Blogi / 15.9.2021

Helenin vastuullisuustyö vastaa sidosryhmien näkemyksiä – hiilestä luopuminen ja uusiutuvien ratkaisujen kehittäminen ovat keskiössä

Toteutamme muutaman vuoden välein laajan sidosryhmädialogin siitä, miten vastuullisuustyömme vastaa työntekijöidemme ja sidosryhmiemme odotuksia ja näkemyksiä. Sidosryhmädialogin aiheiden ja keskustelujen pohjalta saamme arvokasta tietoa siitä, mihin teemoihin vastuullisuustyössä meidän olisi olennaista syventyä.

Teksti: Maiju Westergren

Helenin sidosryhmät ovat ajan hermoilla. Heidän näkemyksensä vastuullisuuden eri osa-alueista ovat hyvin monipuolisia, asiantuntevia ja ajankohtaisia. Aiempina vuosina paljon puhututtaneet ja vastuullistyön merkittävimpinä teemoina pidetyt päästöjen vähentäminen, uusiutuva energia ja toimitusvarmuus saivat rinnalleen vuoden 2021 kyselyssä uusia ulottuvuuksia.

Sidosryhmämme haluavat jatkossa nähdä Helenin tekevän konkreettisia toimenpiteitä myös vastuullisen johtamisen, sidosryhmäyhteistyön, energian alkuperän ja kestävyyden selvittämisen, alihankintaketjujen ja biodiversiteetin eteen.

Vastaajat olivat yksimielisiä siitä, että keskeisintä Helenin vastuullisuuden kehittämisessä on hiilen polttamisesta luopuminen ja uusiutuvien vaihtoehtojen aktiivinen kehittäminen. Sidosryhmämme kokivat, että tärkeimpiä toimia, jotka tukevat luopumista hiilestä, ovat hukkalämmön hyödyntäminen ja energian varastointi.

Helen on sijoittanut viime vuosina merkittäviin investointeihin, ja olemme tehneet toimia, jotka mahdollistavat kivihiilestä luopumisen ennakoitua nopeammin. Hanasaaren kivihiilivoimalaitos suljetaan aikaistetusti jo vuonna 2023. Salmisaaren voimalaitoksen korvaamisen ratkaisuja työstämme parhaillaan, ja sekin päästään sulkemaan tämän vuosikymmenen aikana.

Otamme jo nyt hukkalämpöjä talteen kaukolämpöjärjestelmäämme mm. kiinteistöistä, puhdistetusta jätevedestä sekä kahvipaahtimosta. Lämpöä, kylmää ja sähköä varastoidaan kulutushuippujen varalle. Uusia selvityksiä tehdään ja esimerkiksi vedyn rooli tulevaisuudessa on kiinnostava.

Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus on ollut viime aikoina mediassa keskustelussa mm. tuoreen IPCC:n raportin myötä. Nähdään, että ilmaston ja luonnon välillä on kytköksiä, ja luonnon monimuotoisuus on ilmastokriisin ohella iso vastuullisuusteema.

Teema nousi myös kyselyssämme vahvasti esille. Siksi tartuimmekin toimeen ja ryhdyimme työstämään Helenille omaa biodiversiteettistrategiaa. Pyrimme entisestään vähentämään toimintamme vaikutusta ympäristöön. Esimerkiksi biomassaa hankimme vain kestävistä lähteistä, ja meillä on laajat vaatimukset toimittajille lahopuiden jättämisestä metsään. Vesivoiman osalta selvitämme parhaillaan kalan kululle mahdollisuuksia Kymijoen läntisessä uomassa.

Saimme kyselyssä myös useita hyviä kehitysideoita mm. innovaatiokokeiluista, kilpailuista ja kampanjoista. Niissä oli yksi yhteinen piirre: yhteistyö. Yhteistyötä toivottiin niin talonyhtiöiden, opiskelijoiden, muiden yritysten kuin kansalaisjärjestöjen kanssa. Jatkossa lupaamme tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa matkalla kohti vastuullisempaa energiatulevaisuutta!

Perehdymme kyselyn vastauksiin huolella Helenissä. Kysely toimii pohjana, kun työstämme ja päätämme olennaisimmista vastuullisuusteemoistamme. Dialogin pohjalta viemme konkreettisia toimenpide-ehdotuksia liiketoiminnoille ja ehdotuksia yritysvastuuteemoista johdolle. Huomioimme toimenpiteet jokapäiväisessä työssämme ja seuraamme niiden edistymistä erilaisilla mittareilla.

Sidosryhmädialogi toteutettiin toukokuussa 2021. Vastauksia saimme yhteensä 481 kappaletta. Lämmin kiitos kaikille vastaajille!

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus