Minecraft Energiakylä -haasteen säännöt

1. Järjestäjä ja yhteistyökumppani

Minecraft Energiakylä-haasteen (jäljempänä ”Kilpailu”) järjestää:

Helen Oy
y-tunnus: 2630573-4
Kampinkuja 2,
00090 HELEN (jäljempänä "Järjestäjä" tai ”Helen”)

Kilpailu järjestetään yhdessä Helenin valitsemien yhteistyökumppaneiden (kuten pelivaikuttaja Lakon) kanssa (jäljempänä ”Yhteistyökumppani”).

2. Kilpailun säännöt ja rakennelman ja pelinimimerkin julkaiseminen

Osallistumalla Kilpailuun eli pelaamalla Minecraft Energiakylä-haastetta Kilpailuun osallistuja hyväksyy nämä säännöt sekä sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä, Järjestäjän antamaa ohjeistusta ja Järjestäjän Kilpailua koskevia päätöksiä.

Osallistumalla Kilpailuun osallistuja hyväksyy myös sen, että Järjestäjällä ja Yhteistyökumppanilla on oikeus julkaista kuva Kilpailun voittajan laatimasta rakennelmasta ja sen yhteydessä myös voittajan Minecraft-pelinimimerkistä Järjestäjän ja Kilpailun verkkosivustolla, sosiaalisen median kanavilla ja muissa vastaavissa viestintäkanavissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

Osallistuja vastaa näiden sääntöjen ja niiden perusteella Järjestäjän tekemien päätösten ja ohjeistuksen vastaisesta toiminnasta aiheutuvista seuraamuksista.

3. Osallistuminen

Kilpailuun voi osallistua pelaamalla Kilpailun sivustolla määritellyssä serveriosoitteesta (helenhaaste.net91.fi) löytyvää Minecraft Energiakylä-haastetta ja rakentamalla siellä uusiutuvilla energialähteillä toimiva luova ja kekseliäs rakennelma.

Kilpailuun voi osallistua vain tietokoneella, jossa on Minecraftista Java Edition-versio. Tarkemman ohjeistuksen Kilpailuun osallistumisesta ja Minecraft Energiakylä-haasteen pelaamisesta löydät osoitteesta www.helen.fi/minecraft-energiakyla-haaste.

4. Osallistujat ja osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voi osallistua kuka tahansa Minecraft-pelitunnuksen omaava henkilö. Helenissä työskentelevät henkilöt tai heidän perheenjäsenensä eivät saa osallistua Kilpailuun. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä Helenin asiakkuutta eikä tuotteen tai palvelun ostamista tai lupaa muuhun kuin Kilpailuun liittyvään yhteydenottoon ja voittajan osalta pelinimimerkin ja rakennelman julkaisuun näissä säännöissä todetun mukaisesti.

5. Kilpailuun osallistumisaika

Kilpailuun voi osallistua kahtena eri päivänä eli tiistaina 23.5.2023 ja 30.5.2023 (kumpikin jäljempänä ”Haaste”) ja molempina päivinä vain klo 17.00 - 20.00 välisenä aikana. Osallistumisajan ulkopuolella ei voi osallistua Kilpailuun. Vastuu Kilpailuun osallistumisesta osallistumisaikana on osallistujalla.

Kilpailuun voi osallistua osallistumisaikana maksimissaan 100 osallistujaa samanaikaisesti.

6. Kilpailun voittaja ja palkinto

Järjestäjä ja/tai Yhteystyökumppani valitsee kunkin Haasteen voittajaksi rakennelman, joka Järjestäjän ja / tai Yhteistyökumppanin mielestä hyödyntää uusiutuvia energianlähteitä mahdollisimman hienolla, luovalla ja kekseliäällä tavalla.

Palkintoja jaetaan yhteensä kaksi (2) kappaletta eli kunkin Haasteen voittajaksi valitun rakennelman tekijä voittaa palkintona kahdensadan (200) euron arvoisen lahjakortin elämyslahjat.fi -verkkokauppaan. Palkinnon lunastus ja vastaanottaminen on mahdollista vain Suomessa kohdassa 7 sovittujen ehtojen mukaisesti.

7. Palkintoehdot ja palkinnon lunastamisen rajoitteet

Yksi osallistuja voi voittaa maksimissaan yhden (1) palkinnon. Palkinnon vastaanottaminen ja sen lähettäminen voittajalle edellyttää sitä, että voittaja ottaa yhteyttä Järjestäjään Kilpailun kampanjasivustolla tarkemmin ohjeistetun mukaisesti sen jälkeen, kun Järjestäjä on kohdassa 2 todetun mukaisesti julkaissut voittajan rakennelman ja pelinimimerkin Järjestäjän verkkosivustolla.

Mikäli Haasteen voittaja on alle 18-vuotias, palkinnon vastaanottaminen ja sen lähettäminen voittajalle edellyttää sitä, että Järjestäjän ohjeistuksen mukaisesti voittajan huoltaja ottaa yhteyttä Järjestäjään ja vastaanottaa palkinnon voittajan puolesta.

