Energiakasvatus - Ideat energiasta opettamiseen arvonnan säännöt

Tutustu opettaviin sisältöihimme energiasta! 

Lue lisää

Arvonta

Helen Oy arpoo kolme (3) kappaletta 50 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken.

Arvonnan järjestäjä

Arvonnan järjestää Helen Oy (y-tunnus: 2630573-4, Kampinkuja 2, 00090 HELEN). Helen Oy:stä käytetään jäljempänä nimitystä ”Helen” tai ”Järjestäjä”.

Arvonnan säännöt

Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy nämä arvonnan säännöt sekä sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän arvontaa koskevia päätöksiä.

Osallistuminen

Arvontaan voi osallistua täyttämällä osallistumishakemuksen eli lähettämällä Järjestäjälle oman vastauksen, nimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja idean siitä miten haluaisi oppia energiasta (jäljempänä ”Idea”) sekä muut osallistumisen yhteydessä pyydetyt tiedot osoitteessa https://www.helen.fi/helen-oy/helen-oy/tietoa-meista/energiakasvatus. Osallistuja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Osallistujat ja osallistumisoikeus

Arvontaan voivat osallistua vähintään 18-vuotiaat Suomessa asuvat henkilöt, jotka osallistumisen yhteydessä lähettävät Idean kohdassa ”Osallistuminen” todetun mukaisesti. Helenissä työskentelevät henkilöt tai heidän perheenjäsenensä eivät saa osallistua arvontaan. Arvontaan osallistuminen ei edellytä Helenin asiakkuutta eikä tuotteen tai palvelun ostamista tai lupaa muuhun kuin arvontaan liittyvään yhteydenottoon. Osallistuja vastaa näiden sääntöjen ja niiden perusteella Järjestäjän tekemien päätösten vastaisesta toiminnasta aiheutuvista seuraamuksista.

Osallistumisaika

Arvontaan voi osallistua 22.5.- 16.6.2023 välisenä aikana ellei toisin ilmoiteta. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumishakemuksia ei hyväksytä mukaan arvontaan. Vastuu osallistumishakemuksen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjällä on oikeus keskeyttää arvonta tai muuttaa arvonnan aikataulua. Mikäli arvonta keskeytetään ennenaikaisesti, palkinnot arvotaan keskeyttämiseen mennessä osallistuneiden kesken.

Palkinto

Kaikkien arvontaan osallistumisaikana osallistujien kesken arvotaan kolme (3) S-ryhmän 50 euron arvoista lahjakorttia. Palkinnon lunastus on mahdollista vain Suomessa. Palkinnon lunastuksen ajankohdasta sovitaan tarkemmin arvonnan voittajien kanssa.

Palkintoehdot

Palkinnot arvotaan osallistumisajan päätyttyä, kuitenkin viimeistään 20.6.2023. Palkinnon voittajille ilmoitetaan voitosta sähköpostitse tai puhelimitse osallistujan antamilla yhteystiedoilla. Mikäli voittaja ei vahvista vastaanottaneensa sähköpostia, jossa on ilmoitettu voittamisesta, eikä häntä tavoiteta muutoin hänen antamiaan yhteystietoja käyttäen, lunastamaton palkinto mitätöityy ja sen osalta suoritetaan uusi arvonta mahdollisimman pikaisesti, kuitenkin viimeistään 21.6.2023 mennessä.

Lunastamatonta palkintoa tai sen osaa ei korvata eikä palkintoa voi muuttaa rahaksi, eikä sitä voi myydä/välittää eteenpäin tai siirtää toiselle henkilölle. Arvontaan osallistumisaikana osallistunut voi voittaa vain yhden palkinnon. Osallistuja vastaa palkinnon vastaanottamisesta mahdollisesti aiheutuvista veroseuraamuksista.

Järjestäjä maksaa palkinnoista lakisääteisen arpajaisveron. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa voittajalle. Järjestäjällä on oikeus julkaista palkinnon voittajan nimi ja paikkakunta missä tahansa mediassa ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei vastaa osallistujien yhteystiedoissa tai muissa osallistujien antamissa tiedoissa olevista virheistä tai tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä, virheestä osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisen esteistä tai ongelmista.

Järjestäjä ei vastaa mistään mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen arvontaan osallistumisesta, palkinnon vastaanottamisesta tai lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjän vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa arvonnan kohteena olevan palkinnon määrään.

Henkilötietojen käsittely

Arvontaan osallistuvilta pyydetään kohdassa ”Osallistuminen” mainittuja yhteystietoja. Yhteystietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Järjestäjä käsittelee tietoja ja niihin sisältyviä henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi sekä ottaakseen yhteyttä voittajaan ja luovuttaakseen palkinnon voittajalle. Tietoja voidaan käyttää Järjestäjän sähköiseen suoramarkkinointiin, mikäli osallistuja on antanut siihen suostumuksen. Osallistujalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa Helenin verkkosivustolla (https://www.helen.fi/asiakaspalvelu/sopimusehdot-ja-rekisteriselosteet/suoramarkkinointi) todetun mukaisesti.

Henkilötietojen käsittely on tarpeen Helenin oikeutetun edun toteuttamiseksi. Järjestäjä säilyttää henkilötietoja vain sen ajan, mikä on tarpeen edellä mainittua käyttötarkoitusta varten, ellei lainsäädäntö edellytä henkilötieto-jen pidempää säilyttämistä.

Arvontaan osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään muutoin soveltuvan tietosuojalainsäädännön ja Järjestäjän verkkosivustolta (https://www.helen.fi/asiakaspalvelu/sopimusehdot-ja-rekisteriselosteet/henkil%C3%B6tietojen-k%C3%A4sittely) löytyvien henkilötietojen käsittelyä koskevien käytäntöjen mukaisesti.

Muut ehdot

Nämä säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Arvontaan osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen hyväksymistä. Järjestäjällä on oikeus osallistumisaikana muuttaa näitä sääntöjä tai oikaista näitä sääntöjä mahdollisten paino- ja muiden virheiden korjaamiseksi. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai päättää arvonta milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syitä mainitsematta.

Järjestäjällä on ilman osallistujan erillistä suostumusta oikeus vapaasti, haluamallaan tavalla käyttää ja hyödyntää osallistujien lähettämiä Ideoita liiketoiminnassaan ja sen kehittämisessä. Helenillä on oikeus julkaista osallistujien nimiä ja antamia Ideoita vain osallistujan arvontaan osallistuessaan tai muuten antaman suostumuksen mukaisesti. Osallistujalla ole oikeutta saada erillistä korvausta Ideoiden ja / tai nimiensä julkaisemisesta eikä niiden käyttämisestä tämän kohdan mukaisesti.

Arvontaan ja sen sääntöihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lain valintaa koskevat säännöt. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä, Järjestäjän tekemiä päätöksiä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä, lainvastaisia tai muita vastaavia keinoja.