Nyhet / 28.2.2014

Helenkoncernens bokslut 2013: bra resultat i ett tufft marknadsläge

Helenkoncernen nådde ett bra resultat. Trots minskad omsättning låg rörelsevinsten kvar på en god nivå. Under året ökade andelen utsläppsfria energikällor, när Helsingfors Energi köpte en betydande andel svensk vattenkraft. Koldioxidutsläppen minskade med fem procent.

Helenkoncernens omsättning för år 2013 minskade med 19 miljoner till 878 miljoner euro. Koncernens rörelsevinst var 239 miljoner euro (236 miljoner euro) och dess andel av omsättningen var 27 %. Resultatet före bokslutsdispositioner var 227 miljoner euro (222 miljoner euro).

Helsingfors Energi producerar el, värme och kyla i sina kraftverk i Helsingfors och via kraftandelar som bolaget äger. Energieffektiv kraftvärme från kraftverken i Helsingfors stod för 68 % av elanskaffningen och 87 % av den producerade värmen. De utsläppsfria produktionsformernas andel av Helsingfors Energis totala elanskaffning ökade under året till följd av att bolaget köpte vattenkraftskapacitet från Sverige. Vattenkraftens andel av Helsingfors Energis totala elanskaffning var över nio procent, 660 GWh. Koldioxidutsläppen från energiproduktionen i Helsingfors minskade med cirka fem procent, cirka 150 000 ton, till cirka 3,3 miljoner ton.

Helsingfors Energis totala elförsäljning, 7,5 TWh, låg på samma nivå som året innan. Året var varmare än genomsnittet, vilket minskade fjärrvärmeproduktionen. År 2013 såldes 6,4 TWh fjärrvärme, vilket är fem procent mindre än föregående år. Produktionen av energieffektiv fjärrkyla som bland annat utnyttjar kallt havsvatten fortsatte att öka. Totalt producerades 116 GWh fjärrkyla, vilket är 34 procent mer än året innan.

Investeringar för ökad energieffektivitet och minskade utsläpp

De omfattande investeringar i utnyttjande av förnybara energikällor som hänger samman med Helsingfors Energis utvecklingsprogram med sikte på en kolneutral framtid var i planeringsfasen under 2013 och ökade inte ännu investeringshelheten.  

År 2013 uppgick Helenkoncernens investeringar till 108 miljoner euro (130 miljoner euro). Vid Helsingfors Energis kraftverk genomfördes flera moderniseringar som förbättrar produktionseffekten och energieffektiviteten. Värmecentralerna förnyades och är nu ännu utsläppssnålare än förut. Helen Elnät Ab investerade sammanlagt 37,5 miljoner euro i förbättring av elleveranssäkerheten.

VD Pekka Manninen: från och med 2014 ökar investeringarna - Helenkoncernens resultat var fortsatt bra, även om det ekonomiska läget i Europa också har återverkningar på Finland. Fortfarande är det mycket svårt att förutsäga hur elmarknaden, bränsleprisutvecklingen och utsläppshandeln kommer att påverka kostnaderna. När vi under 2014 börjar genomföra vårt utvecklingsprogram med sikte på en kolneutral framtid kommer vår investeringsnivå att stiga kraftigt, vilket försämrar resultatutvecklingen, säger Helsingfors Energis VD Pekka Manninen.

Årsberättelsen på nätet Helenkoncernens årsberättelse har publicerats på helen.fi/vuosikertomus.

Läs mer om ämnet

Företag Företag