Voittaja vastaa kaikista palkinnon vastaanottamisesta mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista ja veroseuraamuksista. Lunastamatonta palkintoa tai sen osaa ei korvata eikä palkintoa voi muuttaa rahaksi, eikä sitä voi myydä/välittää eteenpäin tai siirtää toiselle henkilölle.

Mikäli osallistuja on antanut Järjestäjälle virheelliset tai puutteelliset tiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa voittajalle. Järjestäjä voi kieltäytyä lähettämästä palkintoa voittajalle epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen, näiden sääntöjen tai Järjestäjän antaman ohjeistuksen vastaisen toiminnan tai lainvastaisen toiminnan tai muun vastaavan seikan perusteella.

8. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei vastaa osallistujien yhteystiedoissa tai muissa osallistujien antamissa tiedoissa olevista virheistä tai tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä, virheestä osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisen esteistä tai ongelmista.

Järjestäjä maksaa palkinnoista lakisääteisen arpajaisveron ja vastaa Kilpailun järjestämisestä ja palkinnon maksamisesta mahdollisista aiheutuvista lakisääteisistä veroseuraamuksista. Järjestäjä ei kuitenkaan vastaa voittajille palkinnon vastaanottamisesta mahdollisesti aiheutuvista veroseuraamuksista, eikä näiden sääntöjen, Järjestäjän antaman ohjeistuksen tai muun osallistujan tai voittajan vastaisen toiminnan seurauksista miltään osin.

Osallistujat vapauttavat järjestäjän sekä Kilpailun mahdolliset muut Yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän Kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei missään tilanteessa voi ylittää näissä säännöissä mainittujen Palkintojen määrää.

9. Henkilötietojen käsittely

Järjestäjä kerää osallistujista ja voittajista enintään seuraavia henkilötietoja: pelinimimerkki ja sähköpostiosoite.

Henkilötietojen käsittely on tarpeen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Järjestäjä käsittelee Kilpailuun osallistujien tai näiden huoltajien henkilötietoja ainoastaan Kilpailun toteuttamiseksi sekä ottaakseen yhteyttä voittajaan ja luovuttaakseen palkinnon voittajalle. Järjestäjä säilyttää henkilötietoja vain sen ajan, mikä on tarpeen edellä mainittua käyttötarkoitusta varten, ellei lainsäädäntö edellytä henkilötietojen pidempää säilyttämistä. Tietoja voidaan käyttää Järjestäjän sähköiseen suoramarkkinointiin vain, mikäli osallistuja on antanut siihen suostumuksen. Osallistujalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa Helenin verkkosivustolla (https://www.helen.fi/asiakaspalvelu/sopimusehdot-ja-rekisteriselosteet/suoramarkkinointi) todetun mukaisesti.

Kilpailuun osallistumisen yhteydessä annettuja ja muita osallistujien henkilötietoja käsitellään soveltuvan tietosuojalainsäädännön ja Järjestäjän verkkosivustolta (https://www.helen.fi/asiakaspalvelu/sopimusehdot-ja-rekisteriselosteet/henkil%C3%B6tietojen-k%C3%A4sittely#missa-tarkoituksessa-henkilotietoja-kasitellaan) löytyvän tietosuojaselosteen mukaisesti.

10. Sääntöjen muuttaminen ja ehdot

Nämä säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Järjestäjällä on oikeus muuttaa tai täydentää voittajien valintakriteerejä sekä muuttaa tai oikaista näitä sääntöjä mahdollisten paino- ja muiden virheiden korjaamiseksi. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai päättää Kilpailun milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syitä mainitsematta. Mahdollisista sääntö- tai valintakriteerimuutoksista ilmoitetaan Järjestäjän verkkosivustolla.

Järjestäjä pidättää oikeuden poistaa verkkosivustoltaan ja olla julkaisematta siellä Kilpailun teeman tai näiden sääntöjen vastaisen, loukkaavan tai muuten sopimattoman pelinimimerkin tai materiaalin.

Järjestäjällä on ilman osallistujan erillistä suostumusta oikeus vapaasti ja haluamallaan tavalla käyttää ja hyödyntää osallistujien rakentamia rakennelmia tai niistä tehtyjä muunnelmia liiketoiminnassaan ja sen kehittämisessä sekä luovuttaa nämä oikeudet edelleen. Osallistujalla ole oikeutta saada erillistä korvausta rakennelmiensa ja / tai pelinimimerkkiensä julkaisemisesta eikä niiden käyttämisestä tai hyödyntämisestä näiden sääntöjen mukaisesti.

Kilpailuun ja sen sääntöihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lain valintaa koskevat säännöt. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä Kilpailusta sellaiset henkilöt tai olla antamatta palkintoa sellaisille voittajille, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä, Järjestäjän tekemiä päätöksiä tai ohjeistusta tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä, lainvastaisia tai muita vastaavia keinoja.