Öppen fjärrvärme

Uppkommer överskottsvärme i samband med ditt företags eller din fastighets verksamhet? Genom att sälja din överskottsvärme till oss deltar du i utsläppsfri uppvärmning av Helsingfors, får ett förutsebart inkomstflöde och är med och främjar en klimatneutral energiekonomi.

Ta kontakt

Värm upp en bit av Helsingfors

Genom att utnyttja befintlig värme ökar vi tillsammans mängden utsläppsfri värme i Helsingfors och sparar på våra gemensamma resurser och vår miljö. Ditt företag eller din fastighet kan bli en del av ett energisystem som i allt högre grad fungerar som ett samhälle.

Enligt en undersökning vi beställt om hållbarheten i företagens energival anser finländarna att återvinning och användning av förnybara material samt minskad miljöpåverkan är de viktigaste måtten på hållbar företagsverksamhet.

Även om tanken på återvinning inom energianvändningen fortfarande är relativt ny för den breda allmänheten, ger återvinning av värme en stark signal om hållbarhet.

Redan nu värmer vi nästan 75 000 bostäder i Helsingfors med återvunnen värme – hur många skulle kunna värmas med överskottet från ditt företag?

Effektiv energiåtervinning

Vårt energisystem ger möjlighet till effektiv värmeåtervinning i Helsingfors. Så är vi också föregångare inom utnyttjande av spillvärme.

Närmare 10 % av fjärrvärmen i Helsingfors produceras genom utnyttjande av värmen i renat avloppsvatten och genom fjärrkyla. I våra värmepumpsanläggningar under Esplanaden och Katri Valas park återvinner och förädlar vi våra kunders överskottsvärme och använder den på nytt.

Vi vill effektivisera och utöka återvinningen av energi ytterligare genom att köpa överskottsvärme från aktörer som använder vår fjärrvärme – exempelvis produktionsanläggningar, datacenter, fastigheter, företag och bostadshus. Genom att utnyttja överskottsvärme kan vi tillsammans minska användningen av andra energikällor.

Vi söker kontinuerligt nya objekt för vilka vi kan ta fram energieffektiva lösningar.

Anslutning till öppen fjärrvärme är möjlig, när

  • Överskottsvärme uppkommer i din fastighet
  • Din fastighet är ansluten till Helsingfors fjärrvärmenät

Vi är experter inom energibranschen på lång sikt och en pålitlig partner i alla energifrågor som rör din egendom. Som vår kund har du tillgång till våra specialisters omfattande energikunskap och stöd för att förbättra energieffektiviteten i din egendom.

Ta kontakt så utreder vi det bästa sättet att utnyttja värmen som uppkommer i din fastighet.

Ta kontakt

Fasta avgifter, €/mån, från 1.3.2023

Moms 0 % Moms 24 %
30,90 38,32


Köppriser 1.1.2024–31.12.2024

Säsong Tidsperiod Koefficient för fjärrvärmeenergiavgift Köppris €/MWh, 0 % moms
Vintern Januari 70% 71,73
Vintern Februari 70% 70,45
Våren Mars 50% 46,94
Våren April 50% 40,31
Sommaren Maj 40% 19,89
Sommaren Juni 40% 14,69
Sommaren Juli 40% 12,74
Sommaren Augusti 40% 13,48
Sommaren September 40% 18,42
Hösten Oktober 55% 37,98
Hösten November 55% 48,63
Hösten December 55% 52,70

Vanliga frågor om försäljning av värme till fjärrvärmenätet

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Med öppet eller dubbelriktat fjärrvärmenät avses ett värmenät där kunderna dels kan köpa fjärrvärme och dels sälja värme som de själva producerat till energibolaget.

Industrianläggningar, aktörer inom servicebranschen och handeln, fastighetsägare eller värmeproducenter är exempel på aktörer som kan sälja värme. Vi köper värme från objekt där den uppkomna värmen kan utnyttjas som sådan i fjärrvärmenätet.

Överskottsvärmen från din fastighet eller ditt företag är användbar och ren energi som kan utnyttjas för uppvärmning på annat håll. Att sälja värme till nätet är hållbar och klok energianvändning.

För att sälja värme till nätet behövs det en fjärrvärmeanslutning. Försäljning av värme från en befintlig fjärrvärmeanslutning kräver ändringsarbeten både i anslutningen och i kundens fjärrvärmeutrustning. Den optimala situationen är att kunden kan erbjuda värme som direkt lämpar sig för fjärrvärmenätet.

Den värme vi köper till fjärrvärmenätet måste lämpa sig för våra kunders bruk som sådan. I praktiken betyder det att värmen i allmänhet måste ha en temperatur på minst 80 grader. Situationen utreds individuellt i varje enskilt fall före anslutningen.

Ta kontakt med våra försäljare. Tillsammans utreder vi det bästa sättet att utnyttja överskottsvärmen.

De fasta avgifterna används för att täcka kostnaderna för anslutningen, bl.a. underhåll av anslutningen, mätning av energin, fjärravläsning samt kostnader för systemen.

De bästa lösningarna är individuella

Vi vill tillsammans med våra kunder hitta de bästa lösningarna för att ta vara på överskottsvärme som uppkommer i Helsingfors. Vi försöker kontinuerligt hitta nya objekt för vilka vi kan ta fram optimala energilösningar.