Nyhet / 15.1.2014

Fyra stipendier för miljöforskning om Östersjön

Ur Helsingfors Energis 100-årsjubileumsfond har fyra stipendier beviljats för miljöforskning om Östersjön. Genom projekten stöds både forskning om utsläppen av avloppsvatten i Östersjön och utveckling av ett verktyg för havsområdesplanering i syfte att skydda Östersjön.

Helsingfors Energi är med och finansierar Helsingfors Universitets tvärvetenskapliga projekt ”Utsläpp i Östersjön av avloppsvatten från samhällen: förbiledning av avloppsvatten från reningsverken”. Genom att finansiera tre pro gradu-avhandlingar med anknytning till varandra vill företaget stödja forskning om problem som orsakas av förbiledning av avloppsvatten.  Avhandlingarna granskar förbiledning av avloppsvatten från samhällen genom att fokusera på de viktigaste aktörerna som belastar kustvattnen i Helsingfors, nämligen Viksbacka avloppsreningsverk och avloppsreningsverken i kommunerna längre upp vid Vanda å.

Det tvärvetenskapliga graduprojektet får sammanlagt 11 000 euro: varje avhandlingsförfattare får ett eget stipendium på 3 000 euro, och avhandlingen som undersöker den biologiska nedbrytningen av avloppsvatten från samhällen får ytterligare 2 000 euro för att täcka laboratoriekostnader.

Stipendiemottagarna är:
•  Politiseringen av förbiledning av avloppsvatten, författare Milja Heikkinen
•  Kostnadseffektiv hantering av bräddat avloppsvatten vid avloppsvattenrening, författare Tyyra Linko
•  DOM-belastning från avloppsvatten från samhällen och dess biologiska nedbrytning i Finska viken, författare Pietu Pankkonen.

Ur jubileumsfonden beviljas dessutom ett stipendium på 3 000 euro för en undersökning som ingår i projektet TOPCONS. TOPCONS är ett finsk-ryskt samprojekt som handlar om att ta fram ett nytt kartbaserat verktyg för planering av hållbart utnyttjande av havsområden. I en pro gradu-avhandling inom projektet bedöms vilka konsekvenser oljetransporter och havsbaserad vindkraft skulle få för havsbottnens biodiversitet, lekområden för fisk och viktiga fågelområden. Stipendiemottagare är Aino Helle.

Helsingfors Energi satsar årligen flera miljoner euro på miljöinvesteringar, som huvudsakligen inriktas på luftkvalitet och energieffektivitet.


– Förutom att utveckla vår egen miljöverksamhet vill vi också ha ett nära samarbete med universitet och studerande för att främja skyddet av miljön på ett övergripande sätt, säger miljödirektör Maiju Westergren på Helsingfors Energi. - Östersjöstipendierna är ett bra exempel på detta. I de avhandlingar vi nu finansierar granskas ett tema ur flera synvinklar, tvärvetenskapligt, vilket skapar en bredare bild av fenomenet och hur det kan lösas. Detta är även ambitionen i vårt eget miljöarbete.

Syftet med Helsingfors Energis 100-årsjubileumsfond är att främja forskning om Finska viken. Jubileumsfonden kom till 2009, då Helsingfors Energi placerade 100 000 euro i en fond som instiftades i företagets namn i anslutning till Helsingfors universitets fonder samt styrde uppvaktningarna vid företagets 100-årsjubileum till denna fond.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet Företag