Nyhet / 3.1.2014

Det varma året minskade energianvändningen

År 2013 var den totala elförbrukningen i Helsingfors sammanlagt 4 540 GWh, vilket är över två procent mindre än 2012. 

Inom Helen Elnäts distributionsområde var elanvändningen störst på fredag eftermiddag den 18 januari 2013, då förbrukningen under en timme var 799 MWh.

Elleveranssäkerheten i Helsingfors var på mycket hög nivå år 2013. Eldistributionsnätet i nätområdet består i praktiken helt och hållet av jordkabel och är därmed skyddat mot vädrets makter. Den genomsnittliga avbrottstiden för kunderna var bara tre minuter, vilket är omkring en fjärdedel av tioårsmedelvärdet.

Produktionen av fjärrkyla ökade märkbart

Helsingfors Energis totalanskaffning av el låg på samma nivå som föregående år och var 7 250 GWh. Av elen producerades 68 procent genom kraftvärmeproduktion i kraftverken i Helsingforsområdet. De utsläppsfria produktionsformernas andel av Helsingfors Energis totala elanskaffning ökade under året till följd av att bolaget köpte vattenkraftskapacitet från Sverige. Under året var vattenkraftens andel av Helsingfors Energis totala elanskaffning över nio procent, 660 GWh.

Året var varmare än genomsnittet, vilket minskade fjärrvärmeproduktionen. År 2013 var produktionen cirka 7 000 GWh, vilket är fem procent mindre än föregående år. Av fjärrvärmen producerades 87 procent genom kraftvärmeproduktion i kraftverken på Hanaholmen och Sundholmen och i Nordsjö.

Produktionen av fjärrkyla där man utnyttjar havsvatten, värmeinnehållet i avloppsvatten och värme från kraftvärmeproduktionen fortsatte att öka under 2013. Totalt producerades 116 GWh fjärrkyla, vilket är 34 procent mer än året innan.

Koldioxidutsläppen i Helsingfors minskade

Koldioxidutsläppen från energiproduktionen i Helsingfors minskade med cirka tre procent till cirka 3,3 miljoner ton. Koldioxidutsläppen från kraftandelar utanför Helsingfors och från köpt el var cirka 0,1 miljoner ton. Sammanlagt motsvarar utsläppen det genomsnittliga personliga klimatavtrycket från cirka 340 000 finländare. De biobränsleförsök som utförts vid Hanaholmens B-kraftverk inverkade inte ännu på utsläppsnivån.

Under 2000-talet har koldioxidutsläppen varierat från år till år bl.a. beroende på vädret och den nordiska vattenkraftssituationen, men trenden har i alla fall varit jämnt nedåtgående sedan förra årtiondet. Jämförelseåret 1990 var koldioxidutsläppen från energiproduktionen i Helsingfors cirka 3,4 miljoner ton. I dag är energiproduktionen emellertid över hälften större än för 20 år sedan, vilket innebär att de specifika koldioxidutsläppen har sjunkit. Jämförelseåret 1990 var de specifika koldioxidutsläppen 400 gCO2/kWh mot cirka 250 gCO2/kWh år 2013.

Siffrorna ovan är baserade på preliminära kalkyler. Närmare uppgifter om Helsingfors Energis verksamhet publiceras i februari i samband med bokslutet för 2013.