Nyhet / 4.2.2014

Helsingfors Energi och Helen Elnät Ab:s kunder nöjdare än genomsnittet för branschen


Det allmänna betyget för Helsingfors Energis fjärrvärme och Helen Elnät Ab:s elöverföring hade stigit i den kundnöjdhetsundersökning som analysbyrån IROResearch Oy utfört bland energibolag.

Fjärrvärmekunderna värdesätter bra pris/kvalitetsförhållande

Kunderna gav fortsättningsvis Helsingfors Energis fjärrvärme mycket högt betyg i fråga om störningsfri värmedistribution och jämn värmedistribution (störningsfri värmedistribution 4,31, jämn värmedistribution 4,24 på skalan 1-5).

Jämfört med genomsnittet för branschen gav Helsingfors Energis fjärrvärmekunder ett betydligt bättre betyg för fjärrvärmens pris/kvalitetsförhållande: 3,5 på skalan 1-5 medan genomsnittet för branschen är 3,24.

Resultaten förbättrades inom nästan alla delområden. Helsingfors Energis fjärrvärme fick särskilt högt betyg för faktureringens tillförlitlighet (4,15) och smidighet (3,97) samt för informationens tillförlitlighet (3,97) och sakkunnig rådgivning (3,89).

Av de allmänna och imagepåståenden som kunderna frågades om i undersökningen förknippades Helsingfors Energis fjärrvärme oftare än genomsnittet för branschen med i synnerhet påståendena konkurrenskraftig (skillnad jämfört med branschgenomsnittet +0,22), pålitlig (+0,19), energieffektiv (+0,18) och framtidens uppvärmningsform (+0,14).

Elöverföringskunderna särskilt nöjda med den störningsfria elleveransen

Hos Helen Elnät Ab som svarar för eldistributionen i Helsingfors hade kundernas nöjdhet med den störningsfria elleveransen ökat ytterligare och var nu mycket hög: 4,54 på skalan 1-5 medan genomsnittet för branschen var 3,94. Kunderna bedömde också att fel repareras betydligt snabbare än genomsnittet för branschen (Helen Elnät Ab 3,83, branschgenomsnittet 3,47).

Helen Elnät Ab:s kunder gav gott betyg för elöverföringsfaktureringens tillförlitlighet (3,98) och informationens tillförlitlighet (3,86).

För de imagefaktorer som undersöktes fick Helen Elnät Ab bra betyg som låg klart över branschgenomsnittet för bl.a. pålitlighet (4,01 mot 3,75) och tidsenlighet (3,64 mot 3,58).

Läs mer om ämnet

Värme Företag Företag