Nyhet / 16.6.2015

Betydande mängder förnybar solvärme kan tas tillvara med fjärrkyla

I forskningsprojektet SunZEB undersökte VTT de nya möjligheter att utnyttja förnybar energi, tillvarata energiflöden och minska utsläppen som ett tätt stadsbyggande för med sig.

Den årslånga undersökningen bekräftade att fjärrkyla kan användas för att återföra betydande mängder värme från byggnader till fjärrvärmenätet. En stor del av den här värmen är förnybar energi som härstammar från solen.

Förnybar energi som alstras i en byggnad, stora fönsterytor, behaglig inneluft och energieffektivitet kan enligt undersökningen kombineras på ett ekonomiskt sätt. Däremot visade undersökningen att ett solvärmesystem som separat lösning är oekonomiskt, och förläggningen av systemet kan också vara problematisk i stadsmiljö.

I undersökningen granskades de nya bostadsområdena i Fiskehamnen och Busholmen med avseende på planläggningen.  De nya områdena i innerstaden har en urban kvartersstruktur med slutna kvarter, men vidare vyer öppnar sig åt minst ett håll. Detta skapar möjligheter att passivt utnyttja solenergi till exempel med hjälp av fönstren. Potentialen är större för passiv solenergi än för solfångare på taken.

-  Nyckelresultatet är att det är viktigt med övergripande planering i hela systemet på stadsnivå, säger Jouni Kivirinne på Helen Ab. - Om man bara granskar en enskild byggnad utnyttjas inte värmelasten från solen. Mer omfattande granskningar på systemnivå visade att värme som avletts från inomhusutrymmen genom kylning kan utnyttjas i andra fastigheter. Vid byggnadsplaneringen gäller det att beakta behoven och möjligheterna i hela området och inte bara i en enskild fastighet.

Verksamhetsmodellen i SunZEB-konceptet skapar goda möjligheter för framtidens energilösningar. Överuppvärmning och bländning som orsakas av solen ska åtgärdas med hjälp av installationsteknik.

Vid simuleringarna i forskningsprojektet användes statistiska väderdata för 2030, där den årliga höjning av medeltemperaturen som klimatförändringen medför har beaktats. Enligt dem ökar behovet av kylning i både kontors- och bostadsfastigheter medan behovet av uppvärmning minskar.

-  De installationstekniska lösningar som använts vid simuleringarna representerar teknik som redan existerar, men i dag bara används i obetydlig utsträckning särskilt inom bostadsbyggande. När kunnandet om nya tekniska lösningar ökar och man börjar tillämpa dem kommer de att tillföra nya dimensioner till arkitekturen, byggandet och ett bra inneklimat, säger Jouni Kivirinne.

Vad utsläppen beträffar gäller det att anlägga ett helhetsperspektiv på energiproduktionen och se till att inte en ökad användning av förnybar energi exempelvis inom elproduktionen ger upphov till CO2-miljöpåverkan som är ofördelaktigare än för kraftvärmeverk.

Läs hela rapporten på VTT:s webbplats http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2015/T219.pdf  

I projektet SunZEB – Plusenergiaa kaupungissa har följande företag medverkat:
Helen Ab Skaala Oy
Projectus Team Oy Uponor Oy
Byggproduktindustrin rf
Finsk Energiindustri rf
Åbo Energi Ab
Tampereen kaukolämpö Oy
Hyvinkään lämpövoima Oy
Miljöministeriet Arbets- och näringsministeriet
RAKLI rf
FiGBC rf

Forskningsansvariga:
VTT
Aalto-universitetet
Arkkitehtituuritoimisto Kimmo Lylykangas