Avtalsvillkor - Tidsbunden Valtti-el

Avtal är tidsbundet och i kraft den tid som anges i avtalsbekräftelsen. Energipris består av en fast energi komponent samt en förbrukningsinverkan som grundar sig på tidpunkten för förbrukningen. I tillägg uppbärs en månatlig grundavgift. Den el som levereras på grundval av detta avtal är en mix som producerats med förnybar energi, kärnkraft och fossila bränslen enligt produktionsmixen i Finland.

Avtalstid

Tidsbunden Valtti-el avtalet är ett tidsbundet avtal. Avtalet gäller den tid som anges i avtalsbekräftelsen. Efter det förvandlas avtalet till ett tillsvidareavtal med vid var tid gällande avtalspriser. Då har kunden rätt att säga upp avtalet med 14 dagars uppsägningstid och elförsäljaren har rätt att säga upp avtalet med 14 dagars uppsägningstid. De nya priserna som tillämpas på avtalet meddelas 1 månad före avtalstidens utgång.

Elpris

Priset i Tidsbunden Valtti-el avtalet består av tre priskomponenter: 1) ett fast elenergipris (c/kWh) som avtalats för avtalsperioden, 2) en priskomponent (c/kWh, nedan förbrukningsinverkan) som bestäms på grundval av förbrukningstidpunkterna samt 3) en månatlig grundavgift. Faktureringspriset för el består av en fast priskomponent c/kWh (1), till vilken läggs förbrukningsverkan c/kWh (2) som realiseras månadsvis, specifik för användningsplatsen. Faktureringspriset för elenergin kan dock inte vara negativt.

Förbrukningsinverkan beskrivs närmare nedan. De realiserade faktureringspriserna finns i appen Oma Helen. Kundens samtycke till att börja använda Oma Helen är en förutsättning för att ett Tidsbunden Valtti-el avtal ska uppkomma. Säljaren krediterar eller debiterar förbrukningsinverkan för det enskilda eldriftsstället kalendermånadsvis.

Förbrukningsinverkan bestäms utifrån den nordiska elbörsens (Nord Pool AS) timpris för prisområde Finland (Elspot) samt kundens förbrukning timme för timme. Som beräkningsperiod används en kalendermånad. Om kundens avtal börjar eller upphör mitt under en kalendermånad, används vid beräkningen av priset den del av kalendermånaden då kunden har haft ett gällande Tidsbunden Valtti-el avtal. Kundens förbrukningsviktade medelpris (A) grundar sig då på elförbrukningen och timpriset under de dagar då avtalet var i kraft och på medelpriset på elbörsen för hela faktureringsperioden (B).

Den månatliga förbrukningsinverkan beräknas som:
(A-B) / E = c/kWh, där
A = de sammanräknade produkterna av elförbrukningen (kWh) och timpriset på börsel (c/kWh) för varje enskild timme
B = Månadens elförbrukning (kWh) x det oviktade månadsmedelvärdet för börsel (c/kWh)
E = Månadens elförbrukning (kWh)

A = Förbrukningen under en timme multipliceras med spotpriset för samma timme, varefter dessa produkter för månadens alla timmar räknas ihop. På så sätt kan varje enskild timmes inverkan beaktas för hela månaden, eftersom förbrukningen och spotpriset som bestäms på marknaden varierar kraftigt under olika timmar.

B = Elförbrukningen under hela månaden räknas ihop och multipliceras med samma månads månadsmedelvärde för spotpriset. På så sätt kan man räkna ut vilket priset för den totala förbrukningen skulle vara enligt medelvärdet för spotpriset.

(A-B) = När B subtraheras från A ser man hur förbrukningen under billiga ochdyra timmar förhåller sig till medelvärdet. Värdet blir antingen negativt, vilket minskar räkningen, eller positivt, vilket ökar räkningen, beroende på om en större del av månadsförbrukningen har förbrukats under en billigare eller dyrare timme jämfört med medelvärdet för hela månaden. Ju mer av månadens förbrukning som kan styras till billiga timmar, desto mer kommer man under månadsmedelvärdet.

(A-B) / E = Till sist ställs det beräknade värdet A-B i relation till förbrukningen genom att dividera det med månadens förbrukning. På så sätt erhålls förbrukningsinverkan, det vill säga värdet i c/kWh. Enkelt uttryckt är det alltså fråga om att jämföra timpriserna för den egna förbrukningen med månadsmedelvärdet för spotpriset.

