Avtalsvillkor - Börspris el

Avtalet och priserna gäller tillsvidare. Energipriset baserar sig på elbörsens spotpris, till vilket ett marginal tillkommer. I tillägg uppbärs en månatlig grundavgift.

Avtalet träder i kraft enligt det startdatum som meddelats Helen av nätinnehavaren. Om kundens giltiga tidsbundet avtal hindrar avtalet från att träda i kraft på önskat datum, flyttas det nya avtals start till slutet av det nuvarande tidsbundet avtal, dock högst 6 månader efter det ursprungliga önskade försäljningsstartdatumet. När beställningen har trätt i kraft skickas ett e-postmeddelande om saken till kunden.

Avtalet och priserna gäller tillsvidare. Från kundens sida kan avtalet sägas upp med två veckors uppsägningstid. Från säljarens sida är uppsägningstiden 30 dagar. På avtalet tillämpas vid var tid gällande elförsäljningsvillkor och Helens allmänna prislistor. Priserna inkluderar moms.

Priset består av grundavgift och energipris. Energipriset beräknas som ett månatligt medelpris. Energipriserna bestäms utifrån det pris för prisområde Finland som den nordiska elbörsen (Nord Pool) meddelar, så att månadens medelpris på energi erhålls genom att per timme vikta priserna med värdena i den typbelastningskurva som distributionsnätets innehavare valt för kunden, varefter vid var tid gällande moms samt marginal läggs på det sålunda erhållna värdet.

Om kundens elförbrukning mäts och registreras per timme används mätvärden på timnivå vid faktureringen. För dag- och nattperioder resp. vinterdags- och övrig tid-perioder beräknas egna viktade medelpriser, i fråga om Tidsel A enligt tidsindelningen för Helsingforsområdet och i fråga om Tidsel D och Säsongel enligt tidsindelningen i den riksomfattande mätrekommendationen. Vilken prissättning av tidselprodukten som används beror på antalet nattidstimmar per vecka i den lokala nätinnehavarens tidsindelning. För närvarande tillämpas antalet nattidstimmar enligt Tidsel A (85-120) i Helens och Vanda Energis område. I övriga områden tillämpas antalet nattidstimmar enligt Tidsel D (40-84).

Vid försäljning av säsongel ska vinterdagsenergipriset gälla minst 10 timmar på vardagar under vintersäsongen. Vintersäsongen är en sammanhängande period på minst fyra månader som börjar senast 1.12 och slutar tidigast 28.2.

Helen har ingen skyldighet att ingå ett nytt Börspris el-elavtal för samma kund eller samma förbrukningsplats, om det har gått mindre än 12 månader sedan utgången av föregående avtalsperiod.

Elen i avtalet är avsedd för fast boende och fritidsbostäder, där huvudsäkringen är högst 63 A.

Elöverföring och mätning

Med fullmakt från kunden säger Helen upp det nuvarande elavtalet och tecknar vid behov ett nytt nätavtal i kundens namn. Nätinnehavaren fakturerar kunden för elöverföringen enligt sin prislista. Nätinnehavaren ansvarar och fakturerar för mätningen. Vid tids- och säsongel ska det finnas 2-tidsmätning på förbrukningsplatsen. Om den offererade produkten inte lämpar sig för nätinnehavarens tidsindelning eller kundens mätning har Helen rätt att ta i bruk en lämplig produkt.

Fakturering

Kunden faktureras enligt den faktureringsrytm han själv väljer.

Leveransvillkor

Helens elförsäljningsvillkor

Ångerrätt enligt konsumentskyddslagen

Enligt konsumentskyddslagen har kunden rätt att ångra detta avtal inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet ingicks.
Vill kunden utöva ångerrätten ska kunden skicka oss ett klart och tydligt meddelande [med namn, förbrukningsplatsens adress, förbrukningsplatsens nummer och eventuellt telefonnummer och e-postadress] om beslutet att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post).

Kunden kan använda ångerblanketten, som är bifogad med bekräftelsen på elleveransavtal, eller använda andra skriftliga avbeställningssätt.

För att kunden ska hinna utöva ångerrätten i tid räcker det med att skicka in meddelandet om att kunden tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

När vi har tagit emot meddelandet om frånträde upphör avtalet att gälla.
Om det är fråga om en flyttning och avtalet på kundens uttryckliga begäran ingås med början inom mindre än 14 dagar (alltså före ångerfristens utgång), är kunden skyldig att betala avtalsenligt pris för den el som förbrukats innan meddelandet om frånträde lämnades.

Avtalsbekräftelse

Avtalbekräftelsen skickas till kunden via e-post.

Kunduppgifter och dataskydd

Vi behandlar personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Läs mer om behandlingen av personuppgifter: helen.fi/personuppgifter