Nyhet / 13.3.2014

Användningen av biobränslen kan ökas i Helsingfors

Helsingfors Energi planerar att öka användningen av biobränslen inom energiproduktionen som ett led i Utvecklingsprogrammet med sikte på en kolneutral framtid. Med avseende på miljökonsekvenserna är planerna genomförbara, sägs det i miljökonsekvensbeskrivningen som lades fram i dag.

Både det planerade nya flerbränslekraftverket i Nordsjö och planen att öka andelen pellets till 40 procent i Hanaholmens och Sundholmens kolkraftverk är enligt konsekvensbeskrivningen miljömässigt genomförbara. Detsamma gäller det alternativ som bedömts som jämförelse, där andelen pellets i Hanaholmens och Sundholmens kraftverk är 5 – 10 procent och de åtgärder som krävs enligt industriutsläppsdirektivet vidtas.

Enligt konsekvensbeskrivningen har alla projektalternativ konsekvenser för miljön. De olika alternativen har delvis olika konsekvenser. Varje alternativ förutsätter närmare planering och vidtagande av åtgärder för att lindra de negativa konsekvenserna.

I konsekvensbeskrivningen bedömer man att de största negativa miljökonsekvenserna uppkommer om det driftslager av stenkol som krävs i samband med ett nytt kraftverk i Nordsjö placeras nordost om järnvägen. En ökad användning av biobränslen i Hanaholmens kraftverk skulle få tämligen betydande konsekvenser för förverkligandet av det planerade bostads- och arbetsplatsområdet på Hanaholmens sydspets. Den nuvarande och framtida användningen av Hanaholmens kraftverk påverkar också märkbart möjligheterna att bygga Kronbergsbron mellan Kronohagen och Sumparn.

Synpunkter och diskussionsmöte

Kommentarer till konsekvensbeskrivningen kan inom de närmaste två månaderna lämnas till NTM-centralen i Nyland som är kontaktmyndighet. Kontaktmyndigheten beaktar åsikterna i sitt eget utlåtande om konsekvensbeskrivningen. Ett öppet möte för allmänheten ordnas 27.3 kl. 18 i Stadsplaneringskontorets auditorium, Folkskolegatan 3, Helsingfors. Miljökonsekvensbeskrivningen finns att läsa på nätet: http://www.ymparisto.fi/helenbioYVA

Beslut om utvecklingsprogrammets inriktning fattas 2015

Beslutet om hur energiproduktionen i Helsingfors ska utvecklas fattas av Helsingfors stadsfullmäktige nästa år. Bedömningen av de olika alternativens miljökonsekvenser ger information som underlag för beslutsfattandet.