Hyvän energian adventtiarvonnan säännöt

Arvonnan järjestäjä

Arvonnan järjestää Helen Oy (y-tunnus: 2630573-4, Kampinkuja 2, 00090 HELEN). Helen Oy:stä käytetään jäljempänä nimitystä ”Helen” tai ”Järjestäjä”.


Arvonnan säännöt

Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy nämä arvonnan säännöt sekä sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän arvontaa koskevia päätöksiä. Osallistuminen tapahtuu seuraavasti: Sosiaalisen median arvontoihin osallistut seuraamalla Helenin sosiaalisen median tiliä ja kommentoimalla arvontajulkaisua Helenin sosiaalisen median tilillä joko Instagramissa (@energiahelen) tai TikTokissa (@energiahelen).


Osallistuminen

Arvontaan voi osallistua seuraamalla Heleniä sosiaalisessa mediassa ja kommentoimalla arvontajulkaisua Helenin Instagram- tai TikTok-tilillä. Arvontoja on yhteensä kahdeksan (8), joista neljä (4) järjestetään Instagramissa ja neljä (4) TikTokissa (arvonnat yhdessä ja jäljempänä ”arvontakampanja”).


Osallistujat ja osallistumisoikeus

Arvontakampanjaan voivat osallistua vähintään 18-vuotiaat Suomessa asuvat henkilöt, jotka seuraavat Helenin sosiaalisen median tiliä ja kommentoivat arvontajulkaisua Instagramissa tai TikTokissa. Helenissä työskentelevät henkilöt tai heidän perheenjäsenensä eivät saa osallistua arvontakampanjaan. Arvontakampanjaan osallistuminen ei edellytä Helenin asiakkuutta eikä tuotteen tai palvelun ostamista tai lupaa muuhun kuin arvontakampanjaan liittyvään yhteydenottoon. Osallistuja vastaa näiden sääntöjen ja niiden perusteella Järjestäjän tekemien päätösten vastaisesta toiminnasta aiheutuvista seuraamuksista.


Osallistumisaika

Arvonnat järjestetään neljällä ajanjaksolla, joista mihin tahansa voi osallistua 27.11.–25.12.2023 välisenä aikana ellei toisin ilmoiteta. Jokainen ajanjakso sisältää yhden (1) arvonnan Helenin Instagram-tilillä ja yhden (1) arvonnan Helenin TikTok-tilillä. Ensimmäisten arvontojen osallistumisaika on 27.11.-3.12.2023. Toisten arvontojen osallistumisaika on 4.12.-10.12.2023. Kolmansien arvontojen osallistumisaika on 11.12.-17.12.2023. Neljänsien arvontojen osallistumisaika on 20.12.-25.12.2023. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumishakemuksia ei hyväksytä mukaan arvontaan. Vastuu tilin seuraamisesta ja arvontajulkaisun kommentoimisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjällä on oikeus keskeyttää arvonta tai muuttaa arvonnan aikataulua. Mikäli arvonta keskeytetään ennenaikaisesti, palkinnot arvotaan keskeyttämiseen mennessä osallistuneiden kesken.


Palkinto

Arvontakampanjassa arvotaan yhteensä kahdeksan (8) 100 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Yksittäinen palkinto sisältää yhden lahjakortin. Yksittäinen arvonta sisältää yhden palkinnon ja palkinto arvotaan kaikkien yksittäisessä arvonnassa, eli arvontajulkaisussa osallistuneiden kesken. Helen arpoo yhden palkinnon eli 100 € S-ryhmän lahjakortin kussakin neljässä Instagram -arvontajulkaisussa ja yhden palkinnon eli 100 € S-ryhmän lahjakortin kussakin neljässä TikTok -arvontajulkaisussa, kaikkien yksittäiseen arvontaan osallistuneiden kesken. Palkinnon lunastus on mahdollista vain Suomessa. Palkinnon lunastuksen ajankohdasta sovitaan tarkemmin arvonnan voittajan kanssa.


Palkintoehdot

Palkintoja arvotaan yhteensä kahdeksan (8) kappaletta. Voittajat arvotaan 1–2 päivää arvonnan päättymisestä. Sosiaalisen median arvontojen voittajiin ollaan yhteydessä yksityisviestillä kussakin sosiaalisen median kanavassa. Tämän jälkeen palkinto toimitetaan postitse noin kahden päivän kuluessa yhteystietojen saamisesta. Arvontakampanjaan osallistumisaikana osallistunut voi voittaa yhden palkinnon. Lunastamatonta palkintoa tai sen osaa ei korvata eikä palkintoa voi muuttaa rahaksi, eikä sitä voi myydä/välittää eteenpäin tai siirtää toiselle henkilölle. Osallistuja vastaa palkinnon vastaanottamisesta mahdollisesti aiheutuvista veroseuraamuksista. Järjestäjä maksaa palkinnoista lakisääteisen arpajaisveron. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa voittajalle, vaan palkinto arvotaan mahdollisimman pian uudestaan kyseiseen arvontaan osallistumisaikana osallistuneiden kesken.


Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei vastaa osallistujien yhteystiedoissa tai muissa osallistujien antamissa tiedoissa olevista virheistä tai tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä, virheestä osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisen esteistä tai ongelmista. Järjestäjä ei vastaa mistään mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen arvontaan osallistumisesta, palkinnon vastaanottamisesta tai lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjän vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa arvonnan kohteena olevan palkinnon määrään.


Henkilötietojen käsittely

Arvonnan voittajilta pyydetään henkilötietoja, kuten nimen ja postiosoitteen, palkinnon toimittamista varten. Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Järjestäjä käsittelee tietoja ja niihin sisältyviä henkilötietoja vain ottaakseen yhteyttä voittajaan ja luovuttaakseen palkinnon voittajalle. Henkilötietoja voidaan käyttää Järjestäjän sähköiseen suoramarkkinointiin, mikäli osallistuja on antanut siihen suostumuksen. Osallistujalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa Helenin verkkosivustolla (https://www.helen.fi/asiakaspalvelu/sopimusehdot-ja-rekisteriselosteet/suoramarkkinointi) todetun mukaisesti. Henkilötietojen käsittely on tarpeen Helenin oikeutetun edun toteuttamiseksi. Järjestäjä säilyttää henkilötietoja vain sen ajan, mikä on tarpeen edellä mainittua käyttötarkoitusta varten, ellei lainsäädäntö edellytä henkilötietojen pidempää säilyttämistä. Arvontaan osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään muutoin soveltuvan tietosuojalainsäädännön ja Järjestäjän verkkosivustolta (https://www.helen.fi/asiakaspalvelu/sopimusehdot-ja-rekisteriselosteet/henkil%C3%B6tietojen-k%C3%A4sittely) löytyvien henkilötietojen käsittelyä koskevien käytäntöjen mukaisesti.


Muut ehdot

Nämä säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Arvontaan osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen hyväksymistä. Järjestäjällä on oikeus osallistumisaikana muuttaa näitä sääntöjä tai oikaista näitä sääntöjä mahdollisten paino- ja muiden virheiden korjaamiseksi. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai päättää arvonta milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syitä mainitsematta. Arvontaan ja sen sääntöihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lain valintaa koskevat säännöt. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä, Järjestäjän tekemiä päätöksiä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä, lainvastaisia tai muita vastaavia keinoja.