Nyhet / 5.5.2014

Varm början på året drog ner Helenkoncernens resultat

Under översiktsperioden omsatte Helenkoncernen 276 miljoner euro. Omsättningen var 53 miljoner mindre än föregående år på grund av det ovanligt varma vädret i februari-mars. 

Försäljningsinkomsterna från fjärrvärme minskade med 19 % och från el med 15 % jämfört med föregående år.

Koncernens lönsamhet försvagades men var fortsatt god. Resultatet före bokslutsdispositioner var 91 (124) miljoner euro och soliditeten 61 (65) %. De totala kostnaderna före finansiella poster minskade med 10 %.

Energimängden inom elförsäljningen (2 256 GWh) minskade med 12 %. Elöverföringen i Helsingfors (1 205 GWh) minskade med 3 % och energimängden inom fjärrvärmen (2 578 GWh) minskade med 19 %.

I slutet av mars hade Helenkoncernen 1 456 (1 503) ordinarie anställda.

Ökade investeringar

Helenkoncernens totala investeringar under översiktsperioden uppgick till 23 (18) miljoner euro.

År 2014 kommer koncernens investeringar enligt planerna att uppgå till 130 miljoner euro. Under 2014 börjar genomförandet av Helsingfors Energis utvecklingsprogram samt förberedelserna för de investeringar som EU:s miljödirektiv förutsätter. De övriga investeringarna hänför sig huvudsakligen till den normala produktions-, överförings- och fjärrvärmeverksamheten samt till utbyggnad och ombyggnad av tunnel- och fjärrkylanätet.

De positiva signalerna om återhämtning inom den europeiska ekonomin räcker inte till för att förbättra tillväxtutsikterna för Helenkoncernen under årets slut. Det är svårt att förutse den framtida utvecklingen på elmarknaden och bränsleprisutvecklingen samt utsläppshandelns kostnadseffekter. Helenkoncernens resultat kommer att bli lägre än föregående år, men kommer fortfarande att ligga på en hyfsat bra nivå.

Helenkoncernens delårsöversikt omfattar Helsingfors Energi samt andelarna i dotter- och intressebolag.

De viktigaste händelserna under 2014 års första kvartal

  • Helen Elnät Ab skördade framgångar i den internationella jämförelsen International Distribution Benchmarking Consortium (IDBC) genom att placera sig bäst i sin grupp i fråga om eldistributionens kvalitet och tillförlitlighet.

  • Helsingfors Energi bygger ut fjärrkylanätet i Bortre Tölö och Mejlans. Byggnadsarbetena började i februari 2014 och slutförs i mars 2015.

  • Miljökonsekvensbeskrivningen för ökad användning av biobränslen inom Helsingfors energiproduktion blev färdig. Rapportens innehåll presenterades vid ett öppet möte för allmänheten i slutet av mars.

Delårsöversikt (på finska)

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet Företag Företag