Brändikampanjan arvonnan säännöt

Helen Oy arpoo sähköpyöriä, otsalamppuja ja varavirtalähteitä

Arvonnan järjestäjä
Arvonnan järjestää Helen Oy (y-tunnus: 2630573-4, Kampinkuja 2, 00090 HELEN). Helen Oy:stä käytetään jäljempänä nimitystä ”Helen” tai ”Järjestäjä”.

Arvonnan säännöt
Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy nämä arvonnan säännöt sekä sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän arvontaa koskevia päätöksiä.

Osallistuminen
Arvontaan voi osallistua osoitteessa helen.fi/fiksumpaaenergiaa. Arvontaan voi osallistua lähettämällä oman ideansa, nimensä ja sähköpostiosoitteensa sekä muut osallistumisen yhteydessä pyydetyt tiedot Helenille osoitteessa helen.fi/fiksumpaaenergiaa. Osallistuja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Osallistujat ja osallistumisoikeus
Arvontaan voivat osallistua vähintään 18-vuotiaat Suomessa asuvat henkilöt. Helenissä työskentelevät henkilöt tai heidän perheenjäsenensä eivät saa osallistua arvontaan. Arvontaan osallistuminen ei edellytä Helenin asiakkuutta eikä tuotteen tai palvelun ostamista tai lupaa muuhun kuin arvontaan liittyvään yhteydenottoon. Osallistuja vastaa näiden sääntöjen ja niiden perusteella Järjestäjän tekemien päätösten vastaisesta toiminnasta aiheutuvista seuraamuksista.

Osallistumalla arvontaan osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut arvontaa varten toimittamansa idean (jäljempänä ”idea”) itse. Lisäksi osallistuja vakuuttaa, ettei Idea loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta ja että Idea ei ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastainen.

Osallistumisaika
Arvontaan voi osallistua 5.12.-31.12. välisenä aikana ellei toisin ilmoiteta. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumishakemuksia ei hyväksytä mukaan arvontaan. Vastuu osallistumishakemuksen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjällä on oikeus keskeyttää arvonta tai muuttaa arvonnan aikataulua. Mikäli arvonta keskeytetään ennenaikaisesti, palkinnot arvotaan keskeyttämiseen mennessä osallistuneiden kesken.

Palkinto
Kaikkien arvontaan osallistumisaikana osallistujien kesken arvotaan kaksi (2) Helkama E7 28” 7V-mallista sähköpyörää Helen logolla varustettuna sekä viisi (5) tuotepakettia, joista kukin sisältää yhden (1) otsalampun ja yhden (1) varavirtalähteen. Yksi osallistuja voi voittaa vain yhden edellä mainitun palkinnon. Palkinnon lunastus on mahdollista vain Suomessa. Palkinnon lunastuksen ajankohdasta sovitaan tarkemmin arvonnan voittajan kanssa.

Palkintoehdot
Palkinto arvotaan osallistumisajan päätyttyä, kuitenkin viimeistään 2.1. Palkinnon voittajalle ilmoitetaan voitosta sähköpostitse tai puhelimitse osallistujan antamilla yhteystiedoilla. Mikäli voittaja ei vahvista vastaanottaneensa sähköpostia, jossa on ilmoitettu voittamisesta, eikä häntä tavoiteta muutoin hänen antamiaan yhteystietoja käyttäen tai voittaja ei lunasta palkintoa 6.1. mennessä, lunastamaton voitto mitätöityy ja suoritetaan uusi arvonta mahdollisimman pikaisesti, kuitenkin viimeistään 9.1. mennessä.

Käyttämätöntä palkintoa tai sen osaa ei korvata eikä palkintoa voi muuttaa rahaksi, eikä sitä voi myydä/välittää eteenpäin tai siirtää toiselle henkilölle. Osallistuja vastaa palkinnon vastaanottamisesta mahdollisesti aiheutuvista veroseuraamuksista.

Järjestäjä maksaa palkinnosta lakisääteisen arpajaisveron. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa voittajalle. Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi ja paikkakunta missä tahansa mediassa ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

Järjestäjän vastuu
Järjestäjä ei vastaa osallistujien yhteystiedoissa tai muissa osallistujien antamissa tiedoissa olevista virheistä tai tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä, virheestä osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisen esteistä tai ongelmista. Järjestäjä ei vastaa mistään mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen arvontaan osallistumisesta, palkinnon vastaanottamisesta tai lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjän vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa arvonnan kohteena olevan palkinnon määrään.Henkilötietojen käsittely sekä arvontaan annetun Idean käyttäminen.

Arvontaan osallistuvilta pyydetään kohdassa ”Osallistuminen” mainittuja tietoja. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Järjestäjä käsittelee tietoja ja niihin sisältyviä henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi sekä ottaakseen yhteyttä voittajaan ja luovuttaakseen palkinnon voittajalle. Tietoja voidaan käyttää myös Järjestäjän sähköiseen suoramarkkinointiin, mikäli osallistuja on myöntänyt siihen luvan. Henkilötietojen käsittely on tarpeen Helenin oikeutetun edun toteuttamiseksi. Järjestäjä säilyttää henkilötietoja vain sen ajan, mikä on tarpeen edellä mainittua käyttötarkoitusta varten, ellei lainsäädäntö edellytä henkilötietojen pidempää säilyttämistä. Arvontaan osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään muutoin soveltuvan tietosuojalainsäädännön ja Järjestäjän verkkosivustolta löytyvien henkilötietojen käsittelyä koskevien käytäntöjen mukaisesti.

Järjestäjällä on ilman osallistujan erillistä suostumusta oikeus vapaasti, haluamallaan tavalla julkaista osallistujien lähettämiä Ideoita tai osia niistä nimettömänä (eli niin, että Ideoita ei voida yhdistää osallistujaan) sekä käyttää Ideoita nimettöminä muutenkin haluamallaan tavalla Järjestäjän mainonnassa ja markkinoinnissa. Helenillä on oikeus julkaista osallistujien nimiä ja Ideoita osallistujan nimellä varustettuna vain osallistujan arvontaan osallistuessaan antaman suostumuksen mukaisesti. Ideoiden ja / tai osallistujien nimien käyttämisestä tai julkaisemisesta ei ilmoiteta erikseen osallistujalle eikä osallistujalla ole oikeutta saada erillistä korvausta Ideoiden ja / tai nimiensä julkaisemisesta eikä niiden käyttämisestä tämän kohdan mukaisesti.

Muut ehdot
Nämä säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Järjestäjällä on oikeus osallistumisaikana muuttaa näitä sääntöjä tai oikaista näitä sääntöjä mahdollisten paino- ja muiden virheiden korjaamiseksi. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai päättää arvonta milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syitä mainitsematta. Arvontaan ja sen sääntöihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lain valintaa koskevat säännöt. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä, Järjestäjän tekemiä päätöksiä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä, lainvastaisia tai muita vastaavia keinoja.