Avtalsvillkor - Smartel

Den el som levereras på grundval av detta avtal är en mix som producerats med förnybar energi, kärnkraft och fossila bränslen enligt produktionsmixen i Finland.

Avtalstid

Smartel avtalet är ett tidsbundet avtal. Avtalet gäller den tid som anges i avtalsbekräftelsen. Efter det förvandlas avtalet till ett tillsvidareavtal med vid var tid gällande avtalspriser. Då har kunden rätt att säga upp avtalet med 14 dagars uppsägningstid och elförsäljaren har rätt att säga upp avtalet med 14 dagars uppsägningstid. De nya priserna som tillämpas på avtalet meddelas 1 månad före avtalstidens utgång.

Elpris

Priset i Smartel avtalet består av tre priskomponenter: 1) ett fast elenergipris (c/kWh) som avtalats för avtalsperioden, 2) en priskomponent (c/kWh, nedan förbrukningsinverkan) som bestäms på grundval av förbrukningstidpunkterna samt 3) en månatlig grundavgift. Faktureringspriset för el består av en fast priskomponent c/kWh (1), till vilken läggs förbrukningsverkan c/kWh (2) som realiseras månadsvis, specifik för användningsplatsen. Faktureringspriset för elenergin kan dock inte vara negativt.

Förbrukningsinverkan beskrivs närmare nedan. De realiserade faktureringspriserna finns i appen Oma Helen. Kundens samtycke till att börja använda Oma Helen är en förutsättning för att ett Smartel avtal ska uppkomma. Säljaren krediterar eller debiterar förbrukningsinverkan för det enskilda eldriftsstället kalendermånadsvis.

Förbrukningsinverkan bestäms utifrån den nordiska elbörsens (Nord Pool AS) timpris för prisområde Finland (Elspot) samt kundens förbrukning timme för timme. Som beräkningsperiod används en kalendermånad. Om kundens avtal börjar eller upphör mitt under en kalendermånad, används vid beräkningen av priset den del av kalendermånaden då kunden har haft ett gällande Smartel avtal. Kundens förbrukningsviktade medelpris (A) grundar sig då på elförbrukningen och timpriset under de dagar då avtalet var i kraft och på medelpriset på elbörsen för hela faktureringsperioden (B).

Den månatliga förbrukningsinverkan beräknas som:
(A-B) / E = c/kWh, där
A = de sammanräknade produkterna av elförbrukningen (kWh) och timpriset på börsel (c/kWh) för varje enskild timme
B = Månadens elförbrukning (kWh) x det oviktade månadsmedelvärdet för börsel (c/kWh)
E = Månadens elförbrukning (kWh)

A = Förbrukningen under en timme multipliceras med spotpriset för samma timme, varefter dessa produkter för månadens alla timmar räknas ihop. På så sätt kan varje enskild timmes inverkan beaktas för hela månaden, eftersom förbrukningen och spotpriset som bestäms på marknaden varierar kraftigt under olika timmar.

B = Elförbrukningen under hela månaden räknas ihop och multipliceras med samma månads månadsmedelvärde för spotpriset. På så sätt kan man räkna ut vilket priset för den totala förbrukningen skulle vara enligt medelvärdet för spotpriset.

(A-B) = När B subtraheras från A ser man hur förbrukningen under billiga ochdyra timmar förhåller sig till medelvärdet. Värdet blir antingen negativt, vilket minskar räkningen, eller positivt, vilket ökar räkningen, beroende på om en större del av månadsförbrukningen har förbrukats under en billigare eller dyrare timme jämfört med medelvärdet för hela månaden. Ju mer av månadens förbrukning som kan styras till billiga timmar, desto mer kommer man under månadsmedelvärdet.

(A-B) / E = Till sist ställs det beräknade värdet A-B i relation till förbrukningen genom att dividera det med månadens förbrukning. På så sätt erhålls förbrukningsinverkan, det vill säga värdet i c/kWh. Enkelt uttryckt är det alltså fråga om att jämföra timpriserna för den egna förbrukningen med månadsmedelvärdet för spotpriset.

Ändringar i avtalsvillkoren och priserna

Inverkan av skatter, offentliga avgifter och andra härmed jämförbara avgifter på elpriserna beaktas med omedelbar verkan när de trätt i kraft. Elförsäljaren meddelar kunden i Oma Helen om dessas inverkan på prissättningen så snart som möjligt efter att ha fått kännedom om ändringen.

Inverkan på elpriserna av en ändring av Fingrids volymavgift för produktion och förbrukning beaktas med omedelbar verkan när ändringen trätt i kraft. Elförsäljaren meddelar kunden om ändringens inverkan på prissättningen så snart som möjligt efter att ha fått kännedom om ändringen. Fingrids vid var tid gällande volymavgift för produktion och förbrukning finns på adressen
https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/tasepalvelut/maksut/

Efter avtalstidens utgång kan elförsäljaren ändra avtalsvillkoren eller avtalspriserna genom att meddela kunden om detta 1 månad innan ändringen träder i kraft. Elförsäljaren meddelar kunden om dessa ändringar genom att skicka meddelande i Oma Helen.

Övriga villkor

Smartel avtal kan ingås för konsumentkunder vars årsförbrukning av el på eldriftsstället är högst 100 000 kWh/år. Om den realiserade elförbrukningen överstiger 100 000 kWh/år har Helen rätt att säga upp avtalet med 14 dagars uppsägningstid. Om avtalet har ingåtts mellan Helen och en företagskund har Helen rätt att omedelbart byta avtalet till ett tills vidare gällande Spotavtal.

Utöver dessa villkor tillämpas Elförsäljnings- och Elleveransvillkoren (vid tidpunkten då avtalet ingås gäller EFV2014 och ELV2019) eller motsvarande ersättande villkor som tillämpas i branschen.