Nyhet / 23.10.2014

Delårsöversikt: God lönsamhet trots minskad omsättning

Helenkoncernens omsättning under perioden 1.1–30.9.2014 var 564 (635) miljoner euro. 

Resultatet före bokslutsdispositioner var 126 (153) miljoner euro. Omsättningen minskade med 71 miljoner euro från föregående år på grund av det ovanligt varma första halvåret samt utvecklingen på elmarknaden. Koncernens lönsamhet var fortsatt god, trots en svag nedgång jämfört med föregående år. Koncernens soliditet var 56 (56) %.

Också i år blir Helenkoncernens resultat hyfsat, även om en viss nedgång jämfört med föregående år torde vara att vänta. Tillväxtutsikterna under årets slut är beroende av den ekonomiska utvecklingen i Europa och i Finland. Det är svårt att förutse den framtida utvecklingen på elmarknaden och bränsleprisutvecklingen samt utsläppshandelns kostnadseffekter.

Svag nedgång i energiförsäljingen

Försäljningsinkomsterna från fjärrvärme var 7 % lägre och från el 17 % lägre än föregående år. Inom fjärrvärmen minskade energimängden med 5 % och inom elförsäljningen med 7 %. Elöverföringen i Helsingfors minskade med 1 %.

Investeringar i förnybar energi

År 2014 kommer koncernens investeringar enligt planerna att uppgå till 130 miljoner euro. Under året fortsätter genomförandet av Helsingfors Energis utvecklingsprogram med sikte på en kolneutral framtid samt förberedelserna för de investeringar som föranleds av EU:s industriutsläppsdirektiv. De övriga investeringarna hänför sig huvudsakligen till den normala produktions-, överförings- och fjärrvärmeverksamheten samt till utbyggnad och ombyggnad av tunnel- och fjärrkylanätet.

Helsingfors energi bolagiseras

Helsingfors stadsfullmäktige beslutade 4.6.2014 att bolagisera affärsverket Helsingfors Energi. Helsingfors Energis nuvarande affärsverksamhet överförs med undantag för utomhusbelysningstjänsterna till det nya bolaget 1.1.2015. Bolaget kommer att heta Helen Ab.

Viktiga händelser under 2014 års tredje kvartal

  • Förberedelserna för pelletseldning har fortsatt på Sundholmen. Lagersilorna för pellets har monterats på sina platser.

  • Helen Elnät Ab vann klassen för medelstora företag i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb.

  • Helsingfors Energis innovation Boendekomfort och energieffektivitet för stadsborna tog hem segern i Finsk Energiindustri rf:s kundgärnings- och innovationstävling. Tack vare uppfinningen kan värmen i fastigheterna utnyttjas effektivare.

  • Helsingfors Energi bygger Finlands hittills största solkraftverk i Södervik i Helsingfors. Panelerna i det nya kraftverket såldes slut på några dagar. På grund av det stora intresset började man planera nästa projekt.

Helenkoncernens delårsöversikt omfattar Helsingfors Energi samt andelarna i dotter- och intressebolag.

Läs mer om ämnet

Företag