä johtuu markkinatilanteesta. Tällä hetkellä kivihiilen hinta on paljon alhaisempi kuin maakaasun. Kun samaan aikaan sähkön markkinahinta on alhainen, kannattaa tuottaa sähkö ja lämpö kivihiilellä.

Vasta kun sähkön hinta kipuaa paljon nykyistä tasoa korkeammalle, kääntyy tilanne maakaasulle suotuisammaksi. Tämä perustuu maakaasulaitosten parempaan rakennusasteeseen yhteistuotannossa eli sähköä saadaan suhteessa enemmän kuin kivihiilellä tuotetulla yhteistuotannolla.

Mikä lääkkeeksi?

Ilmastotavoitteiden valossa kivihiilen käyttöä täytyy vähentää. Ensimmäinen keino joka monelle tulee mieleen, on hiilen verojen korottaminen. Tämä ei pure. Vain lämmöntuotannon polttoaineita voidaan verottaa, ei sähkön tuotantoa yhteisillä Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Kaukolämmön verorasitus kasvaisi entisestään, mutta voimalaitosten ajojärjestys ei muuttuisi.

Paras ratkaisu olisi iso korjausliike päästökauppaan. Se ei ehkä ole se nopein lääke, mutta ainoa, joka ohjaa fossiilista energiantuotantoa pois markkinoilta ja suosii päästötöntä energiantuotantoa. Nykytilanne, jossa uusiutuvia tuetaan, mutta päästöoikeuden alhaisen hinnan vaikutuksesta hiilisähkölle ei tule riittävästi kustannusvaikutusta, on veronmaksajille kallis ja tehoton.

Kohti päästövähennyksiä

Vuoden 2018 alussa uusiutuvan energiantuotannon osuutemme kasvaa edelleen, kun Salmisaaren pellettilämpölaitos aloittaa lämmöntuotannon. Vuoden päästä keväällä valmistuu myös uusi lämpöpumppulaitos Esplanadin alle. Iso käännekohta hiilen käytölle tulee vuonna 2024, jolloin suljemme Hanasaaren voimalaitoksen. Tällöin poistuu yli puolet Helsingin kivihiilikapasiteetista.

Vaikka hiilidioksidipäästömme nyt hetkellisesti nousivat, tulemme saavuttamaan välitavoitteemme, 20 prosenttia vähemmän hiilidioksidipäästöjä vuoteen 1990 verrattuna, sekä 20 prosentin uusiutuvan energian osuuden viimeistään vuonna 2024. Ilmastoneutraali energiajärjestelmä vuoteen 2050 mennessä on päätavoitteemme, jota kohti teemme töitä joka päivä.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Lämpö