Fakturering

De flesta av våra elkunder har en fjärravläst elmätare. På det viset kan vi fakturera enligt förbrukning. Fjärrvärmefakturingen basserar sig på den uppskattade energiförbrukningen och en fast vattenflödesavgift.

Fakturering av el

Vi mäter din förbrukning med en fjärravläst elmätare en gång i timmen. På fakturan och fakturaspecifikationen ser du förbrukningen under hela faktureringsperioden. Fakturabeloppet varierar med den faktiska elförbrukningen. Om du inte ännu har fjärravläsning fakturerar vi fortsättningsvis i jämna rater. Du kan också beställa avläsningsfakturering.

För fjärravlästa förbrukningsplatser tillämpas avläsningsfakturering. Då betalar du för elen enbart på basis av din faktiska förbrukning. 

Fakturering av fjärrvärme

Priset på fjärrvärme kommer att bestå av en fast grundavgift och ett energipris, vars priser kommer att uppdateras var sjätte månad för ett år i taget från början av 2024.

Energipris

Energipriset bestäms av månatlig förbrukning och energipris. Energipriset ändras varje månad, och nya priser uppdateras varje år den 1 januari och 1 juli. Ändringen ersätter det tidigare använda säsongsmässiga priset som uppdaterades fyra gånger om året.

Energipriset baseras på mängden värmeenergi som används och dess pris. Ju mer fastigheten värms upp och ju mer varmvatten som används, desto mer värmeenergi förbrukas.

Energipriset beräknas genom att multiplicera denna förbrukning med energipriset för den aktuella månaden.

Grundavgift

Grundavgiften ersätter vattenflödesavgiften, vars prissättningsgrund ansågs vara komplicerad.

I framtiden kommer grundavgiften att betalas enligt hur mycket fjärrvärme fastigheten förbrukar i genomsnitt per år. Fastighetens användningseffekt baseras på den genomsnittliga årliga förbrukningen under de senaste 36 månaderna. För konsumentkunder vars användningseffekt är över 50 MWh per år baseras användningseffekten på den högsta dagliga genomsnittseffekten.

Grundavgiften kommer att vara en månadsavgift i framtiden, och dess belopp kommer att granskas en gång om året. Granskningen kommer att göras efter uppvärmningssäsongen, och den uppdaterade grundavgiften kommer att träda i kraft den 1 juli. Det kommer inte att finnas någon förändring i det totala beloppet av grundavgifterna i förnyelsen.

Se priser