Ändringar i avtalsvillkoren och priserna

Inverkan av skatter, offentliga avgifter och andra härmed jämförbara avgifter på elpriserna beaktas med omedelbar verkan när de trätt i kraft. Elförsäljaren meddelar kunden i Oma Helen om dessas inverkan på prissättningen så snart som möjligt efter att ha fått kännedom om ändringen.

Inverkan på elpriserna av en ändring av Fingrids volymavgift för produktion och förbrukning beaktas med omedelbar verkan när ändringen trätt i kraft. Elförsäljaren meddelar kunden om ändringens inverkan på prissättningen så snart som möjligt efter att ha fått kännedom om ändringen. Fingrids vid var tid gällande volymavgift för produktion och förbrukning finns på adressen
https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/tasepalvelut/maksut/

Efter avtalstidens utgång kan elförsäljaren ändra avtalsvillkoren eller avtalspriserna genom att meddela kunden om detta 1 månad innan ändringen träder i kraft. Elförsäljaren meddelar kunden om dessa ändringar genom att skicka meddelande i Oma Helen.

Övriga villkor

Tidsbunden Valtti-el avtal kan ingås för konsumentkunder vars årsförbrukning av el på eldriftsstället är högst 100 000 kWh/år. Om den realiserade elförbrukningen överstiger 100 000 kWh/år har Helen rätt att säga upp avtalet med 14 dagars uppsägningstid. Om avtalet har ingåtts mellan Helen och en företagskund har Helen rätt att omedelbart byta avtalet till ett tills vidare gällande Spotavtal.

Utöver dessa villkor tillämpas Elförsäljnings- och Elleveransvillkoren (vid tidpunkten då avtalet ingås gäller EFV2014 och ELV2019) eller motsvarande ersättande villkor som tillämpas i branschen.

Avtalet träder i kraft enligt det startdatum som meddelats Helen av nätinnehavaren. Om kundens giltiga tidsbundet avtal hindrar avtalet från att träda i kraft på önskat datum, flyttas det nya avtals start till slutet av det nuvarande tidsbundet avtal, dock högst 6 månader efter det urspungliga önskade försäljningstartdatumet. När beställningen har trätt i kraft skickas ett e-postmeddelande om saken till kunden.

Om förbrukningsplatsen byts ut under fastprisperioden, till exempel på grund av att kunden flyttar, överenskoms om överföring av avtalet till kundens nya adress.

På avtalet tillämpas vid varje tidpunkt gällande elförsäljningsvillkor och Helens allmänna prislistor. Priserna inkluderar moms. Eventuella förändringar och höjningar av skatter och avgifter av skattenatur läggs på elförsäljningspriserna enligt den inverkan de har. Priserna inkluderar inte elöverföring.

Avtalet träder i kraft under de villkor som anges i denna bekräftelse, om kunden inte påpekar innehållet i bekräftelsen inom tre veckor från dagen för denna bekräftelse.

Mer information om energikonsumenters rättigheter finns på: www.energiavirasto.fi/sv/vanliga-fragor

Elöverföring och mätning

Med fullmakt från kunden säger Helen upp det nuvarande elavtalet och tecknar vid behov ett nytt nätavtal i kundens namn. Nätinnehavaren ansvarar för elöverföringen. Nätinnehavaren fakturerar kunden för elöverföringen enligt sin prislista. Nätinnehavaren ansvarar och fakturerar för mätningen.

Ångerrätt enligt konsumentskyddslagen

Enligt konsumentskyddslagen har kunden rätt att ångra avtalet inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet ingicks.

För att utöva ångerrätten ska kunden skicka oss ett klart och tydligt meddelande (med namn, förbrukningsplatsens adress, förbrukningsplatsens nummer och, om det gäller i det aktuella fallet, telefonnummer och e-postadress) om sitt beslut att frånträda avtalet (till exempel ett brev avsänt per post eller e-post).

Kunden kan också använda ångerblanketten, men behöver inte använda den. För att hinna utöva sin ångerrätt i tid räcker det med att kunden sänder in sitt meddelande om att han eller hon tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

När vi har tagit emot meddelandet om frånträde upphör avtalet att gälla. Om det är fråga om en flyttning och avtalet på kundens uttryckliga begäran ingås med början inom mindre än 14 dagar (alltså före ångerfristens utgång), är kunden skyldig att betala avtalsenligt pris för den el som förbrukats innan meddelandet om frånträde lämnades.

Kunduppgifter och dataskydd

Vi behandlar personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Läs mer om behandlingen av personuppgifter helen.fi/personuppgifter.